Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 85 pts / 13th Video 1:59 / 79 pts / 19th
Facility Video 0:45 / 61 pts / 37th Video 0:57 / 37 pts / 61st Video 0:57 / 49 pts / 49th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 62 pts / 36th Video 0:39 / 51 pts / 47th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 66 pts / 32nd Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:24 / 59 pts / 39th Video 1:08 / 74 pts / 24th
Silo Video 1:04 / 66 pts / 32nd Video 1:18 / 26 pts / 72nd Video 1:38 / 28 pts / 70th
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 118th Comments 1:12 / 0 pts / 113th Video 1:17 / 12 pts / 86th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 114th Video 0:55 / 59 pts / 39th Video 1:39 / 5 pts / 93rd
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 121st Video 0:51 / 67 pts / 31st Video 1:12 / 33 pts / 65th
Statue Video 2:20 / 78 pts / 20th Video 2:20 / 57 pts / 41st Video 2:20 / 56 pts / 42nd
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 56 pts / 42nd Video 0:55 / 56 pts / 42nd
Streets Video 1:12 / 86 pts / 12th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 95 pts / 3rd
Depot Video 0:26 / 21 pts / 77th Video 0:42 / 37 pts / 61st Video 0:52 / 33 pts / 65th
Train Video 1:12 / 20 pts / 78th Video 1:40 / 17 pts / 81st Video 2:11 / 31 pts / 67th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 107th Video 1:01 / 34 pts / 64th Video 1:04 / 43 pts / 55th
Control Video 4:00 / 41 pts / 57th Video 4:17 / 47 pts / 51st Video 4:18 / 59 pts / 39th
Caverns Video 1:03 / 8 pts / 90th Video 1:25 / 55 pts / 43rd Video 1:39 / 60 pts / 38th
Cradle Video 0:34 / 71 pts / 27th Video 0:35 / 59 pts / 39th Video 0:35 / 59 pts / 39th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 122nd Video 2:01 / 0 pts / 117th Video 1:55 / 31 pts / 67th
Egypt Video 0:48 / 27 pts / 71st Video 0:50 / 13 pts / 85th Video 0:49 / 27 pts / 71st
Totals 20:34 / 963 pts 26:49 / 931 pts 30:52 / 949 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (50th)

Overall Combined Points: 2843 points (58th)