Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 1:59 / 65 pts / 33rd
Facility Video 0:45 / 42 pts / 56th Video 0:57 / 9 pts / 89th Video 0:57 / 30 pts / 68th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 37 pts / 61st Video 0:39 / 39 pts / 59th
Surface 1 Video 1:02 / 97 pts / 2nd Video 1:50 / 49 pts / 49th Video 1:50 / 54 pts / 44th
Bunker 1 Video 0:17 / 82 pts / 16th Video 0:24 / 31 pts / 67th Video 1:08 / 56 pts / 42nd
Silo Video 1:04 / 48 pts / 50th Video 1:18 / 0 pts / 105th Video 1:38 / 0 pts / 101st
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 168th Comments 1:12 / 0 pts / 146th Video 1:17 / 0 pts / 137th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 139th Video 0:55 / 0 pts / 104th Video 1:39 / 0 pts / 124th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 193rd Video 0:51 / 37 pts / 61st Video 1:12 / 3 pts / 95th
Statue Video 2:20 / 61 pts / 37th Video 2:20 / 32 pts / 66th Video 2:20 / 29 pts / 69th
Archives Video 0:16 / 89 pts / 9th Video 0:55 / 43 pts / 55th Video 0:55 / 44 pts / 54th
Streets Video 1:12 / 74 pts / 24th Video 1:55 / 93 pts / 5th Video 1:55 / 92 pts / 6th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 125th Video 0:42 / 18 pts / 80th Video 0:52 / 8 pts / 90th
Train Video 1:12 / 0 pts / 113th Video 1:40 / 0 pts / 107th Video 2:11 / 1 pts / 97th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 134th Video 1:01 / 10 pts / 88th Video 1:04 / 28 pts / 70th
Control Video 4:00 / 18 pts / 80th Video 4:17 / 29 pts / 69th Video 4:18 / 43 pts / 55th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 132nd Video 1:25 / 34 pts / 64th Video 1:39 / 44 pts / 54th
Cradle Video 0:34 / 43 pts / 55th Video 0:35 / 39 pts / 59th Video 0:35 / 42 pts / 56th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 169th Video 2:01 / 0 pts / 157th Video 1:55 / 0 pts / 101st
Egypt Video 0:48 / 3 pts / 95th Video 0:50 / 0 pts / 115th Video 0:49 / 3 pts / 95th
Totals 20:34 / 747 pts 26:49 / 537 pts 30:52 / 581 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (68th)

Overall Combined Points: 1865 points (91st)