J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 727th Video 1:33 / 0 pts / 478th Video 2:55 / 0 pts / 396th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 573rd N/A / 0 pts / 587th N/A / 0 pts / 565th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 730th Video 0:36 / 0 pts / 524th Video 1:00 / 0 pts / 434th
Surface 1 N/A / 0 pts / 790th N/A / 0 pts / 597th Video 2:11 / 0 pts / 348th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 762nd N/A / 0 pts / 589th N/A / 0 pts / 515th
Silo N/A / 0 pts / 719th N/A / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 492nd
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 507th N/A / 0 pts / 553rd N/A / 0 pts / 508th
Surface 2 N/A / 0 pts / 721st N/A / 0 pts / 553rd N/A / 0 pts / 517th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 510th N/A / 0 pts / 468th
Statue N/A / 0 pts / 660th N/A / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 553rd
Archives N/A / 0 pts / 773rd N/A / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 556th
Streets N/A / 0 pts / 751st N/A / 0 pts / 568th N/A / 0 pts / 542nd
Depot N/A / 0 pts / 782nd N/A / 0 pts / 553rd N/A / 0 pts / 505th
Train N/A / 0 pts / 654th N/A / 0 pts / 497th N/A / 0 pts / 471st
Jungle N/A / 0 pts / 605th N/A / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 455th
Control N/A / 0 pts / 611th N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 473rd
Caverns N/A / 0 pts / 704th N/A / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 460th
Cradle N/A / 0 pts / 661st N/A / 0 pts / 537th N/A / 0 pts / 524th
Aztec N/A / 0 pts / 551st N/A / 0 pts / 479th N/A / 0 pts / 464th
Egypt N/A / 0 pts / 550th N/A / 0 pts / 488th N/A / 0 pts / 497th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (735th)

Overall Combined Points: 0 points (331st)