Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 1:59 / 66 pts / 32nd
Facility Video 0:45 / 48 pts / 50th Video 0:57 / 16 pts / 82nd Video 0:57 / 34 pts / 64th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 39 pts / 59th Video 0:39 / 40 pts / 58th
Surface 1 Video 1:02 / 97 pts / 2nd Video 1:50 / 51 pts / 47th Video 1:50 / 56 pts / 42nd
Bunker 1 Video 0:17 / 83 pts / 15th Video 0:24 / 36 pts / 62nd Video 1:08 / 61 pts / 37th
Silo Video 1:04 / 50 pts / 48th Video 1:18 / 0 pts / 100th Video 1:38 / 3 pts / 95th
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 162nd Comments 1:12 / 0 pts / 140th Video 1:17 / 0 pts / 128th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 137th Video 0:55 / 0 pts / 101st Video 1:39 / 0 pts / 117th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 189th Video 0:51 / 39 pts / 59th Video 1:12 / 7 pts / 91st
Statue Video 2:20 / 64 pts / 34th Video 2:20 / 36 pts / 62nd Video 2:20 / 34 pts / 64th
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 45 pts / 53rd Video 0:55 / 47 pts / 51st
Streets Video 1:12 / 76 pts / 22nd Video 1:55 / 93 pts / 5th Video 1:55 / 92 pts / 6th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 120th Video 0:42 / 20 pts / 78th Video 0:52 / 10 pts / 88th
Train Video 1:12 / 0 pts / 103rd Video 1:40 / 0 pts / 100th Video 2:11 / 7 pts / 91st
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 124th Video 1:01 / 16 pts / 82nd Video 1:04 / 30 pts / 68th
Control Video 4:00 / 23 pts / 75th Video 4:17 / 33 pts / 65th Video 4:18 / 46 pts / 52nd
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 128th Video 1:25 / 40 pts / 58th Video 1:39 / 45 pts / 53rd
Cradle Video 0:34 / 48 pts / 50th Video 0:35 / 42 pts / 56th Video 0:35 / 43 pts / 55th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 162nd Video 2:01 / 0 pts / 152nd Video 1:55 / 0 pts / 98th
Egypt Video 0:48 / 5 pts / 93rd Video 0:50 / 0 pts / 111th Video 0:49 / 4 pts / 94th
Totals 20:34 / 775 pts 26:49 / 582 pts 30:52 / 625 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (65th)

Overall Combined Points: 1982 points (85th)