Jean-Sebastien Dubois's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:56 / 0 pts / 536th 1:28 / 0 pts / 316th 3:48 / 0 pts / 453rd
Facility 1:01 / 0 pts / 427th 1:23 / 0 pts / 359th 1:24 / 0 pts / 317th
Runway 0:24 / 0 pts / 368th 0:25 / 0 pts / 266th 0:47 / 0 pts / 266th
Surface 1 1:07 / 0 pts / 226th 2:15 / 0 pts / 398th 2:37 / 0 pts / 460th
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 465th 0:46 / 0 pts / 383rd 3:43 / 0 pts / 443rd
Silo 1:32 / 0 pts / 383rd 5:58 / 0 pts / 479th 6:24 / 0 pts / 375th
Frigate 0:40 / 0 pts / 526th 1:51 / 0 pts / 356th 2:39 / 0 pts / 345th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 292nd 1:26 / 0 pts / 306th 2:21 / 0 pts / 344th
Bunker 2 0:34 / 0 pts / 415th 2:07 / 0 pts / 337th N/A / 0 pts / 439th
Statue 2:33 / 0 pts / 208th 2:37 / 0 pts / 252nd 2:38 / 0 pts / 270th
Archives 0:22 / 0 pts / 448th 1:25 / 0 pts / 473rd 1:19 / 0 pts / 456th
Streets 1:15 / 0 pts / 204th 2:12 / 0 pts / 416th 2:10 / 0 pts / 348th
Depot 0:27 / 0 pts / 189th 1:10 / 0 pts / 358th 2:22 / 0 pts / 371st
Train 2:22 / 0 pts / 520th 5:10 / 0 pts / 421st N/A / 0 pts / 443rd
Jungle 1:36 / 0 pts / 364th N/A / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 427th
Control 4:34 / 0 pts / 308th N/A / 0 pts / 459th N/A / 0 pts / 438th
Caverns 1:09 / 0 pts / 402nd 6:29 / 0 pts / 347th N/A / 0 pts / 430th
Cradle 0:53 / 0 pts / 394th 0:53 / 0 pts / 286th 0:55 / 0 pts / 266th
Aztec 2:45 / 0 pts / 344th N/A / 0 pts / 451st N/A / 0 pts / 436th
Egypt 1:06 / 0 pts / 414th 1:39 / 0 pts / 437th 1:34 / 0 pts / 434th
Totals 26:33 / 0 pts 1:39:14 / 0 pts 2:34:41 / 0 pts

Overall Combined Time: 4:40:28 (425th)

Overall Combined Points: 0 points (313th)