Anthony Valentine

Interesting facts

Anthony Valentine is currently 34 years old.

Anthony Valentine uses the 1.1 control style.

Anthony Valentine uses an NTSC console.

Anthony Valentine's country: United States of America.

Gamer stats

GoldenEye
point rank
347th
with 0 points
GoldenEye
time rank
950th
with 18:24:34

Latest times