Aksel S's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Comments 0:57 / 0 pts / 846th 1:35 / 0 pts / 593rd Comments 3:54 / 0 pts / 573rd
Facility 0:59 / 0 pts / 490th Comments 1:20 / 0 pts / 420th Comments 1:34 / 0 pts / 477th
Runway 0:26 / 0 pts / 852nd 0:33 / 0 pts / 579th 0:50 / 0 pts / 386th
Surface 1 1:15 / 0 pts / 627th 2:14 / 0 pts / 483rd 2:13 / 0 pts / 426th
Bunker 1 Comments 0:21 / 0 pts / 691st 0:47 / 0 pts / 486th Comments 2:57 / 0 pts / 476th
Silo 1:37 / 0 pts / 539th Comments 2:34 / 0 pts / 397th N/A
Frigate Comments 0:35 / 0 pts / 486th Comments 1:40 / 0 pts / 392nd Comments 3:47 / 0 pts / 507th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 367th 1:26 / 0 pts / 415th 2:23 / 0 pts / 447th
Bunker 2 0:33 / 0 pts / 502nd Comments 5:07 / 0 pts / 537th N/A
Statue 2:43 / 0 pts / 461st 2:52 / 0 pts / 510th 2:45 / 0 pts / 432nd
Archives 0:23 / 0 pts / 630th Comments 1:12 / 0 pts / 471st Comments 1:13 / 0 pts / 460th
Streets 1:17 / 0 pts / 497th Comments 2:07 / 0 pts / 467th Comments 2:14 / 0 pts / 465th
Depot Comments 0:31 / 0 pts / 625th 1:06 / 0 pts / 415th 2:54 / 0 pts / 497th
Train 3:31 / 0 pts / 727th N/A N/A
Jungle 2:26 / 0 pts / 586th N/A N/A
Control 6:00 / 0 pts / 594th N/A N/A
Caverns 1:17 / 0 pts / 701st 6:03 / 0 pts / 421st N/A
Cradle Comments 1:07 / 0 pts / 615th 1:43 / 0 pts / 517th Comments 3:23 / 0 pts / 578th
Aztec N/A N/A N/A
Egypt N/A N/A N/A
Totals 1:06:55 / 0 pts 2:12:19 / 0 pts 3:10:07 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:29:21 (556th)

Overall Combined Points: 0 points (353rd)