Ryan Koch's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 2:00 / 77 pts / 21st
Facility Video 0:44 / 88 pts / 10th Video 0:55 / 76 pts / 22nd Video 0:56 / 70 pts / 28th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 75 pts / 23rd Video 0:38 / 81 pts / 17th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 72 pts / 26th Video 1:50 / 75 pts / 23rd
Bunker 1 Video 0:17 / 97 pts / 2nd Video 0:23 / 80 pts / 18th Video 1:08 / 77 pts / 21st
Silo Video 1:04 / 71 pts / 27th Video 1:15 / 63 pts / 35th Video 1:33 / 60 pts / 38th
Frigate Video 0:24 / 76 pts / 22nd Video 1:04 / 79 pts / 19th Video 1:13 / 62 pts / 36th
Surface 2 Video 0:47 / 91 pts / 7th Video 0:52 / 73 pts / 25th Video 1:28 / 91 pts / 7th
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:51 / 73 pts / 25th Video 1:07 / 63 pts / 35th
Statue Video 2:21 / 50 pts / 48th Video 2:20 / 63 pts / 35th Video 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 95 pts / 3rd Video 0:54 / 95 pts / 3rd Video 0:54 / 95 pts / 3rd
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 90 pts / 8th Video 0:41 / 70 pts / 28th Video 0:51 / 57 pts / 41st
Train Video 1:06 / 73 pts / 25th Video 1:31 / 79 pts / 19th Video 1:59 / 73 pts / 25th
Jungle Video 0:52 / 77 pts / 21st Video 0:58 / 65 pts / 33rd Video 1:03 / 56 pts / 42nd
Control Video 3:58 / 79 pts / 19th Video 4:10 / 83 pts / 15th Video 4:12 / 83 pts / 15th
Caverns Video 1:02 / 86 pts / 12th Video 1:23 / 80 pts / 18th Video 1:36 / 84 pts / 14th
Cradle Video 0:34 / 81 pts / 17th Video 0:35 / 63 pts / 35th Video 0:35 / 63 pts / 35th
Aztec Video 1:28 / 79 pts / 19th Video 1:44 / 52 pts / 46th Video 1:49 / 64 pts / 34th
Egypt Video 0:46 / 80 pts / 18th Video 0:46 / 87 pts / 11th Video 0:46 / 88 pts / 10th
Totals 19:56 / 1693 pts 25:48 / 1510 pts 29:53 / 1477 pts

Overall Combined Time: 1:15:37 (19th)

Overall Combined Points: 4680 points (17th)