Jean-Sebastien Dubois's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:56 / 0 pts / 470th 1:28 / 0 pts / 276th 3:48 / 0 pts / 405th
Facility 1:01 / 0 pts / 372nd 1:23 / 0 pts / 312th 1:24 / 0 pts / 280th
Runway 0:24 / 0 pts / 327th 0:25 / 0 pts / 235th 0:47 / 0 pts / 235th
Surface 1 1:07 / 0 pts / 192nd 2:15 / 0 pts / 339th 2:37 / 0 pts / 403rd
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 395th 0:46 / 0 pts / 338th 3:43 / 0 pts / 395th
Silo 1:32 / 0 pts / 341st 5:58 / 0 pts / 429th 6:24 / 0 pts / 338th
Frigate 0:40 / 0 pts / 457th 1:51 / 0 pts / 311th 2:39 / 0 pts / 302nd
Surface 2 0:57 / 0 pts / 262nd 1:26 / 0 pts / 268th 2:21 / 0 pts / 298th
Bunker 2 0:34 / 0 pts / 360th 2:07 / 0 pts / 299th N/A / 0 pts / 390th
Statue 2:33 / 0 pts / 185th 2:37 / 0 pts / 220th 2:38 / 0 pts / 232nd
Archives 0:22 / 0 pts / 399th 1:25 / 0 pts / 426th 1:19 / 0 pts / 411th
Streets 1:15 / 0 pts / 183rd 2:12 / 0 pts / 366th 2:10 / 0 pts / 297th
Depot 0:27 / 0 pts / 145th 1:10 / 0 pts / 317th 2:22 / 0 pts / 328th
Train 2:22 / 0 pts / 469th 5:10 / 0 pts / 380th N/A / 0 pts / 395th
Jungle 1:36 / 0 pts / 325th N/A / 0 pts / 408th N/A / 0 pts / 382nd
Control 4:34 / 0 pts / 279th N/A / 0 pts / 411th N/A / 0 pts / 386th
Caverns 1:09 / 0 pts / 348th 6:29 / 0 pts / 314th N/A / 0 pts / 385th
Cradle 0:53 / 0 pts / 343rd 0:53 / 0 pts / 255th 0:55 / 0 pts / 234th
Aztec 2:45 / 0 pts / 295th N/A / 0 pts / 394th N/A / 0 pts / 384th
Egypt 1:06 / 0 pts / 369th 1:39 / 0 pts / 393rd 1:34 / 0 pts / 394th
Totals 26:33 / 0 pts 1:39:14 / 0 pts 2:34:41 / 0 pts

Overall Combined Time: 4:40:28 (378th)

Overall Combined Points: 0 points (310th)