J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 635th Video 1:33 / 0 pts / 421st Video 2:55 / 0 pts / 361st
Facility Video 1:08 / 0 pts / 519th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 518th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 646th Video 0:36 / 0 pts / 475th Video 1:00 / 0 pts / 395th
Surface 1 N/A / 0 pts / 718th N/A / 0 pts / 541st Video 2:11 / 0 pts / 307th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 682nd N/A / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 469th
Silo N/A / 0 pts / 655th N/A / 0 pts / 485th N/A / 0 pts / 453rd
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 510th N/A / 0 pts / 468th
Surface 2 N/A / 0 pts / 657th N/A / 0 pts / 499th N/A / 0 pts / 469th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 470th N/A / 0 pts / 432nd
Statue N/A / 0 pts / 604th N/A / 0 pts / 513th N/A / 0 pts / 506th
Archives N/A / 0 pts / 700th N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 512th
Streets N/A / 0 pts / 688th N/A / 0 pts / 527th N/A / 0 pts / 498th
Depot N/A / 0 pts / 709th N/A / 0 pts / 507th N/A / 0 pts / 464th
Train N/A / 0 pts / 597th N/A / 0 pts / 462nd N/A / 0 pts / 437th
Jungle N/A / 0 pts / 562nd N/A / 0 pts / 446th N/A / 0 pts / 422nd
Control N/A / 0 pts / 561st N/A / 0 pts / 453rd N/A / 0 pts / 431st
Caverns N/A / 0 pts / 637th N/A / 0 pts / 441st N/A / 0 pts / 426th
Cradle N/A / 0 pts / 608th N/A / 0 pts / 503rd N/A / 0 pts / 484th
Aztec N/A / 0 pts / 506th N/A / 0 pts / 443rd N/A / 0 pts / 431st
Egypt N/A / 0 pts / 508th N/A / 0 pts / 453rd N/A / 0 pts / 459th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (669th)

Overall Combined Points: 0 points (319th)