Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 82 pts / 16th Video 1:59 / 71 pts / 27th
Facility Video 0:45 / 55 pts / 43rd Video 0:57 / 33 pts / 65th Video 0:57 / 43 pts / 55th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 52 pts / 46th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 64 pts / 34th Video 1:50 / 67 pts / 31st
Bunker 1 Video 0:17 / 92 pts / 6th Video 0:24 / 51 pts / 47th Video 1:08 / 68 pts / 30th
Silo Video 1:04 / 62 pts / 36th Video 1:18 / 17 pts / 81st Video 1:38 / 19 pts / 79th
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 128th Comments 1:12 / 0 pts / 121st Video 1:17 / 0 pts / 105th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 125th Video 0:55 / 21 pts / 77th Video 1:39 / 0 pts / 108th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 135th Video 0:51 / 61 pts / 37th Video 1:12 / 21 pts / 77th
Statue Video 2:20 / 72 pts / 26th Video 2:20 / 47 pts / 51st Video 2:20 / 46 pts / 52nd
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 53 pts / 45th Video 0:55 / 53 pts / 45th
Streets Video 1:12 / 82 pts / 16th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 102nd Video 0:42 / 28 pts / 70th Video 0:52 / 20 pts / 78th
Train Video 1:12 / 10 pts / 88th Video 1:40 / 11 pts / 87th Video 2:11 / 21 pts / 77th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 112th Video 1:01 / 28 pts / 70th Video 1:04 / 39 pts / 59th
Control Video 4:00 / 36 pts / 62nd Video 4:17 / 36 pts / 62nd Video 4:18 / 49 pts / 49th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 104th Video 1:25 / 51 pts / 47th Video 1:39 / 57 pts / 41st
Cradle Video 0:34 / 64 pts / 34th Video 0:35 / 54 pts / 44th Video 0:35 / 56 pts / 42nd
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 142nd Video 2:01 / 0 pts / 139th Video 1:55 / 15 pts / 83rd
Egypt Video 0:48 / 19 pts / 79th Video 0:50 / 0 pts / 101st Video 0:49 / 17 pts / 81st
Totals 20:34 / 876 pts 26:49 / 784 pts 30:52 / 802 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (57th)

Overall Combined Points: 2462 points (71st)