Tyler Deel's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 2:00 / 72 pts / 26th
Facility Video 0:44 / 87 pts / 11th Video 0:55 / 74 pts / 24th Video 0:56 / 67 pts / 31st
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:38 / 74 pts / 24th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 67 pts / 31st Video 1:50 / 72 pts / 26th
Bunker 1 Video 0:17 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 80 pts / 18th Comments 1:10 / 59 pts / 39th
Silo Video 1:04 / 67 pts / 31st Video 1:14 / 70 pts / 28th Video 1:27 / 89 pts / 9th
Frigate Video 0:23 / 97 pts / 2nd Video 1:03 / 82 pts / 16th Video 1:10 / 82 pts / 16th
Surface 2 Video 0:47 / 91 pts / 7th Video 0:56 / 53 pts / 45th Video 1:34 / 58 pts / 40th
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:51 / 72 pts / 26th Video 1:06 / 67 pts / 31st
Statue Video 2:20 / 80 pts / 18th Video 2:20 / 63 pts / 35th Video 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 94 pts / 4th Video 0:54 / 94 pts / 4th Video 0:54 / 94 pts / 4th
Streets Video 1:12 / 89 pts / 9th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 89 pts / 9th Video 0:41 / 70 pts / 28th Video 0:49 / 77 pts / 21st
Train Video 1:08 / 54 pts / 44th Video 1:35 / 54 pts / 44th Comments 2:03 / 58 pts / 40th
Jungle Video 0:53 / 61 pts / 37th Video 0:59 / 61 pts / 37th Video 0:58 / 74 pts / 24th
Control Video 3:59 / 67 pts / 31st Video 4:17 / 59 pts / 39th Video 4:24 / 48 pts / 50th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:18 / 86 pts / 12th Video 1:36 / 83 pts / 15th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 93 pts / 5th Video 0:34 / 93 pts / 5th
Aztec Video 1:29 / 74 pts / 24th Video 1:40 / 71 pts / 27th Video 1:51 / 55 pts / 43rd
Egypt Video 0:47 / 60 pts / 38th Video 0:47 / 71 pts / 27th Video 0:47 / 72 pts / 26th
Totals 19:58 / 1695 pts 25:52 / 1502 pts 30:02 / 1452 pts

Overall Combined Time: 1:15:52 (24th)

Overall Combined Points: 4649 points (18th)