J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 793rd Video 1:33 / 0 pts / 518th Video 2:55 / 0 pts / 433rd
Facility Video 1:08 / 0 pts / 639th N/A / 0 pts / 651st N/A / 0 pts / 627th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 805th Video 0:36 / 0 pts / 583rd Video 1:00 / 0 pts / 482nd
Surface 1 N/A / 0 pts / 866th N/A / 0 pts / 656th Video 2:11 / 0 pts / 382nd
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 833rd N/A / 0 pts / 649th N/A / 0 pts / 564th
Silo N/A / 0 pts / 791st N/A / 0 pts / 580th N/A / 0 pts / 543rd
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 565th N/A / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 567th
Surface 2 N/A / 0 pts / 795th N/A / 0 pts / 618th N/A / 0 pts / 564th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 623rd N/A / 0 pts / 563rd N/A / 0 pts / 517th
Statue N/A / 0 pts / 726th N/A / 0 pts / 616th N/A / 0 pts / 607th
Archives N/A / 0 pts / 852nd N/A / 0 pts / 611th N/A / 0 pts / 613th
Streets N/A / 0 pts / 821st N/A / 0 pts / 632nd N/A / 0 pts / 606th
Depot N/A / 0 pts / 853rd N/A / 0 pts / 606th N/A / 0 pts / 554th
Train N/A / 0 pts / 721st N/A / 0 pts / 549th N/A / 0 pts / 522nd
Jungle N/A / 0 pts / 659th N/A / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 497th
Control N/A / 0 pts / 663rd N/A / 0 pts / 537th N/A / 0 pts / 511th
Caverns N/A / 0 pts / 774th N/A / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 511th
Cradle N/A / 0 pts / 719th N/A / 0 pts / 591st N/A / 0 pts / 581st
Aztec N/A / 0 pts / 603rd N/A / 0 pts / 527th N/A / 0 pts / 514th
Egypt N/A / 0 pts / 599th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 540th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (808th)

Overall Combined Points: 0 points (335th)