Tyler Deel's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 86 pts / 12th Video 2:00 / 71 pts / 27th
Facility Video 0:44 / 87 pts / 11th Video 0:55 / 74 pts / 24th Video 0:56 / 65 pts / 33rd
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:38 / 73 pts / 25th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 67 pts / 31st Video 1:50 / 70 pts / 28th
Bunker 1 Video 0:17 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 80 pts / 18th Comments 1:10 / 59 pts / 39th
Silo Video 1:04 / 67 pts / 31st Video 1:14 / 70 pts / 28th Video 1:27 / 89 pts / 9th
Frigate Video 0:23 / 97 pts / 2nd Video 1:03 / 82 pts / 16th Video 1:10 / 82 pts / 16th
Surface 2 Video 0:47 / 89 pts / 9th Video 0:56 / 52 pts / 46th Video 1:34 / 56 pts / 42nd
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:51 / 72 pts / 26th Video 1:06 / 67 pts / 31st
Statue Video 2:20 / 80 pts / 18th Video 2:20 / 62 pts / 36th Video 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 94 pts / 4th Video 0:54 / 94 pts / 4th
Streets Video 1:12 / 87 pts / 11th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:41 / 67 pts / 31st Video 0:49 / 77 pts / 21st
Train Video 1:08 / 52 pts / 46th Video 1:35 / 49 pts / 49th Comments 2:03 / 56 pts / 42nd
Jungle Video 0:53 / 59 pts / 39th Video 0:59 / 59 pts / 39th Video 0:58 / 73 pts / 25th
Control Video 3:59 / 66 pts / 32nd Video 4:17 / 56 pts / 42nd Video 4:24 / 40 pts / 58th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:18 / 86 pts / 12th Video 1:36 / 82 pts / 16th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 93 pts / 5th Video 0:34 / 93 pts / 5th
Aztec Video 1:29 / 74 pts / 24th Video 1:40 / 71 pts / 27th Video 1:51 / 54 pts / 44th
Egypt Video 0:47 / 59 pts / 39th Video 0:47 / 71 pts / 27th Video 0:47 / 72 pts / 26th
Totals 19:58 / 1683 pts 25:52 / 1486 pts 30:02 / 1431 pts

Overall Combined Time: 1:15:52 (24th)

Overall Combined Points: 4600 points (19th)