HenryZ3213

On the map

Interesting facts

HenryZ3213's real name is Henry Rodriguez.

HenryZ3213 uses the 1.2 control style.

HenryZ3213 uses an NTSC console.

HenryZ3213's country: United States.

Gamer stats

GoldenEye
point rank
74th
with 2194 points
GoldenEye
time rank
96th
with 1:28:45
Perfect Dark
point rank
273rd
with 15 points
Perfect Dark
time rank
652nd
with 20:40:16

Latest times