Tyler Deel's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 84 pts / 14th Video 2:00 / 66 pts / 32nd
Facility Video 0:44 / 87 pts / 11th Video 0:55 / 65 pts / 33rd Video 0:56 / 59 pts / 39th
Runway Video 0:22 / 97 pts / 2nd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:38 / 67 pts / 31st
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 65 pts / 33rd Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:23 / 77 pts / 21st Comments 1:10 / 53 pts / 45th
Silo Video 1:04 / 65 pts / 33rd Video 1:14 / 66 pts / 32nd Video 1:27 / 86 pts / 12th
Frigate Video 0:23 / 97 pts / 2nd Video 1:03 / 81 pts / 17th Video 1:10 / 77 pts / 21st
Surface 2 Video 0:47 / 84 pts / 14th Video 0:56 / 40 pts / 58th Video 1:34 / 46 pts / 52nd
Bunker 2 Video 0:24 / 90 pts / 8th Video 0:49 / 76 pts / 22nd Video 1:00 / 81 pts / 17th
Statue Video 2:20 / 77 pts / 21st Video 2:20 / 53 pts / 45th Video 2:20 / 51 pts / 47th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th
Streets Video 1:12 / 85 pts / 13th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 87 pts / 11th Video 0:40 / 90 pts / 8th Video 0:49 / 72 pts / 26th
Train Video 1:08 / 46 pts / 52nd Video 1:35 / 45 pts / 53rd Comments 2:03 / 50 pts / 48th
Jungle Video 0:53 / 55 pts / 43rd Video 0:59 / 57 pts / 41st Video 0:58 / 71 pts / 27th
Control Video 3:59 / 58 pts / 40th Video 4:17 / 45 pts / 53rd Video 4:24 / 32 pts / 66th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:18 / 82 pts / 16th Video 1:36 / 81 pts / 17th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 91 pts / 7th Video 0:34 / 92 pts / 6th
Aztec Video 1:29 / 67 pts / 31st Video 1:40 / 57 pts / 41st Video 1:51 / 38 pts / 60th
Egypt Video 0:47 / 49 pts / 49th Video 0:47 / 64 pts / 34th Video 0:47 / 65 pts / 33rd
Totals 19:58 / 1628 pts 25:49 / 1426 pts 29:56 / 1342 pts

Overall Combined Time: 1:15:43 (27th)

Overall Combined Points: 4396 points (23rd)