J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 616th Video 1:33 / 0 pts / 411th Video 2:55 / 0 pts / 351st
Facility Video 1:08 / 0 pts / 504th N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 503rd
Runway Video 0:26 / 0 pts / 627th Video 0:36 / 0 pts / 464th Video 1:00 / 0 pts / 385th
Surface 1 N/A / 0 pts / 692nd N/A / 0 pts / 525th Video 2:11 / 0 pts / 298th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 656th N/A / 0 pts / 520th N/A / 0 pts / 459th
Silo N/A / 0 pts / 633rd N/A / 0 pts / 472nd N/A / 0 pts / 439th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 437th N/A / 0 pts / 498th N/A / 0 pts / 455th
Surface 2 N/A / 0 pts / 637th N/A / 0 pts / 485th N/A / 0 pts / 456th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 485th N/A / 0 pts / 457th N/A / 0 pts / 419th
Statue N/A / 0 pts / 591st N/A / 0 pts / 498th N/A / 0 pts / 492nd
Archives N/A / 0 pts / 675th N/A / 0 pts / 505th N/A / 0 pts / 498th
Streets N/A / 0 pts / 672nd N/A / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 485th
Depot N/A / 0 pts / 682nd N/A / 0 pts / 493rd N/A / 0 pts / 448th
Train N/A / 0 pts / 585th N/A / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 423rd
Jungle N/A / 0 pts / 547th N/A / 0 pts / 435th N/A / 0 pts / 411th
Control N/A / 0 pts / 546th N/A / 0 pts / 440th N/A / 0 pts / 416th
Caverns N/A / 0 pts / 617th N/A / 0 pts / 429th N/A / 0 pts / 410th
Cradle N/A / 0 pts / 583rd N/A / 0 pts / 490th N/A / 0 pts / 474th
Aztec N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 430th N/A / 0 pts / 415th
Egypt N/A / 0 pts / 492nd N/A / 0 pts / 442nd N/A / 0 pts / 447th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (644th)

Overall Combined Points: 0 points (315th)