HenryZ3213

On the map

Interesting facts

HenryZ3213's real name is Henry Rodriguez.

HenryZ3213 uses the 1.2 control style.

HenryZ3213 uses an NTSC console.

HenryZ3213's country: United States.

Gamer stats

GoldenEye
point rank
76th
with 2161 points
GoldenEye
time rank
102nd
with 1:28:41
Perfect Dark
point rank
207th
with 95 points
Perfect Dark
time rank
659th
with 20:40:15

Latest times