Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 1:59 / 67 pts / 31st
Facility Video 0:45 / 50 pts / 48th Video 0:57 / 24 pts / 74th Video 0:57 / 40 pts / 58th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 43 pts / 55th Video 0:39 / 43 pts / 55th
Surface 1 Video 1:02 / 97 pts / 2nd Video 1:50 / 55 pts / 43rd Video 1:50 / 59 pts / 39th
Bunker 1 Video 0:17 / 86 pts / 12th Video 0:24 / 41 pts / 57th Video 1:08 / 63 pts / 35th
Silo Video 1:04 / 51 pts / 47th Video 1:18 / 1 pts / 97th Video 1:38 / 5 pts / 93rd
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 155th Comments 1:12 / 0 pts / 136th Video 1:17 / 0 pts / 123rd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 134th Video 0:55 / 0 pts / 98th Video 1:39 / 0 pts / 114th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 186th Video 0:51 / 40 pts / 58th Video 1:12 / 9 pts / 89th
Statue Video 2:20 / 67 pts / 31st Video 2:20 / 40 pts / 58th Video 2:20 / 37 pts / 61st
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 48 pts / 50th Video 0:55 / 48 pts / 50th
Streets Video 1:12 / 79 pts / 19th Video 1:55 / 94 pts / 4th Video 1:55 / 93 pts / 5th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 113th Video 0:42 / 21 pts / 77th Video 0:52 / 15 pts / 83rd
Train Video 1:12 / 0 pts / 99th Video 1:40 / 0 pts / 98th Video 2:11 / 8 pts / 90th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 122nd Video 1:01 / 17 pts / 81st Video 1:04 / 33 pts / 65th
Control Video 4:00 / 25 pts / 73rd Video 4:17 / 34 pts / 64th Video 4:18 / 48 pts / 50th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 120th Video 1:25 / 42 pts / 56th Video 1:39 / 48 pts / 50th
Cradle Video 0:34 / 53 pts / 45th Video 0:35 / 44 pts / 54th Video 0:35 / 47 pts / 51st
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 157th Video 2:01 / 0 pts / 150th Video 1:55 / 3 pts / 95th
Egypt Video 0:48 / 10 pts / 88th Video 0:50 / 0 pts / 108th Video 0:49 / 8 pts / 90th
Totals 20:34 / 799 pts 26:49 / 620 pts 30:52 / 674 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (63rd)

Overall Combined Points: 2093 points (82nd)