Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 84 pts / 14th Video 1:59 / 78 pts / 20th
Facility Video 0:45 / 59 pts / 39th Video 0:57 / 35 pts / 63rd Video 0:57 / 47 pts / 51st
Runway Video 0:22 / 97 pts / 2nd Video 0:23 / 59 pts / 39th Video 0:39 / 49 pts / 49th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 65 pts / 33rd Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:24 / 58 pts / 40th Video 1:08 / 73 pts / 25th
Silo Video 1:04 / 65 pts / 33rd Video 1:18 / 24 pts / 74th Video 1:38 / 26 pts / 72nd
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 122nd Comments 1:12 / 0 pts / 116th Video 1:17 / 7 pts / 91st
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 118th Video 0:55 / 56 pts / 42nd Video 1:39 / 2 pts / 96th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 129th Video 0:51 / 63 pts / 35th Video 1:12 / 31 pts / 67th
Statue Video 2:20 / 77 pts / 21st Video 2:20 / 52 pts / 46th Video 2:20 / 51 pts / 47th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 54 pts / 44th Video 0:55 / 54 pts / 44th
Streets Video 1:12 / 85 pts / 13th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:26 / 15 pts / 83rd Video 0:42 / 34 pts / 64th Video 0:52 / 27 pts / 71st
Train Video 1:12 / 14 pts / 84th Video 1:40 / 17 pts / 81st Video 2:11 / 28 pts / 70th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 109th Video 1:01 / 33 pts / 65th Video 1:04 / 42 pts / 56th
Control Video 4:00 / 41 pts / 57th Video 4:17 / 45 pts / 53rd Video 4:18 / 58 pts / 40th
Caverns Video 1:03 / 1 pts / 97th Video 1:25 / 55 pts / 43rd Video 1:39 / 60 pts / 38th
Cradle Video 0:34 / 70 pts / 28th Video 0:35 / 57 pts / 41st Video 0:35 / 58 pts / 40th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 133rd Video 2:01 / 0 pts / 128th Video 1:55 / 20 pts / 78th
Egypt Video 0:48 / 22 pts / 76th Video 0:50 / 11 pts / 87th Video 0:49 / 25 pts / 73rd
Totals 20:34 / 930 pts 26:49 / 897 pts 30:52 / 898 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (52nd)

Overall Combined Points: 2725 points (61st)