HenryZ3213

On the map

Interesting facts

HenryZ3213's real name is Henry Rodriguez.

HenryZ3213 uses the 1.2 control style.

HenryZ3213 uses an NTSC console.

HenryZ3213's country: United States.

Gamer stats

GoldenEye
point rank
88th
with 1924 points
GoldenEye
time rank
114th
with 1:27:44
Perfect Dark
point rank
202nd
with 91 points
Perfect Dark
time rank
706th
with 20:40:15

Latest times