HenryZ3213

On the map

Interesting facts

HenryZ3213's real name is Henry Rodriguez.

HenryZ3213 uses the 1.2 control style.

HenryZ3213 uses an NTSC console.

HenryZ3213's country: United States.

Gamer stats

GoldenEye
point rank
83rd
with 2059 points
GoldenEye
time rank
111th
with 1:27:44
Perfect Dark
point rank
205th
with 93 points
Perfect Dark
time rank
697th
with 20:40:15

Latest times