Jean-Sebastien Dubois's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:56 / 0 pts / 505th 1:28 / 0 pts / 298th 3:48 / 0 pts / 434th
Facility 1:01 / 0 pts / 401st 1:23 / 0 pts / 333rd 1:24 / 0 pts / 298th
Runway 0:24 / 0 pts / 345th 0:25 / 0 pts / 254th 0:47 / 0 pts / 256th
Surface 1 1:07 / 0 pts / 212th 2:15 / 0 pts / 369th 2:37 / 0 pts / 433rd
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 429th 0:46 / 0 pts / 363rd 3:43 / 0 pts / 425th
Silo 1:32 / 0 pts / 364th 5:58 / 0 pts / 456th 6:24 / 0 pts / 358th
Frigate 0:40 / 0 pts / 489th 1:51 / 0 pts / 336th 2:39 / 0 pts / 328th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 280th 1:26 / 0 pts / 288th 2:21 / 0 pts / 318th
Bunker 2 0:34 / 0 pts / 390th 2:07 / 0 pts / 323rd N/A / 0 pts / 420th
Statue 2:33 / 0 pts / 199th 2:37 / 0 pts / 236th 2:38 / 0 pts / 251st
Archives 0:22 / 0 pts / 430th 1:25 / 0 pts / 455th 1:19 / 0 pts / 439th
Streets 1:15 / 0 pts / 194th 2:12 / 0 pts / 392nd 2:10 / 0 pts / 322nd
Depot 0:27 / 0 pts / 169th 1:10 / 0 pts / 335th 2:22 / 0 pts / 351st
Train 2:22 / 0 pts / 497th 5:10 / 0 pts / 407th N/A / 0 pts / 424th
Jungle 1:36 / 0 pts / 348th N/A / 0 pts / 436th N/A / 0 pts / 412th
Control 4:34 / 0 pts / 297th N/A / 0 pts / 441st N/A / 0 pts / 417th
Caverns 1:09 / 0 pts / 379th 6:29 / 0 pts / 332nd N/A / 0 pts / 411th
Cradle 0:53 / 0 pts / 371st 0:53 / 0 pts / 278th 0:55 / 0 pts / 259th
Aztec 2:45 / 0 pts / 332nd N/A / 0 pts / 431st N/A / 0 pts / 416th
Egypt 1:06 / 0 pts / 387th 1:39 / 0 pts / 418th 1:34 / 0 pts / 417th
Totals 26:33 / 0 pts 1:39:14 / 0 pts 2:34:41 / 0 pts

Overall Combined Time: 4:40:28 (404th)

Overall Combined Points: 0 points (315th)