Dan O.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 2:01 / 38 pts / 60th
Facility Video 0:45 / 50 pts / 48th Video 0:55 / 57 pts / 41st Video 0:56 / 53 pts / 45th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:39 / 43 pts / 55th
Surface 1 Video 1:03 / 35 pts / 63rd Video 1:49 / 73 pts / 25th Video 1:49 / 82 pts / 16th
Bunker 1 Video 0:17 / 86 pts / 12th Video 0:25 / 21 pts / 77th Video 1:10 / 37 pts / 61st
Silo Video 1:05 / 34 pts / 64th Video 1:15 / 44 pts / 54th Video 1:32 / 45 pts / 53rd
Frigate Video 0:23 / 90 pts / 8th Video 1:05 / 46 pts / 52nd Video 1:09 / 69 pts / 29th
Surface 2 Video 0:47 / 62 pts / 36th Video 0:52 / 52 pts / 46th Video 1:29 / 67 pts / 31st
Bunker 2 Video 0:21 / 83 pts / 15th Video 0:48 / 64 pts / 34th Video 1:01 / 64 pts / 34th
Statue Video 2:20 / 67 pts / 31st Video 2:19 / 78 pts / 20th Video 2:19 / 72 pts / 26th
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 48 pts / 50th Video 0:55 / 48 pts / 50th
Streets Video 1:13 / 41 pts / 57th Video 1:55 / 94 pts / 4th Video 1:55 / 93 pts / 5th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 113th Video 0:41 / 47 pts / 51st Video 0:49 / 61 pts / 37th
Train Video 1:07 / 44 pts / 54th Video 1:32 / 52 pts / 46th Video 1:57 / 72 pts / 26th
Jungle Video 0:53 / 46 pts / 52nd Video 0:59 / 47 pts / 51st Video 1:01 / 49 pts / 49th
Control Video 3:58 / 68 pts / 30th Video 4:12 / 56 pts / 42nd Video 4:18 / 48 pts / 50th
Caverns Video 1:02 / 49 pts / 49th Video 1:24 / 46 pts / 52nd Video 1:39 / 48 pts / 50th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 44 pts / 54th Video 0:35 / 47 pts / 51st
Aztec Video 1:33 / 7 pts / 91st Video 1:40 / 40 pts / 58th Video 1:50 / 31 pts / 67th
Egypt Video 0:47 / 37 pts / 61st Video 0:48 / 30 pts / 68th Video 0:48 / 34 pts / 64th
Totals 20:04 / 1180 pts 25:49 / 1115 pts 29:52 / 1101 pts

Overall Combined Time: 1:15:45 (37th)

Overall Combined Points: 3396 points (42nd)