Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 85 pts / 13th Video 1:59 / 80 pts / 18th
Facility Video 0:45 / 62 pts / 36th Video 0:57 / 39 pts / 59th Video 0:57 / 51 pts / 47th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 66 pts / 32nd Video 0:39 / 52 pts / 46th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 67 pts / 31st Video 1:50 / 70 pts / 28th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:24 / 61 pts / 37th Video 1:08 / 76 pts / 22nd
Silo Video 1:04 / 66 pts / 32nd Video 1:18 / 29 pts / 69th Video 1:38 / 31 pts / 67th
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 113th Comments 1:12 / 0 pts / 111th Video 1:17 / 16 pts / 82nd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 110th Video 0:55 / 59 pts / 39th Video 1:39 / 13 pts / 85th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 112th Video 0:51 / 68 pts / 30th Video 1:12 / 35 pts / 63rd
Statue Video 2:20 / 79 pts / 19th Video 2:20 / 61 pts / 37th Video 2:20 / 59 pts / 39th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 58 pts / 40th Video 0:55 / 58 pts / 40th
Streets Video 1:12 / 86 pts / 12th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:26 / 24 pts / 74th Video 0:42 / 41 pts / 57th Video 0:52 / 36 pts / 62nd
Train Video 1:12 / 23 pts / 75th Video 1:40 / 23 pts / 75th Video 2:11 / 33 pts / 65th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 103rd Video 1:01 / 35 pts / 63rd Video 1:04 / 44 pts / 54th
Control Video 4:00 / 42 pts / 56th Video 4:17 / 53 pts / 45th Video 4:18 / 64 pts / 34th
Caverns Video 1:03 / 13 pts / 85th Video 1:25 / 57 pts / 41st Video 1:39 / 62 pts / 36th
Cradle Video 0:34 / 74 pts / 24th Video 0:35 / 62 pts / 36th Video 0:35 / 61 pts / 37th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 121st Video 2:01 / 0 pts / 115th Video 1:55 / 35 pts / 63rd
Egypt Video 0:48 / 29 pts / 69th Video 0:50 / 15 pts / 83rd Video 0:49 / 30 pts / 68th
Totals 20:34 / 982 pts 26:49 / 974 pts 30:52 / 1003 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (49th)

Overall Combined Points: 2959 points (56th)