Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 81 pts / 17th Video 1:59 / 70 pts / 28th
Facility Video 0:45 / 51 pts / 47th Video 0:57 / 29 pts / 69th Video 0:57 / 42 pts / 56th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 50 pts / 48th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:02 / 97 pts / 2nd Video 1:50 / 57 pts / 41st Video 1:50 / 61 pts / 37th
Bunker 1 Video 0:17 / 91 pts / 7th Video 0:24 / 45 pts / 53rd Video 1:08 / 63 pts / 35th
Silo Video 1:04 / 58 pts / 40th Video 1:18 / 11 pts / 87th Video 1:38 / 10 pts / 88th
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 147th Comments 1:12 / 0 pts / 131st Video 1:17 / 0 pts / 115th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 127th Video 0:55 / 9 pts / 89th Video 1:39 / 0 pts / 112th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 172nd Video 0:51 / 44 pts / 54th Video 1:12 / 12 pts / 86th
Statue Video 2:20 / 71 pts / 27th Video 2:20 / 45 pts / 53rd Video 2:20 / 44 pts / 54th
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 50 pts / 48th Video 0:55 / 51 pts / 47th
Streets Video 1:12 / 82 pts / 16th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 105th Video 0:42 / 26 pts / 72nd Video 0:52 / 19 pts / 79th
Train Video 1:12 / 2 pts / 96th Video 1:40 / 2 pts / 96th Video 2:11 / 11 pts / 87th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 116th Video 1:01 / 22 pts / 76th Video 1:04 / 35 pts / 63rd
Control Video 4:00 / 33 pts / 65th Video 4:17 / 34 pts / 64th Video 4:18 / 49 pts / 49th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 109th Video 1:25 / 46 pts / 52nd Video 1:39 / 50 pts / 48th
Cradle Video 0:34 / 58 pts / 40th Video 0:35 / 49 pts / 49th Video 0:35 / 52 pts / 46th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 148th Video 2:01 / 0 pts / 145th Video 1:55 / 9 pts / 89th
Egypt Video 0:48 / 12 pts / 86th Video 0:50 / 0 pts / 107th Video 0:49 / 10 pts / 88th
Totals 20:34 / 839 pts 26:49 / 695 pts 30:52 / 728 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (60th)

Overall Combined Points: 2262 points (78th)