Denim Abedinovic

On the map

Interesting facts

Denim Abedinovic uses the 1.2 control style.

Denim Abedinovic uses a PAL console.

Denim Abedinovic's country: Serbia.

Gamer stats

GoldenEye
point rank
332nd
with 0 points
GoldenEye
time rank
1247th
with 20:00:00

Latest times