Tyler Deel's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 85 pts / 13th Video 2:00 / 68 pts / 30th
Facility Video 0:44 / 87 pts / 11th Video 0:55 / 67 pts / 31st Video 0:56 / 62 pts / 36th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:38 / 71 pts / 27th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 66 pts / 32nd Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:23 / 78 pts / 20th Comments 1:10 / 56 pts / 42nd
Silo Video 1:04 / 66 pts / 32nd Video 1:14 / 68 pts / 30th Video 1:27 / 87 pts / 11th
Frigate Video 0:23 / 97 pts / 2nd Video 1:03 / 81 pts / 17th Video 1:10 / 79 pts / 19th
Surface 2 Video 0:47 / 87 pts / 11th Video 0:56 / 45 pts / 53rd Video 1:34 / 48 pts / 50th
Bunker 2 Video 0:24 / 92 pts / 6th Video 0:49 / 77 pts / 21st Video 1:00 / 81 pts / 17th
Statue Video 2:20 / 78 pts / 20th Video 2:20 / 57 pts / 41st Video 2:20 / 56 pts / 42nd
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th
Streets Video 1:12 / 86 pts / 12th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 95 pts / 3rd
Depot Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:40 / 91 pts / 7th Video 0:49 / 75 pts / 23rd
Train Video 1:08 / 50 pts / 48th Video 1:35 / 47 pts / 51st Comments 2:03 / 54 pts / 44th
Jungle Video 0:53 / 57 pts / 41st Video 0:59 / 58 pts / 40th Video 0:58 / 73 pts / 25th
Control Video 3:59 / 60 pts / 38th Video 4:17 / 47 pts / 51st Video 4:24 / 34 pts / 64th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:18 / 83 pts / 15th Video 1:36 / 82 pts / 16th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 92 pts / 6th Video 0:34 / 93 pts / 5th
Aztec Video 1:29 / 71 pts / 27th Video 1:40 / 67 pts / 31st Video 1:51 / 46 pts / 52nd
Egypt Video 0:47 / 53 pts / 45th Video 0:47 / 67 pts / 31st Video 0:47 / 68 pts / 30th
Totals 19:58 / 1656 pts 25:49 / 1464 pts 29:56 / 1389 pts

Overall Combined Time: 1:15:43 (26th)

Overall Combined Points: 4509 points (20th)