J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 754th Video 1:33 / 0 pts / 493rd Video 2:55 / 0 pts / 413th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 605th N/A / 0 pts / 616th N/A / 0 pts / 597th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 763rd Video 0:36 / 0 pts / 554th Video 1:00 / 0 pts / 461st
Surface 1 N/A / 0 pts / 826th N/A / 0 pts / 628th Video 2:11 / 0 pts / 365th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 799th N/A / 0 pts / 622nd N/A / 0 pts / 541st
Silo N/A / 0 pts / 751st N/A / 0 pts / 554th N/A / 0 pts / 521st
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 575th N/A / 0 pts / 534th
Surface 2 N/A / 0 pts / 757th N/A / 0 pts / 591st N/A / 0 pts / 544th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 584th N/A / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 495th
Statue N/A / 0 pts / 696th N/A / 0 pts / 591st N/A / 0 pts / 583rd
Archives N/A / 0 pts / 810th N/A / 0 pts / 583rd N/A / 0 pts / 584th
Streets N/A / 0 pts / 785th N/A / 0 pts / 603rd N/A / 0 pts / 577th
Depot N/A / 0 pts / 815th N/A / 0 pts / 579th N/A / 0 pts / 531st
Train N/A / 0 pts / 687th N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 497th
Jungle N/A / 0 pts / 631st N/A / 0 pts / 502nd N/A / 0 pts / 474th
Control N/A / 0 pts / 634th N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 491st
Caverns N/A / 0 pts / 739th N/A / 0 pts / 500th N/A / 0 pts / 486th
Cradle N/A / 0 pts / 688th N/A / 0 pts / 563rd N/A / 0 pts / 555th
Aztec N/A / 0 pts / 576th N/A / 0 pts / 504th N/A / 0 pts / 492nd
Egypt N/A / 0 pts / 575th N/A / 0 pts / 511th N/A / 0 pts / 520th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (769th)

Overall Combined Points: 0 points (332nd)