Dan O.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 81 pts / 17th Video 2:03 / 15 pts / 83rd
Facility Video 0:46 / 28 pts / 70th Video 0:58 / 8 pts / 90th Video 0:58 / 24 pts / 74th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 37 pts / 61st Video 1:50 / 57 pts / 41st Video 1:50 / 61 pts / 37th
Bunker 1 Video 0:17 / 91 pts / 7th Video 0:25 / 25 pts / 73rd Video 1:10 / 39 pts / 59th
Silo Video 1:06 / 17 pts / 81st Video 1:15 / 48 pts / 50th Video 1:32 / 50 pts / 48th
Frigate Video 0:24 / 50 pts / 48th Video 1:05 / 51 pts / 47th Video 1:13 / 44 pts / 54th
Surface 2 Video 0:47 / 69 pts / 29th Video 0:52 / 57 pts / 41st Video 1:29 / 69 pts / 29th
Bunker 2 Comments 0:22 / 30 pts / 68th Video 0:48 / 66 pts / 32nd Video 1:01 / 67 pts / 31st
Statue Video 2:21 / 29 pts / 69th Video 2:20 / 45 pts / 53rd Video 2:20 / 44 pts / 54th
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:56 / 0 pts / 106th Video 0:57 / 0 pts / 127th
Streets Video 1:13 / 47 pts / 51st Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 105th Video 0:41 / 55 pts / 43rd Video 0:49 / 66 pts / 32nd
Train Video 1:07 / 45 pts / 53rd Video 1:32 / 54 pts / 44th Video 1:57 / 74 pts / 24th
Jungle Video 0:53 / 51 pts / 47th Video 0:59 / 50 pts / 48th Video 1:01 / 52 pts / 46th
Control Video 4:00 / 33 pts / 65th Video 4:16 / 42 pts / 56th Video 4:21 / 32 pts / 66th
Caverns Video 1:02 / 60 pts / 38th Video 1:24 / 50 pts / 48th Video 1:39 / 50 pts / 48th
Cradle Video 0:34 / 58 pts / 40th Video 0:35 / 49 pts / 49th Video 0:35 / 52 pts / 46th
Aztec Video 1:33 / 10 pts / 88th Video 1:40 / 43 pts / 55th Video 1:50 / 36 pts / 62nd
Egypt Video 0:47 / 41 pts / 57th Video 0:48 / 33 pts / 65th Video 0:48 / 39 pts / 59th
Totals 20:12 / 980 pts 25:59 / 1009 pts 30:07 / 954 pts

Overall Combined Time: 1:16:18 (39th)

Overall Combined Points: 2943 points (53rd)