Ryan Koch's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 2:00 / 79 pts / 19th
Facility Video 0:44 / 88 pts / 10th Video 0:55 / 78 pts / 20th Video 0:56 / 71 pts / 27th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 80 pts / 18th Video 0:38 / 83 pts / 15th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 77 pts / 21st Video 1:50 / 80 pts / 18th
Bunker 1 Video 0:17 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 80 pts / 18th Video 1:08 / 78 pts / 20th
Silo Video 1:04 / 73 pts / 25th Video 1:15 / 65 pts / 33rd Video 1:33 / 64 pts / 34th
Frigate Video 0:24 / 83 pts / 15th Video 1:04 / 83 pts / 15th Video 1:13 / 67 pts / 31st
Surface 2 Video 0:47 / 100 pts / 1st Video 0:52 / 75 pts / 23rd Video 1:28 / 92 pts / 6th
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:51 / 77 pts / 21st Video 1:07 / 67 pts / 31st
Statue Video 2:21 / 60 pts / 38th Video 2:20 / 71 pts / 27th Video 2:20 / 69 pts / 29th
Archives Video 0:16 / 97 pts / 2nd Video 0:54 / 97 pts / 2nd Video 0:54 / 97 pts / 2nd
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 91 pts / 7th Video 0:41 / 73 pts / 25th Video 0:51 / 64 pts / 34th
Train Video 1:06 / 75 pts / 23rd Video 1:31 / 81 pts / 17th Video 1:59 / 75 pts / 23rd
Jungle Video 0:52 / 83 pts / 15th Video 0:58 / 70 pts / 28th Video 1:03 / 62 pts / 36th
Control Video 3:58 / 79 pts / 19th Video 4:10 / 83 pts / 15th Video 4:12 / 83 pts / 15th
Caverns Video 1:02 / 86 pts / 12th Video 1:23 / 83 pts / 15th Video 1:36 / 85 pts / 13th
Cradle Video 0:34 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 73 pts / 25th Video 0:35 / 74 pts / 24th
Aztec Video 1:28 / 81 pts / 17th Video 1:44 / 68 pts / 30th Video 1:49 / 78 pts / 20th
Egypt Video 0:46 / 82 pts / 16th Video 0:46 / 88 pts / 10th Video 0:46 / 89 pts / 9th
Totals 19:56 / 1758 pts 25:48 / 1584 pts 29:53 / 1554 pts

Overall Combined Time: 1:15:37 (18th)

Overall Combined Points: 4896 points (16th)