Tyler Deel's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 70 pts / 28th Video 2:01 / 68 pts / 30th
Facility Video 0:44 / 88 pts / 10th Video 0:55 / 77 pts / 21st Video 0:56 / 70 pts / 28th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:38 / 83 pts / 15th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 75 pts / 23rd Video 1:50 / 78 pts / 20th
Bunker 1 Video 0:17 / 100 pts / 1st Video 0:24 / 68 pts / 30th Video 1:11 / 56 pts / 42nd
Silo Video 1:04 / 73 pts / 25th Video 1:14 / 72 pts / 26th Video 1:35 / 52 pts / 46th
Frigate Video 0:23 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 68 pts / 30th Video 1:12 / 70 pts / 28th
Surface 2 Video 0:47 / 93 pts / 5th Video 0:56 / 56 pts / 42nd Video 1:34 / 62 pts / 36th
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:53 / 53 pts / 45th Video 1:06 / 69 pts / 29th
Statue Video 2:20 / 84 pts / 14th Video 2:20 / 66 pts / 32nd Video 2:20 / 65 pts / 33rd
Archives Video 0:16 / 97 pts / 2nd Video 0:54 / 97 pts / 2nd Video 0:54 / 95 pts / 3rd
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 90 pts / 8th Video 0:41 / 72 pts / 26th Video 0:49 / 80 pts / 18th
Train Video 1:08 / 58 pts / 40th Video 1:35 / 58 pts / 40th Comments 2:12 / 44 pts / 54th
Jungle Video 0:53 / 63 pts / 35th Video 0:59 / 63 pts / 35th Video 0:58 / 76 pts / 22nd
Control Video 3:59 / 70 pts / 28th Video 4:17 / 63 pts / 35th Video 4:24 / 51 pts / 47th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:18 / 89 pts / 9th Video 1:41 / 61 pts / 37th
Cradle Video 0:34 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 100 pts / 1st
Aztec Video 1:29 / 75 pts / 23rd Video 1:40 / 74 pts / 24th Video 1:51 / 60 pts / 38th
Egypt Video 0:47 / 66 pts / 32nd Video 0:48 / 59 pts / 39th Video 0:48 / 60 pts / 38th
Totals 19:59 / 1737 pts 25:59 / 1475 pts 30:29 / 1397 pts

Overall Combined Time: 1:16:27 (27th)

Overall Combined Points: 4609 points (18th)