HenryZ3213

On the map

Interesting facts

HenryZ3213's real name is Henry Rodriguez.

HenryZ3213 uses the 1.2 control style.

HenryZ3213 uses an NTSC console.

HenryZ3213's country: United States.

Gamer stats

GoldenEye
point rank
92nd
with 1682 points
GoldenEye
time rank
119th
with 1:27:42
Perfect Dark
point rank
204th
with 89 points
Perfect Dark
time rank
716th
with 20:40:15

Latest times