Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 1:59 / 84 pts / 14th
Facility Video 0:45 / 71 pts / 27th Video 1:00 / 5 pts / 93rd Video 0:59 / 35 pts / 63rd
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 80 pts / 18th Video 0:39 / 69 pts / 29th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 77 pts / 21st Video 1:50 / 80 pts / 18th
Bunker 1 Video 0:17 / 100 pts / 1st Video 0:25 / 56 pts / 42nd Video 1:15 / 22 pts / 76th
Silo Video 1:04 / 73 pts / 25th Video 1:18 / 42 pts / 56th Video 1:38 / 46 pts / 52nd
Frigate Video 0:26 / 15 pts / 83rd Comments 1:12 / 15 pts / 83rd Video 1:17 / 37 pts / 61st
Surface 2 Video 0:50 / 16 pts / 82nd Video 0:55 / 67 pts / 31st Video 1:39 / 37 pts / 61st
Bunker 2 Video 0:26 / 20 pts / 78th Video 0:51 / 77 pts / 21st Video 1:12 / 47 pts / 51st
Statue Video 2:24 / 21 pts / 77th Video 2:23 / 20 pts / 78th Video 2:22 / 37 pts / 61st
Archives Video 0:16 / 97 pts / 2nd Video 0:55 / 65 pts / 33rd Video 0:55 / 65 pts / 33rd
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:26 / 52 pts / 46th Video 0:42 / 57 pts / 41st Video 0:52 / 54 pts / 44th
Train Video 1:12 / 37 pts / 61st Video 1:40 / 39 pts / 59th Video 2:11 / 50 pts / 48th
Jungle Video 0:56 / 15 pts / 83rd Video 1:01 / 51 pts / 47th Video 1:04 / 59 pts / 39th
Control Video 4:00 / 62 pts / 36th Video 4:17 / 67 pts / 31st Video 4:18 / 75 pts / 23rd
Caverns Video 1:03 / 46 pts / 52nd Video 1:25 / 64 pts / 34th Video 1:39 / 70 pts / 28th
Cradle Video 0:34 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 73 pts / 25th Video 0:35 / 74 pts / 24th
Aztec Video 1:42 / 27 pts / 71st Video 2:01 / 21 pts / 77th Video 1:55 / 65 pts / 33rd
Egypt Video 0:48 / 47 pts / 51st Video 0:50 / 35 pts / 63rd Video 0:49 / 47 pts / 51st
Totals 20:38 / 1186 pts 26:56 / 1093 pts 31:03 / 1150 pts

Overall Combined Time: 1:18:37 (40th)

Overall Combined Points: 3429 points (44th)