J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 679th Video 1:33 / 0 pts / 450th Video 2:55 / 0 pts / 377th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 542nd N/A / 0 pts / 563rd N/A / 0 pts / 541st
Runway Video 0:26 / 0 pts / 685th Video 0:36 / 0 pts / 500th Video 1:00 / 0 pts / 415th
Surface 1 N/A / 0 pts / 755th N/A / 0 pts / 566th Video 2:11 / 0 pts / 328th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 722nd N/A / 0 pts / 563rd N/A / 0 pts / 489th
Silo N/A / 0 pts / 685th N/A / 0 pts / 502nd N/A / 0 pts / 468th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 476th N/A / 0 pts / 528th N/A / 0 pts / 482nd
Surface 2 N/A / 0 pts / 687th N/A / 0 pts / 527th N/A / 0 pts / 491st
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 484th N/A / 0 pts / 448th
Statue N/A / 0 pts / 633rd N/A / 0 pts / 532nd N/A / 0 pts / 525th
Archives N/A / 0 pts / 729th N/A / 0 pts / 533rd N/A / 0 pts / 528th
Streets N/A / 0 pts / 717th N/A / 0 pts / 544th N/A / 0 pts / 518th
Depot N/A / 0 pts / 746th N/A / 0 pts / 531st N/A / 0 pts / 480th
Train N/A / 0 pts / 625th N/A / 0 pts / 474th N/A / 0 pts / 451st
Jungle N/A / 0 pts / 583rd N/A / 0 pts / 457th N/A / 0 pts / 434th
Control N/A / 0 pts / 584th N/A / 0 pts / 465th N/A / 0 pts / 445th
Caverns N/A / 0 pts / 666th N/A / 0 pts / 454th N/A / 0 pts / 435th
Cradle N/A / 0 pts / 632nd N/A / 0 pts / 517th N/A / 0 pts / 500th
Aztec N/A / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 459th N/A / 0 pts / 444th
Egypt N/A / 0 pts / 529th N/A / 0 pts / 469th N/A / 0 pts / 472nd
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (702nd)

Overall Combined Points: 0 points (319th)