Rich Noe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 1:59 / 84 pts / 14th
Facility Video 0:45 / 71 pts / 27th Video 0:57 / 52 pts / 46th Video 0:57 / 60 pts / 38th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 78 pts / 20th Video 0:39 / 62 pts / 36th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 75 pts / 23rd Video 1:50 / 78 pts / 20th
Bunker 1 Video 0:17 / 100 pts / 1st Video 0:24 / 68 pts / 30th Video 1:15 / 20 pts / 78th
Silo Video 1:04 / 73 pts / 25th Video 1:18 / 36 pts / 62nd Video 1:38 / 42 pts / 56th
Frigate Video 0:26 / 2 pts / 96th Comments 1:12 / 5 pts / 93rd Video 1:17 / 36 pts / 62nd
Surface 2 Video 0:50 / 1 pts / 97th Video 0:55 / 65 pts / 33rd Video 1:39 / 28 pts / 70th
Bunker 2 Video 0:26 / 11 pts / 87th Video 0:51 / 75 pts / 23rd Video 1:12 / 41 pts / 57th
Statue Video 2:24 / 13 pts / 85th Video 2:23 / 9 pts / 89th Video 2:22 / 27 pts / 71st
Archives Video 0:16 / 97 pts / 2nd Video 0:55 / 62 pts / 36th Video 0:55 / 62 pts / 36th
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:26 / 36 pts / 62nd Video 0:42 / 55 pts / 43rd Video 0:52 / 51 pts / 47th
Train Video 1:12 / 34 pts / 64th Video 1:40 / 37 pts / 61st Video 2:11 / 48 pts / 50th
Jungle Video 0:56 / 8 pts / 90th Video 1:01 / 44 pts / 54th Video 1:04 / 54 pts / 44th
Control Video 4:00 / 57 pts / 41st Video 4:17 / 63 pts / 35th Video 4:18 / 69 pts / 29th
Caverns Video 1:03 / 37 pts / 61st Video 1:25 / 63 pts / 35th Video 1:39 / 70 pts / 28th
Cradle Video 0:34 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 66 pts / 32nd Video 0:35 / 67 pts / 31st
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 98th Video 2:01 / 0 pts / 99th Video 1:55 / 44 pts / 54th
Egypt Video 0:48 / 40 pts / 58th Video 0:50 / 26 pts / 72nd Video 0:49 / 41 pts / 57th
Totals 20:38 / 1067 pts 26:52 / 1061 pts 31:01 / 1081 pts

Overall Combined Time: 1:18:31 (44th)

Overall Combined Points: 3209 points (50th)