Aksel S's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Comments 0:59 / 0 pts / 865th 1:42 / 0 pts / 589th Comments 3:54 / 0 pts / 476th
Facility 1:02 / 0 pts / 457th Comments 1:20 / 0 pts / 348th Comments 1:34 / 0 pts / 396th
Runway 0:26 / 0 pts / 702nd 0:40 / 0 pts / 539th 1:04 / 0 pts / 451st
Surface 1 1:16 / 0 pts / 556th 2:25 / 0 pts / 479th Comments 2:28 / 0 pts / 444th
Bunker 1 Comments 0:21 / 0 pts / 575th Comments 0:50 / 0 pts / 434th Comments 2:57 / 0 pts / 393rd
Silo 1:37 / 0 pts / 450th Comments 2:34 / 0 pts / 331st N/A / 0 pts / 480th
Frigate 0:38 / 0 pts / 488th 2:18 / 0 pts / 426th Comments 3:47 / 0 pts / 413th
Surface 2 Comments 0:59 / 0 pts / 423rd Comments 1:31 / 0 pts / 372nd 2:23 / 0 pts / 372nd
Bunker 2 Comments 0:35 / 0 pts / 469th N/A / 0 pts / 493rd N/A / 0 pts / 458th
Statue 2:43 / 0 pts / 377th 2:52 / 0 pts / 424th 2:45 / 0 pts / 349th
Archives 0:23 / 0 pts / 525th Comments 1:12 / 0 pts / 396th Comments 1:13 / 0 pts / 388th
Streets 1:17 / 0 pts / 414th Comments 2:07 / 0 pts / 385th Comments 2:14 / 0 pts / 380th
Depot Comments 0:31 / 0 pts / 524th 1:06 / 0 pts / 355th 2:54 / 0 pts / 416th
Train 3:43 / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 486th N/A / 0 pts / 462nd
Jungle Comments 3:11 / 0 pts / 541st N/A / 0 pts / 465th N/A / 0 pts / 443rd
Control 6:00 / 0 pts / 507th N/A / 0 pts / 481st N/A / 0 pts / 461st
Caverns 1:21 / 0 pts / 607th Comments 7:05 / 0 pts / 382nd N/A / 0 pts / 450th
Cradle Comments 1:07 / 0 pts / 514th 2:19 / 0 pts / 470th Comments 3:23 / 0 pts / 477th
Aztec N/A / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 469th N/A / 0 pts / 454th
Egypt N/A / 0 pts / 539th N/A / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 483rd
Totals 1:08:09 / 0 pts 2:30:01 / 0 pts 3:10:36 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:48:46 (471st)

Overall Combined Points: 0 points (327th)