Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 1:59 / 83 pts / 15th
Facility Video 0:45 / 68 pts / 30th Video 0:57 / 45 pts / 53rd Video 0:57 / 55 pts / 43rd
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 73 pts / 25th Video 0:39 / 57 pts / 41st
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 71 pts / 27th Video 1:50 / 74 pts / 24th
Bunker 1 Video 0:17 / 97 pts / 2nd Video 0:24 / 65 pts / 33rd Video 1:08 / 77 pts / 21st
Silo Video 1:04 / 71 pts / 27th Video 1:18 / 34 pts / 64th Video 1:38 / 39 pts / 59th
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 105th Comments 1:12 / 2 pts / 96th Video 1:17 / 26 pts / 72nd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 101st Video 0:55 / 63 pts / 35th Video 1:39 / 21 pts / 77th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 100th Video 0:51 / 72 pts / 26th Video 1:12 / 37 pts / 61st
Statue Video 2:24 / 3 pts / 95th Video 2:23 / 0 pts / 100th Video 2:22 / 17 pts / 81st
Archives Video 0:16 / 94 pts / 4th Video 0:55 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 61 pts / 37th
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:26 / 28 pts / 70th Video 0:42 / 50 pts / 48th Video 0:52 / 46 pts / 52nd
Train Video 1:12 / 31 pts / 67th Video 1:40 / 33 pts / 65th Video 2:11 / 39 pts / 59th
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 98th Video 1:01 / 39 pts / 59th Video 1:04 / 50 pts / 48th
Control Video 4:00 / 56 pts / 42nd Video 4:17 / 60 pts / 38th Video 4:18 / 68 pts / 30th
Caverns Video 1:03 / 28 pts / 70th Video 1:25 / 59 pts / 39th Video 1:39 / 65 pts / 33rd
Cradle Video 0:34 / 80 pts / 18th Video 0:35 / 63 pts / 35th Video 0:35 / 63 pts / 35th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 105th Video 2:01 / 0 pts / 103rd Video 1:55 / 43 pts / 55th
Egypt Video 0:48 / 36 pts / 62nd Video 0:50 / 22 pts / 76th Video 0:49 / 37 pts / 61st
Totals 20:38 / 979 pts 26:52 / 994 pts 30:54 / 1055 pts

Overall Combined Time: 1:18:24 (46th)

Overall Combined Points: 3028 points (56th)