Rescue Special Agent 2:07 by Alluring Fairy

Watch on YouTube

Video archive search: mp4 mov avi mpeg mpg webm mkv

 • Achieved: 28 July 2022
 • Posted: 28 July 2022 at 1:38 am EDT
 • System: NTSC
 • Points when achieved: Untied World Record when set!
 • Rank: 1st (100 points)
 • Player's comments:
  yuanqi yuan mie
  yimu mu chongyan
  hua xie hua kai
  yi nian nian gengdie

  wu yue li you liu jian yo dui jian
  liu yue jian shao yi yo kang dan
  qie yue ligu mi shi yo sa jiang
  ba yue jian wen kan gui yo huaxiang
  jiu yue li jun hua huai yo li chuai
  shi yue jian songbai ren yo ren ai

  raw : https://www.youtube.com/watch?v=vA48ef38PSY

Alluring Fairy's time history for Rescue Special Agent

Date Achieved Time Video System
28 July 2022 Video NTSC
26 July 2022 Video NTSC
26 July 2022 Video NTSC
6 December 2021 Video NTSC
29 March 2021 Video NTSC
17 September 2020 Video NTSC-J
9 July 2020 Video NTSC
12 June 2020 Video NTSC

See also: