Chromodyne's achievements

Hmm, Chromodyne doesn't have any achievements yet.