Dan O.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 53 pts / 45th Video 2:07 / 0 pts / 114th
Facility Video 0:46 / 34 pts / 64th Video 0:58 / 17 pts / 81st Video 0:58 / 27 pts / 71st
Runway Video 0:23 / 0 pts / 161st Video 0:23 / 55 pts / 43rd Video 0:39 / 49 pts / 49th
Surface 1 Video 1:03 / 45 pts / 53rd Video 1:51 / 34 pts / 64th Video 1:51 / 39 pts / 59th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:25 / 32 pts / 66th Video 1:12 / 23 pts / 75th
Silo Video 1:06 / 26 pts / 72nd Video 1:15 / 54 pts / 44th Video 1:42 / 0 pts / 98th
Frigate Video 0:24 / 73 pts / 25th Video 1:09 / 10 pts / 88th Video 1:15 / 29 pts / 69th
Surface 2 Video 0:47 / 77 pts / 21st Video 0:56 / 30 pts / 68th Video 1:33 / 50 pts / 48th
Bunker 2 Video 0:24 / 90 pts / 8th Video 0:48 / 82 pts / 16th Video 1:01 / 78 pts / 20th
Statue Video 2:22 / 7 pts / 91st Video 2:20 / 49 pts / 49th Video 2:21 / 11 pts / 87th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:57 / 0 pts / 120th Video 0:58 / 0 pts / 139th
Streets Video 1:13 / 54 pts / 44th Video 1:56 / 21 pts / 77th Video 1:56 / 23 pts / 75th
Depot Video 0:26 / 5 pts / 93rd Video 0:42 / 30 pts / 68th Video 0:54 / 0 pts / 111th
Train Video 1:08 / 46 pts / 52nd Video 1:36 / 35 pts / 63rd Video 2:07 / 34 pts / 64th
Jungle Video 0:54 / 32 pts / 66th Video 0:59 / 56 pts / 42nd Video 1:01 / 56 pts / 42nd
Control Video 4:01 / 21 pts / 77th Video 4:16 / 47 pts / 51st Video 4:21 / 35 pts / 63rd
Caverns Video 1:02 / 68 pts / 30th Video 1:24 / 57 pts / 41st Video 1:39 / 59 pts / 39th
Cradle Video 0:35 / 18 pts / 80th 0:51 / 0 pts / 299th Comments 0:56 / 0 pts / 315th
Aztec Video 1:33 / 25 pts / 73rd Video 1:40 / 54 pts / 44th Video 1:50 / 41 pts / 57th
Egypt Video 0:48 / 21 pts / 77th Video 0:50 / 2 pts / 96th Video 0:50 / 9 pts / 89th
Totals 20:21 / 926 pts 26:35 / 718 pts 31:11 / 563 pts

Overall Combined Time: 1:18:07 (56th)

Overall Combined Points: 2207 points (74th)