Dan P's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 827th Comments 1:41 / 0 pts / 671st Comments 5:53 / 0 pts / 615th
Facility Comments 1:14 / 0 pts / 741st Comments 4:28 / 0 pts / 654th N/A
Runway 0:28 / 0 pts / 1001st Comments 0:39 / 0 pts / 631st Comments 1:13 / 0 pts / 575th
Surface 1 Comments 1:16 / 0 pts / 653rd Comments 2:35 / 0 pts / 617th 2:31 / 0 pts / 531st
Bunker 1 Comments 0:25 / 0 pts / 893rd Comments 2:28 / 0 pts / 659th Comments 2:53 / 0 pts / 455th
Silo Comments 1:37 / 0 pts / 532nd Comments 3:48 / 0 pts / 489th Comments 7:03 / 0 pts / 508th
Frigate Comments 0:41 / 0 pts / 669th Comments 3:48 / 0 pts / 600th Comments 3:36 / 0 pts / 486th
Surface 2 0:59 / 0 pts / 502nd Comments 1:49 / 0 pts / 556th Comments 2:33 / 0 pts / 467th
Bunker 2 0:40 / 0 pts / 667th Comments 4:35 / 0 pts / 516th N/A
Statue Comments 3:12 / 0 pts / 674th Comments 2:56 / 0 pts / 528th Comments 3:07 / 0 pts / 553rd
Archives Comments 0:30 / 0 pts / 797th Comments 1:34 / 0 pts / 601st N/A
Streets Comments 1:19 / 0 pts / 588th Comments 2:40 / 0 pts / 601st Comments 2:20 / 0 pts / 484th
Depot Comments 0:33 / 0 pts / 738th Comments 1:28 / 0 pts / 546th N/A
Train Comments 2:19 / 0 pts / 624th Comments 5:38 / 0 pts / 536th N/A
Jungle Comments 2:19 / 0 pts / 560th Comments 7:45 / 0 pts / 509th N/A
Control 5:45 / 0 pts / 564th Comments 9:10 / 0 pts / 522nd N/A
Caverns Comments 1:17 / 0 pts / 687th Comments 14:11 / 0 pts / 541st N/A
Cradle 0:56 / 0 pts / 524th Comments 0:59 / 0 pts / 423rd N/A
Aztec Comments 8:39 / 0 pts / 609th N/A N/A
Egypt N/A N/A N/A
Totals 55:06 / 0 pts 1:52:12 / 0 pts 4:11:09 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:58:27 (560th)

Overall Combined Points: 0 points (348th)