J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 751st Video 1:33 / 0 pts / 489th Video 2:55 / 0 pts / 407th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 603rd N/A / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 587th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 761st Video 0:36 / 0 pts / 549th Video 1:00 / 0 pts / 453rd
Surface 1 N/A / 0 pts / 817th N/A / 0 pts / 617th Video 2:11 / 0 pts / 357th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 792nd N/A / 0 pts / 611th N/A / 0 pts / 534th
Silo N/A / 0 pts / 739th N/A / 0 pts / 543rd N/A / 0 pts / 512th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 520th N/A / 0 pts / 569th N/A / 0 pts / 525th
Surface 2 N/A / 0 pts / 744th N/A / 0 pts / 576th N/A / 0 pts / 533rd
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 580th N/A / 0 pts / 527th N/A / 0 pts / 485th
Statue N/A / 0 pts / 683rd N/A / 0 pts / 580th N/A / 0 pts / 574th
Archives N/A / 0 pts / 801st N/A / 0 pts / 579th N/A / 0 pts / 579th
Streets N/A / 0 pts / 780th N/A / 0 pts / 594th N/A / 0 pts / 568th
Depot N/A / 0 pts / 810th N/A / 0 pts / 573rd N/A / 0 pts / 522nd
Train N/A / 0 pts / 675th N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 487th
Jungle N/A / 0 pts / 624th N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 468th
Control N/A / 0 pts / 629th N/A / 0 pts / 509th N/A / 0 pts / 485th
Caverns N/A / 0 pts / 733rd N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 480th
Cradle N/A / 0 pts / 682nd N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 546th
Aztec N/A / 0 pts / 572nd N/A / 0 pts / 497th N/A / 0 pts / 486th
Egypt N/A / 0 pts / 572nd N/A / 0 pts / 503rd N/A / 0 pts / 511th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (762nd)

Overall Combined Points: 0 points (337th)