J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 783rd Video 1:33 / 0 pts / 510th Video 2:55 / 0 pts / 426th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 634th N/A / 0 pts / 643rd N/A / 0 pts / 619th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 795th Video 0:36 / 0 pts / 574th Video 1:00 / 0 pts / 474th
Surface 1 N/A / 0 pts / 855th N/A / 0 pts / 647th Video 2:11 / 0 pts / 378th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 825th N/A / 0 pts / 640th N/A / 0 pts / 557th
Silo N/A / 0 pts / 780th N/A / 0 pts / 572nd N/A / 0 pts / 537th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 556th N/A / 0 pts / 600th N/A / 0 pts / 557th
Surface 2 N/A / 0 pts / 785th N/A / 0 pts / 609th N/A / 0 pts / 560th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 603rd N/A / 0 pts / 553rd N/A / 0 pts / 511th
Statue N/A / 0 pts / 718th N/A / 0 pts / 610th N/A / 0 pts / 601st
Archives N/A / 0 pts / 845th N/A / 0 pts / 601st N/A / 0 pts / 603rd
Streets N/A / 0 pts / 813th N/A / 0 pts / 623rd N/A / 0 pts / 596th
Depot N/A / 0 pts / 845th N/A / 0 pts / 597th N/A / 0 pts / 547th
Train N/A / 0 pts / 710th N/A / 0 pts / 543rd N/A / 0 pts / 515th
Jungle N/A / 0 pts / 651st N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 490th
Control N/A / 0 pts / 653rd N/A / 0 pts / 531st N/A / 0 pts / 506th
Caverns N/A / 0 pts / 765th N/A / 0 pts / 519th N/A / 0 pts / 503rd
Cradle N/A / 0 pts / 711th N/A / 0 pts / 585th N/A / 0 pts / 574th
Aztec N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 520th N/A / 0 pts / 506th
Egypt N/A / 0 pts / 594th N/A / 0 pts / 530th N/A / 0 pts / 537th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (798th)

Overall Combined Points: 0 points (327th)