J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 786th Video 1:33 / 0 pts / 513th Video 2:55 / 0 pts / 431st
Facility Video 1:08 / 0 pts / 635th N/A / 0 pts / 647th N/A / 0 pts / 620th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 799th Video 0:36 / 0 pts / 580th Video 1:00 / 0 pts / 477th
Surface 1 N/A / 0 pts / 861st N/A / 0 pts / 652nd Video 2:11 / 0 pts / 381st
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 827th N/A / 0 pts / 646th N/A / 0 pts / 562nd
Silo N/A / 0 pts / 787th N/A / 0 pts / 576th N/A / 0 pts / 539th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 562nd N/A / 0 pts / 604th N/A / 0 pts / 562nd
Surface 2 N/A / 0 pts / 789th N/A / 0 pts / 614th N/A / 0 pts / 563rd
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 618th N/A / 0 pts / 559th N/A / 0 pts / 515th
Statue N/A / 0 pts / 722nd N/A / 0 pts / 612th N/A / 0 pts / 603rd
Archives N/A / 0 pts / 848th N/A / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 608th
Streets N/A / 0 pts / 815th N/A / 0 pts / 628th N/A / 0 pts / 603rd
Depot N/A / 0 pts / 849th N/A / 0 pts / 601st N/A / 0 pts / 550th
Train N/A / 0 pts / 717th N/A / 0 pts / 548th N/A / 0 pts / 520th
Jungle N/A / 0 pts / 655th N/A / 0 pts / 522nd N/A / 0 pts / 492nd
Control N/A / 0 pts / 659th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 508th
Caverns N/A / 0 pts / 769th N/A / 0 pts / 522nd N/A / 0 pts / 507th
Cradle N/A / 0 pts / 716th N/A / 0 pts / 589th N/A / 0 pts / 578th
Aztec N/A / 0 pts / 601st N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 511th
Egypt N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 539th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (802nd)

Overall Combined Points: 0 points (333rd)