Dan O.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 49 pts / 49th Video 2:03 / 19 pts / 79th
Facility Video 0:46 / 33 pts / 65th Video 0:58 / 15 pts / 83rd Video 0:58 / 27 pts / 71st
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 43 pts / 55th Video 1:50 / 64 pts / 34th Video 1:50 / 67 pts / 31st
Bunker 1 Video 0:17 / 92 pts / 6th Video 0:25 / 29 pts / 69th Video 1:12 / 19 pts / 79th
Silo Video 1:06 / 25 pts / 73rd Video 1:15 / 51 pts / 47th Video 1:42 / 0 pts / 100th
Frigate Video 0:24 / 70 pts / 28th Video 1:09 / 5 pts / 93rd Video 1:15 / 22 pts / 76th
Surface 2 Video 0:47 / 74 pts / 24th Video 0:52 / 59 pts / 39th Video 1:29 / 71 pts / 27th
Bunker 2 Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:48 / 82 pts / 16th Video 1:01 / 77 pts / 21st
Statue Video 2:22 / 3 pts / 95th Video 2:20 / 47 pts / 51st Video 2:21 / 7 pts / 91st
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:57 / 0 pts / 123rd Video 0:58 / 0 pts / 141st
Streets Video 1:13 / 50 pts / 48th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 102nd Video 0:41 / 58 pts / 40th Video 0:49 / 68 pts / 30th
Train Video 1:07 / 52 pts / 46th Video 1:32 / 61 pts / 37th Video 1:57 / 76 pts / 22nd
Jungle Video 0:54 / 31 pts / 67th Video 0:59 / 55 pts / 43rd Video 1:01 / 55 pts / 43rd
Control Video 4:00 / 36 pts / 62nd Video 4:16 / 44 pts / 54th Video 4:21 / 32 pts / 66th
Caverns Video 1:02 / 65 pts / 33rd Video 1:24 / 54 pts / 44th Video 1:39 / 57 pts / 41st
Cradle Video 0:35 / 15 pts / 83rd 0:51 / 0 pts / 307th Comments 0:56 / 0 pts / 321st
Aztec Video 1:33 / 21 pts / 77th Video 1:40 / 51 pts / 47th Video 1:50 / 40 pts / 58th
Egypt Video 0:48 / 19 pts / 79th Video 0:50 / 0 pts / 101st Video 0:50 / 6 pts / 92nd
Totals 20:18 / 1001 pts 26:23 / 919 pts 30:46 / 783 pts

Overall Combined Time: 1:17:27 (50th)

Overall Combined Points: 2703 points (62nd)