J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 774th Video 1:33 / 0 pts / 504th Video 2:55 / 0 pts / 423rd
Facility Video 1:08 / 0 pts / 625th N/A / 0 pts / 635th N/A / 0 pts / 612th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 784th Video 0:36 / 0 pts / 571st Video 1:00 / 0 pts / 470th
Surface 1 N/A / 0 pts / 846th N/A / 0 pts / 642nd Video 2:11 / 0 pts / 371st
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 816th N/A / 0 pts / 636th N/A / 0 pts / 553rd
Silo N/A / 0 pts / 774th N/A / 0 pts / 569th N/A / 0 pts / 534th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 543rd N/A / 0 pts / 591st N/A / 0 pts / 547th
Surface 2 N/A / 0 pts / 775th N/A / 0 pts / 605th N/A / 0 pts / 557th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 593rd N/A / 0 pts / 549th N/A / 0 pts / 508th
Statue N/A / 0 pts / 710th N/A / 0 pts / 606th N/A / 0 pts / 597th
Archives N/A / 0 pts / 836th N/A / 0 pts / 597th N/A / 0 pts / 598th
Streets N/A / 0 pts / 806th N/A / 0 pts / 617th N/A / 0 pts / 591st
Depot N/A / 0 pts / 836th N/A / 0 pts / 591st N/A / 0 pts / 542nd
Train N/A / 0 pts / 704th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 512th
Jungle N/A / 0 pts / 644th N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 487th
Control N/A / 0 pts / 647th N/A / 0 pts / 527th N/A / 0 pts / 503rd
Caverns N/A / 0 pts / 756th N/A / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 500th
Cradle N/A / 0 pts / 704th N/A / 0 pts / 580th N/A / 0 pts / 569th
Aztec N/A / 0 pts / 592nd N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 501st
Egypt N/A / 0 pts / 590th N/A / 0 pts / 526th N/A / 0 pts / 534th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (790th)

Overall Combined Points: 0 points (326th)