Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 83 pts / 15th Video 1:59 / 78 pts / 20th
Facility Video 0:45 / 58 pts / 40th Video 0:57 / 34 pts / 64th Video 0:57 / 44 pts / 54th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 55 pts / 43rd Video 0:39 / 49 pts / 49th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 65 pts / 33rd Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:24 / 54 pts / 44th Video 1:08 / 73 pts / 25th
Silo Video 1:04 / 63 pts / 35th Video 1:18 / 20 pts / 78th Video 1:38 / 20 pts / 78th
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 123rd Comments 1:12 / 0 pts / 117th Video 1:17 / 0 pts / 102nd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 122nd Video 0:55 / 33 pts / 65th Video 1:39 / 0 pts / 105th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 135th Video 0:51 / 62 pts / 36th Video 1:12 / 24 pts / 74th
Statue Video 2:20 / 75 pts / 23rd Video 2:20 / 49 pts / 49th Video 2:20 / 48 pts / 50th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 54 pts / 44th Video 0:55 / 54 pts / 44th
Streets Video 1:12 / 84 pts / 14th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:26 / 4 pts / 94th Video 0:42 / 30 pts / 68th Video 0:52 / 23 pts / 75th
Train Video 1:12 / 11 pts / 87th Video 1:40 / 12 pts / 86th Video 2:11 / 23 pts / 75th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 111th Video 1:01 / 30 pts / 68th Video 1:04 / 41 pts / 57th
Control Video 4:00 / 39 pts / 59th Video 4:17 / 39 pts / 59th Video 4:18 / 52 pts / 46th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 100th Video 1:25 / 52 pts / 46th Video 1:39 / 58 pts / 40th
Cradle Video 0:34 / 66 pts / 32nd Video 0:35 / 56 pts / 42nd Video 0:35 / 57 pts / 41st
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 136th Video 2:01 / 0 pts / 136th Video 1:55 / 17 pts / 81st
Egypt Video 0:48 / 21 pts / 77th Video 0:50 / 1 pts / 97th Video 0:49 / 21 pts / 77th
Totals 20:34 / 900 pts 26:49 / 824 pts 30:52 / 844 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (57th)

Overall Combined Points: 2568 points (67th)