Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 86 pts / 12th Video 1:59 / 82 pts / 16th
Facility Video 0:45 / 65 pts / 33rd Video 0:57 / 43 pts / 55th Video 0:57 / 55 pts / 43rd
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 72 pts / 26th Video 0:39 / 56 pts / 42nd
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 70 pts / 28th Video 1:50 / 73 pts / 25th
Bunker 1 Video 0:17 / 97 pts / 2nd Video 0:24 / 64 pts / 34th Video 1:08 / 76 pts / 22nd
Silo Video 1:04 / 67 pts / 31st Video 1:18 / 32 pts / 66th Video 1:38 / 36 pts / 62nd
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 106th Comments 1:12 / 0 pts / 98th Video 1:17 / 26 pts / 72nd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 104th Video 0:55 / 62 pts / 36th Video 1:39 / 21 pts / 77th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 105th Video 0:51 / 72 pts / 26th Video 1:12 / 37 pts / 61st
Statue Video 2:24 / 3 pts / 95th Video 2:23 / 0 pts / 101st 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 94 pts / 4th Video 0:55 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 61 pts / 37th
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:26 / 27 pts / 71st Video 0:42 / 48 pts / 50th Video 0:52 / 44 pts / 54th
Train Video 1:12 / 28 pts / 70th Video 1:40 / 32 pts / 66th Video 2:11 / 38 pts / 60th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 99th Video 1:01 / 38 pts / 60th Video 1:04 / 48 pts / 50th
Control Video 4:00 / 55 pts / 43rd Video 4:17 / 59 pts / 39th Video 4:18 / 67 pts / 31st
Caverns Video 1:03 / 23 pts / 75th Video 1:25 / 59 pts / 39th Video 1:39 / 65 pts / 33rd
Cradle Video 0:34 / 80 pts / 18th Video 0:35 / 63 pts / 35th Video 0:35 / 63 pts / 35th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 107th Video 2:01 / 0 pts / 106th Video 1:55 / 41 pts / 57th
Egypt Video 0:48 / 35 pts / 63rd Video 0:50 / 21 pts / 77th Video 0:49 / 34 pts / 64th
Totals 20:38 / 961 pts 26:52 / 977 pts 30:52 / 1081 pts

Overall Combined Time: 1:18:22 (47th)

Overall Combined Points: 3019 points (55th)