Tyler Deel's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 68 pts / 30th Video 2:01 / 67 pts / 31st
Facility Video 0:44 / 88 pts / 10th Video 0:55 / 76 pts / 22nd Video 0:56 / 70 pts / 28th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:38 / 81 pts / 17th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 72 pts / 26th Video 1:50 / 75 pts / 23rd
Bunker 1 Video 0:17 / 97 pts / 2nd Video 0:24 / 66 pts / 32nd Video 1:11 / 54 pts / 44th
Silo Video 1:04 / 71 pts / 27th Video 1:14 / 72 pts / 26th Video 1:35 / 52 pts / 46th
Frigate Video 0:23 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 68 pts / 30th Video 1:12 / 70 pts / 28th
Surface 2 Video 0:47 / 91 pts / 7th Video 0:56 / 57 pts / 41st Video 1:34 / 61 pts / 37th
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:53 / 51 pts / 47th Video 1:06 / 68 pts / 30th
Statue Video 2:20 / 81 pts / 17th Video 2:20 / 63 pts / 35th Video 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 95 pts / 3rd Video 0:54 / 95 pts / 3rd Video 0:54 / 95 pts / 3rd
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 90 pts / 8th Video 0:41 / 70 pts / 28th Video 0:49 / 79 pts / 19th
Train Video 1:08 / 57 pts / 41st Video 1:35 / 56 pts / 42nd Comments 2:12 / 37 pts / 61st
Jungle Video 0:53 / 62 pts / 36th Video 0:59 / 62 pts / 36th Video 0:58 / 75 pts / 23rd
Control Video 3:59 / 69 pts / 29th Video 4:17 / 62 pts / 36th Video 4:24 / 51 pts / 47th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:18 / 88 pts / 10th Video 1:41 / 59 pts / 39th
Cradle Video 0:34 / 81 pts / 17th Video 0:34 / 93 pts / 5th Video 0:34 / 93 pts / 5th
Aztec Video 1:29 / 74 pts / 24th Video 1:40 / 73 pts / 25th Video 1:51 / 57 pts / 41st
Egypt Video 0:47 / 65 pts / 33rd Video 0:48 / 57 pts / 41st Video 0:48 / 60 pts / 38th
Totals 19:59 / 1701 pts 25:59 / 1444 pts 30:29 / 1362 pts

Overall Combined Time: 1:16:27 (28th)

Overall Combined Points: 4507 points (20th)