Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 1:59 / 83 pts / 15th
Facility Video 0:45 / 69 pts / 29th Video 0:57 / 48 pts / 50th Video 0:57 / 59 pts / 39th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 75 pts / 23rd Video 0:39 / 60 pts / 38th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 72 pts / 26th Video 1:50 / 75 pts / 23rd
Bunker 1 Video 0:17 / 97 pts / 2nd Video 0:24 / 66 pts / 32nd Video 1:08 / 77 pts / 21st
Silo Video 1:04 / 71 pts / 27th Video 1:18 / 35 pts / 63rd Video 1:38 / 40 pts / 58th
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 103rd Comments 1:12 / 4 pts / 94th Video 1:17 / 31 pts / 67th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 99th Video 0:55 / 65 pts / 33rd Video 1:39 / 26 pts / 72nd
Bunker 2 Video 0:26 / 1 pts / 97th Video 0:51 / 73 pts / 25th Video 1:12 / 39 pts / 59th
Statue Video 2:24 / 5 pts / 93rd Video 2:23 / 0 pts / 98th Video 2:22 / 19 pts / 79th
Archives Video 0:16 / 95 pts / 3rd Video 0:55 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 62 pts / 36th
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:26 / 30 pts / 68th Video 0:42 / 53 pts / 45th Video 0:52 / 47 pts / 51st
Train Video 1:12 / 33 pts / 65th Video 1:40 / 34 pts / 64th Video 2:11 / 41 pts / 57th
Jungle Video 0:56 / 2 pts / 96th Video 1:01 / 41 pts / 57th Video 1:04 / 52 pts / 46th
Control Video 4:00 / 57 pts / 41st Video 4:17 / 62 pts / 36th Video 4:18 / 69 pts / 29th
Caverns Video 1:03 / 32 pts / 66th Video 1:25 / 62 pts / 36th Video 1:39 / 68 pts / 30th
Cradle Video 0:34 / 81 pts / 17th Video 0:35 / 63 pts / 35th Video 0:35 / 63 pts / 35th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 100th Video 2:01 / 0 pts / 99th Video 1:55 / 43 pts / 55th
Egypt Video 0:48 / 39 pts / 59th Video 0:50 / 26 pts / 72nd Video 0:49 / 40 pts / 58th
Totals 20:38 / 999 pts 26:52 / 1022 pts 30:54 / 1091 pts

Overall Combined Time: 1:18:24 (45th)

Overall Combined Points: 3112 points (53rd)