Dan O.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 48 pts / 50th Video 2:03 / 18 pts / 80th
Facility Video 0:46 / 31 pts / 67th Video 0:58 / 13 pts / 85th Video 0:58 / 26 pts / 72nd
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 39 pts / 59th Video 1:50 / 63 pts / 35th Video 1:50 / 65 pts / 33rd
Bunker 1 Video 0:17 / 92 pts / 6th Video 0:25 / 28 pts / 70th Video 1:10 / 44 pts / 54th
Silo Video 1:06 / 23 pts / 75th Video 1:15 / 50 pts / 48th Video 1:32 / 53 pts / 45th
Frigate Video 0:24 / 69 pts / 29th Video 1:05 / 55 pts / 43rd Video 1:13 / 45 pts / 53rd
Surface 2 Video 0:47 / 73 pts / 25th Video 0:52 / 59 pts / 39th Video 1:29 / 71 pts / 27th
Bunker 2 Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:48 / 81 pts / 17th Video 1:01 / 77 pts / 21st
Statue Video 2:21 / 31 pts / 67th Video 2:20 / 47 pts / 51st Video 2:20 / 46 pts / 52nd
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:56 / 0 pts / 101st Video 0:57 / 0 pts / 124th
Streets Video 1:13 / 48 pts / 50th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 102nd Video 0:41 / 57 pts / 41st Video 0:49 / 68 pts / 30th
Train Video 1:07 / 52 pts / 46th Video 1:32 / 60 pts / 38th Video 1:57 / 76 pts / 22nd
Jungle Video 0:54 / 29 pts / 69th Video 0:59 / 55 pts / 43rd Video 1:01 / 55 pts / 43rd
Control Video 4:00 / 35 pts / 63rd Video 4:16 / 43 pts / 55th Video 4:21 / 32 pts / 66th
Caverns Video 1:02 / 65 pts / 33rd Video 1:24 / 54 pts / 44th Video 1:39 / 56 pts / 42nd
Cradle Video 0:34 / 61 pts / 37th Video 0:35 / 50 pts / 48th Video 0:35 / 53 pts / 45th
Aztec Video 1:33 / 21 pts / 77th Video 1:40 / 50 pts / 48th Video 1:50 / 38 pts / 60th
Egypt Video 0:47 / 44 pts / 54th Video 0:48 / 36 pts / 62nd Video 0:48 / 40 pts / 58th
Totals 20:15 / 1085 pts 26:00 / 1044 pts 30:07 / 1003 pts

Overall Combined Time: 1:16:22 (38th)

Overall Combined Points: 3132 points (48th)