Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 86 pts / 12th Video 1:59 / 80 pts / 18th
Facility Video 0:45 / 64 pts / 34th Video 0:57 / 41 pts / 57th Video 0:57 / 53 pts / 45th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 69 pts / 29th Video 0:39 / 53 pts / 45th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 67 pts / 31st Video 1:50 / 70 pts / 28th
Bunker 1 Video 0:17 / 95 pts / 3rd Video 0:24 / 63 pts / 35th Video 1:08 / 76 pts / 22nd
Silo Video 1:04 / 67 pts / 31st Video 1:18 / 32 pts / 66th Video 1:38 / 35 pts / 63rd
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 107th Comments 1:12 / 0 pts / 102nd Video 1:17 / 22 pts / 76th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 108th Video 0:55 / 60 pts / 38th Video 1:39 / 21 pts / 77th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 108th Video 0:51 / 72 pts / 26th Video 1:12 / 37 pts / 61st
Statue Video 2:24 / 2 pts / 96th Video 2:23 / 0 pts / 102nd Video 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 61 pts / 37th
Streets Video 1:12 / 88 pts / 10th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:26 / 27 pts / 71st Video 0:42 / 45 pts / 53rd Video 0:52 / 40 pts / 58th
Train Video 1:12 / 27 pts / 71st Video 1:40 / 25 pts / 73rd Video 2:11 / 36 pts / 62nd
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 103rd Video 1:01 / 35 pts / 63rd Video 1:04 / 46 pts / 52nd
Control Video 4:00 / 52 pts / 46th Video 4:17 / 57 pts / 41st Video 4:18 / 67 pts / 31st
Caverns Video 1:03 / 21 pts / 77th Video 1:25 / 58 pts / 40th Video 1:39 / 64 pts / 34th
Cradle Video 0:34 / 79 pts / 19th Video 0:35 / 63 pts / 35th Video 0:35 / 63 pts / 35th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 111th Video 2:01 / 0 pts / 107th Video 1:55 / 41 pts / 57th
Egypt Video 0:48 / 33 pts / 65th Video 0:50 / 20 pts / 78th Video 0:49 / 34 pts / 64th
Totals 20:38 / 945 pts 26:52 / 949 pts 30:52 / 1057 pts

Overall Combined Time: 1:18:22 (47th)

Overall Combined Points: 2951 points (57th)