Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 82 pts / 16th Video 1:59 / 71 pts / 27th
Facility Video 0:45 / 52 pts / 46th Video 0:57 / 31 pts / 67th Video 0:57 / 43 pts / 55th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 51 pts / 47th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 63 pts / 35th Video 1:50 / 65 pts / 33rd
Bunker 1 Video 0:17 / 92 pts / 6th Video 0:24 / 49 pts / 49th Video 1:08 / 68 pts / 30th
Silo Video 1:04 / 62 pts / 36th Video 1:18 / 17 pts / 81st Video 1:38 / 15 pts / 83rd
Frigate Video 0:26 / 0 pts / 137th Comments 1:12 / 0 pts / 128th Video 1:17 / 0 pts / 109th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 125th Video 0:55 / 19 pts / 79th Video 1:39 / 0 pts / 109th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 137th Video 0:51 / 59 pts / 39th Video 1:12 / 20 pts / 78th
Statue Video 2:20 / 72 pts / 26th Video 2:20 / 47 pts / 51st Video 2:20 / 46 pts / 52nd
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 52 pts / 46th Video 0:55 / 52 pts / 46th
Streets Video 1:12 / 82 pts / 16th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 102nd Video 0:42 / 26 pts / 72nd Video 0:52 / 19 pts / 79th
Train Video 1:12 / 6 pts / 92nd Video 1:40 / 7 pts / 91st Video 2:11 / 16 pts / 82nd
Jungle Video 0:56 / 0 pts / 114th Video 1:01 / 27 pts / 71st Video 1:04 / 39 pts / 59th
Control Video 4:00 / 35 pts / 63rd Video 4:17 / 36 pts / 62nd Video 4:18 / 49 pts / 49th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 106th Video 1:25 / 51 pts / 47th Video 1:39 / 56 pts / 42nd
Cradle Video 0:34 / 61 pts / 37th Video 0:35 / 50 pts / 48th Video 0:35 / 53 pts / 45th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 143rd Video 2:01 / 0 pts / 139th Video 1:55 / 12 pts / 86th
Egypt Video 0:48 / 15 pts / 83rd Video 0:50 / 0 pts / 104th Video 0:49 / 13 pts / 85th
Totals 20:34 / 861 pts 26:49 / 762 pts 30:52 / 777 pts

Overall Combined Time: 1:18:15 (58th)

Overall Combined Points: 2400 points (74th)