Ryan Koch's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 85 pts / 13th Video 2:00 / 71 pts / 27th
Facility Video 0:44 / 87 pts / 11th Video 0:55 / 72 pts / 26th Video 0:56 / 65 pts / 33rd
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 68 pts / 30th Video 0:38 / 73 pts / 25th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 67 pts / 31st Video 1:50 / 70 pts / 28th
Bunker 1 Video 0:17 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 80 pts / 18th Video 1:08 / 76 pts / 22nd
Silo Video 1:04 / 67 pts / 31st Video 1:15 / 59 pts / 39th Video 1:33 / 55 pts / 43rd
Frigate Video 0:24 / 76 pts / 22nd Video 1:04 / 75 pts / 23rd Video 1:13 / 59 pts / 39th
Surface 2 Video 0:47 / 87 pts / 11th Video 0:52 / 69 pts / 29th Video 1:28 / 88 pts / 10th
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:51 / 71 pts / 27th Video 1:07 / 62 pts / 36th
Statue Video 2:21 / 44 pts / 54th Video 2:20 / 62 pts / 36th Video 2:20 / 60 pts / 38th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 94 pts / 4th Video 0:54 / 94 pts / 4th
Streets Video 1:12 / 87 pts / 11th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:41 / 65 pts / 33rd Video 0:51 / 50 pts / 48th
Train Video 1:06 / 71 pts / 27th Video 1:31 / 79 pts / 19th Video 1:59 / 73 pts / 25th
Jungle Video 0:52 / 74 pts / 24th Video 0:58 / 62 pts / 36th Video 1:03 / 49 pts / 49th
Control Video 3:58 / 78 pts / 20th Video 4:10 / 79 pts / 19th Video 4:12 / 80 pts / 18th
Caverns Video 1:02 / 78 pts / 20th Video 1:23 / 76 pts / 22nd Video 1:36 / 82 pts / 16th
Cradle Video 0:34 / 77 pts / 21st Video 0:35 / 62 pts / 36th Video 0:35 / 62 pts / 36th
Aztec Video 1:28 / 77 pts / 21st Video 1:44 / 45 pts / 53rd Video 1:49 / 60 pts / 38th
Egypt Video 0:46 / 78 pts / 20th Video 0:46 / 87 pts / 11th Video 0:46 / 88 pts / 10th
Totals 19:56 / 1647 pts 25:48 / 1452 pts 29:53 / 1414 pts

Overall Combined Time: 1:15:37 (22nd)

Overall Combined Points: 4513 points (20th)