Dan O.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 2:01 / 37 pts / 61st
Facility Video 0:44 / 85 pts / 13th Video 0:54 / 79 pts / 19th Video 0:55 / 68 pts / 30th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:39 / 41 pts / 57th
Surface 1 Video 1:03 / 34 pts / 64th Video 1:49 / 72 pts / 26th Video 1:49 / 81 pts / 17th
Bunker 1 Video 0:17 / 83 pts / 15th Video 0:24 / 38 pts / 60th Video 1:10 / 37 pts / 61st
Silo Video 1:05 / 33 pts / 65th Video 1:15 / 43 pts / 55th Video 1:32 / 44 pts / 54th
Frigate Video 0:23 / 88 pts / 10th Video 1:05 / 43 pts / 55th Video 1:09 / 69 pts / 29th
Surface 2 Video 0:47 / 59 pts / 39th Video 0:52 / 50 pts / 48th Video 1:29 / 65 pts / 33rd
Bunker 2 Video 0:21 / 82 pts / 16th Video 0:48 / 63 pts / 35th Video 1:01 / 64 pts / 34th
Statue Video 2:20 / 66 pts / 32nd Video 2:19 / 77 pts / 21st Video 2:19 / 71 pts / 27th
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 47 pts / 51st Video 0:55 / 48 pts / 50th
Streets Video 1:13 / 39 pts / 59th Video 1:55 / 94 pts / 4th Video 1:55 / 93 pts / 5th
Depot Video 0:24 / 69 pts / 29th Video 0:41 / 46 pts / 52nd Video 0:49 / 59 pts / 39th
Train Video 1:07 / 43 pts / 55th Video 1:32 / 52 pts / 46th Video 1:57 / 72 pts / 26th
Jungle Video 0:53 / 45 pts / 53rd Video 0:59 / 46 pts / 52nd Video 1:01 / 47 pts / 51st
Control Video 3:58 / 68 pts / 30th Video 4:12 / 56 pts / 42nd Video 4:18 / 46 pts / 52nd
Caverns Video 1:02 / 45 pts / 53rd Video 1:24 / 46 pts / 52nd Video 1:39 / 46 pts / 52nd
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:33 / 100 pts / 1st
Aztec Video 1:33 / 7 pts / 91st Video 1:40 / 39 pts / 59th Video 1:50 / 30 pts / 68th
Egypt Video 0:45 / 91 pts / 7th Video 0:46 / 77 pts / 21st Video 0:46 / 78 pts / 20th
Totals 19:59 / 1318 pts 25:43 / 1244 pts 29:47 / 1196 pts

Overall Combined Time: 1:15:29 (35th)

Overall Combined Points: 3758 points (33rd)