J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 663rd Video 1:33 / 0 pts / 440th Video 2:55 / 0 pts / 370th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 539th N/A / 0 pts / 554th N/A / 0 pts / 532nd
Runway Video 0:26 / 0 pts / 667th Video 0:36 / 0 pts / 494th Video 1:00 / 0 pts / 405th
Surface 1 N/A / 0 pts / 743rd N/A / 0 pts / 558th Video 2:11 / 0 pts / 324th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 710th N/A / 0 pts / 555th N/A / 0 pts / 477th
Silo N/A / 0 pts / 675th N/A / 0 pts / 496th N/A / 0 pts / 458th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 471st N/A / 0 pts / 520th N/A / 0 pts / 475th
Surface 2 N/A / 0 pts / 677th N/A / 0 pts / 513th N/A / 0 pts / 484th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 478th N/A / 0 pts / 439th
Statue N/A / 0 pts / 625th N/A / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 515th
Archives N/A / 0 pts / 719th N/A / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 517th
Streets N/A / 0 pts / 706th N/A / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 509th
Depot N/A / 0 pts / 734th N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 471st
Train N/A / 0 pts / 615th N/A / 0 pts / 468th N/A / 0 pts / 443rd
Jungle N/A / 0 pts / 574th N/A / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 427th
Control N/A / 0 pts / 574th N/A / 0 pts / 459th N/A / 0 pts / 438th
Caverns N/A / 0 pts / 656th N/A / 0 pts / 447th N/A / 0 pts / 430th
Cradle N/A / 0 pts / 623rd N/A / 0 pts / 506th N/A / 0 pts / 490th
Aztec N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 451st N/A / 0 pts / 436th
Egypt N/A / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 461st N/A / 0 pts / 465th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (688th)

Overall Combined Points: 0 points (313th)