Jean-Sebastien Dubois's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:56 / 0 pts / 675th 1:28 / 0 pts / 389th 3:48 / 0 pts / 539th
Facility 1:01 / 0 pts / 520th 1:23 / 0 pts / 430th 1:24 / 0 pts / 384th
Runway 0:24 / 0 pts / 458th 0:25 / 0 pts / 340th 0:47 / 0 pts / 331st
Surface 1 1:07 / 0 pts / 289th 2:15 / 0 pts / 475th 2:37 / 0 pts / 540th
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 569th 0:46 / 0 pts / 460th 3:43 / 0 pts / 529th
Silo 1:32 / 0 pts / 468th 5:58 / 0 pts / 569th 6:24 / 0 pts / 454th
Frigate 0:40 / 0 pts / 638th 1:51 / 0 pts / 433rd 2:39 / 0 pts / 421st
Surface 2 0:57 / 0 pts / 355th 1:26 / 0 pts / 405th 2:21 / 0 pts / 406th
Bunker 2 0:34 / 0 pts / 522nd 2:07 / 0 pts / 403rd N/A / 0 pts / 524th
Statue 2:33 / 0 pts / 259th 2:37 / 0 pts / 309th 2:38 / 0 pts / 326th
Archives 0:22 / 0 pts / 548th 1:25 / 0 pts / 566th 1:19 / 0 pts / 550th
Streets 1:15 / 0 pts / 263rd 2:12 / 0 pts / 499th 2:10 / 0 pts / 419th
Depot 0:27 / 0 pts / 242nd 1:10 / 0 pts / 428th 2:22 / 0 pts / 445th
Train 2:22 / 0 pts / 615th 5:10 / 0 pts / 502nd N/A / 0 pts / 530th
Jungle 1:36 / 0 pts / 435th N/A / 0 pts / 532nd N/A / 0 pts / 506th
Control 4:34 / 0 pts / 374th N/A / 0 pts / 544th N/A / 0 pts / 517th
Caverns 1:09 / 0 pts / 495th 6:29 / 0 pts / 419th N/A / 0 pts / 519th
Cradle 0:53 / 0 pts / 475th 0:53 / 0 pts / 350th 0:55 / 0 pts / 330th
Aztec 2:45 / 0 pts / 424th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 524th
Egypt 1:06 / 0 pts / 481st 1:39 / 0 pts / 512th 1:34 / 0 pts / 508th
Totals 26:33 / 0 pts 1:39:14 / 0 pts 2:34:41 / 0 pts

Overall Combined Time: 4:40:28 (497th)

Overall Combined Points: 0 points (348th)