Aksel S's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Comments 0:57 / 0 pts / 819th 1:35 / 0 pts / 578th Comments 3:54 / 0 pts / 552nd
Facility 0:59 / 0 pts / 470th Comments 1:20 / 0 pts / 401st Comments 1:34 / 0 pts / 460th
Runway 0:26 / 0 pts / 826th 0:33 / 0 pts / 567th 0:50 / 0 pts / 371st
Surface 1 1:15 / 0 pts / 607th 2:14 / 0 pts / 466th 2:13 / 0 pts / 409th
Bunker 1 Comments 0:21 / 0 pts / 671st 0:47 / 0 pts / 471st Comments 2:57 / 0 pts / 455th
Silo 1:37 / 0 pts / 525th Comments 2:34 / 0 pts / 379th N/A
Frigate Comments 0:35 / 0 pts / 468th Comments 1:40 / 0 pts / 379th Comments 3:47 / 0 pts / 485th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 358th 1:26 / 0 pts / 407th 2:23 / 0 pts / 430th
Bunker 2 0:33 / 0 pts / 489th Comments 5:07 / 0 pts / 518th N/A
Statue 2:43 / 0 pts / 438th 2:52 / 0 pts / 490th 2:45 / 0 pts / 414th
Archives 0:23 / 0 pts / 606th Comments 1:12 / 0 pts / 456th Comments 1:13 / 0 pts / 445th
Streets 1:17 / 0 pts / 481st Comments 2:07 / 0 pts / 449th Comments 2:14 / 0 pts / 446th
Depot Comments 0:31 / 0 pts / 606th 1:06 / 0 pts / 405th 2:54 / 0 pts / 482nd
Train 3:31 / 0 pts / 696th N/A N/A
Jungle 2:26 / 0 pts / 557th N/A N/A
Control 6:00 / 0 pts / 574th N/A N/A
Caverns 1:17 / 0 pts / 678th 6:03 / 0 pts / 405th N/A
Cradle Comments 1:07 / 0 pts / 591st 1:43 / 0 pts / 495th Comments 3:23 / 0 pts / 554th
Aztec N/A N/A N/A
Egypt N/A N/A N/A
Totals 1:06:55 / 0 pts 2:12:19 / 0 pts 3:10:07 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:29:21 (536th)

Overall Combined Points: 0 points (347th)