Tyler Deel's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 72 pts / 26th Video 2:01 / 68 pts / 30th
Facility Video 0:44 / 88 pts / 10th Video 0:55 / 78 pts / 20th Video 0:56 / 71 pts / 27th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:39 / 69 pts / 29th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:50 / 77 pts / 21st Video 1:50 / 80 pts / 18th
Bunker 1 Video 0:17 / 100 pts / 1st Video 0:24 / 70 pts / 28th Video 1:11 / 56 pts / 42nd
Silo Video 1:05 / 66 pts / 32nd Video 1:17 / 54 pts / 44th Video 1:35 / 56 pts / 42nd
Frigate Video 0:23 / 100 pts / 1st Video 1:06 / 65 pts / 33rd Video 1:12 / 73 pts / 25th
Surface 2 Video 0:47 / 100 pts / 1st Video 0:56 / 61 pts / 37th Video 1:41 / 25 pts / 73rd
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:53 / 60 pts / 38th Video 1:06 / 71 pts / 27th
Statue Video 2:21 / 60 pts / 38th Video 2:21 / 54 pts / 44th Video 2:21 / 52 pts / 46th
Archives Video 0:16 / 97 pts / 2nd Video 0:54 / 97 pts / 2nd Video 0:54 / 97 pts / 2nd
Streets Video 1:12 / 90 pts / 8th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 91 pts / 7th Video 0:41 / 73 pts / 25th Video 0:49 / 82 pts / 16th
Train Video 1:08 / 60 pts / 38th Video 1:35 / 59 pts / 39th Video 2:15 / 37 pts / 61st
Jungle Video 0:53 / 66 pts / 32nd Video 0:59 / 67 pts / 31st Video 0:58 / 78 pts / 20th
Control Video 4:01 / 53 pts / 45th Video 4:24 / 43 pts / 55th Video 4:31 / 39 pts / 59th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:24 / 67 pts / 31st Video 1:41 / 62 pts / 36th
Cradle Video 0:34 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 100 pts / 1st
Aztec Video 1:29 / 76 pts / 22nd Video 1:40 / 78 pts / 20th Comments 1:58 / 60 pts / 38th
Egypt Video 0:48 / 47 pts / 51st Video 0:48 / 66 pts / 32nd Video 0:48 / 67 pts / 31st
Totals 20:04 / 1684 pts 26:17 / 1436 pts 30:55 / 1340 pts

Overall Combined Time: 1:17:16 (30th)

Overall Combined Points: 4460 points (21st)