Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 38 pts / 60th Video 2:06 / 24 pts / 74th
Facility Video 0:47 / 42 pts / 56th Video 0:58 / 42 pts / 56th Video 0:58 / 55 pts / 43rd
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 80 pts / 18th Video 0:39 / 66 pts / 32nd
Surface 1 Video 1:03 / 63 pts / 35th Video 1:51 / 55 pts / 43rd Video 1:51 / 59 pts / 39th
Bunker 1 Video 0:17 / 100 pts / 1st Video 0:25 / 56 pts / 42nd Video 1:12 / 46 pts / 52nd
Silo Video 1:07 / 34 pts / 64th Video 1:18 / 42 pts / 56th Video 1:38 / 46 pts / 52nd
Frigate Video 0:25 / 55 pts / 43rd Video 1:06 / 65 pts / 33rd Video 1:11 / 81 pts / 17th
Surface 2 Video 0:47 / 100 pts / 1st Video 0:56 / 61 pts / 37th Video 1:35 / 63 pts / 35th
Bunker 2 Video 0:25 / 49 pts / 49th Video 0:54 / 51 pts / 47th Video 1:12 / 47 pts / 51st
Statue Video 2:21 / 60 pts / 38th Video 2:21 / 54 pts / 44th Video 2:21 / 52 pts / 46th
Archives Video 0:16 / 97 pts / 2nd Video 0:55 / 65 pts / 33rd Video 0:55 / 65 pts / 33rd
Streets Video 1:13 / 67 pts / 31st Video 1:56 / 56 pts / 42nd Video 1:56 / 56 pts / 42nd
Depot Video 0:26 / 52 pts / 46th Video 0:42 / 57 pts / 41st Video 0:51 / 64 pts / 34th
Train Video 1:10 / 47 pts / 51st Video 1:37 / 48 pts / 50th Video 2:02 / 65 pts / 33rd
Jungle Video 0:54 / 49 pts / 49th Video 0:59 / 67 pts / 31st Video 1:03 / 62 pts / 36th
Control Video 4:01 / 53 pts / 45th Video 4:18 / 62 pts / 36th Video 4:22 / 63 pts / 35th
Caverns Video 1:03 / 46 pts / 52nd Video 1:25 / 64 pts / 34th Video 1:38 / 76 pts / 22nd
Cradle Video 0:35 / 51 pts / 47th Video 0:35 / 73 pts / 25th Video 0:35 / 74 pts / 24th
Aztec Video 1:33 / 63 pts / 35th Video 1:49 / 49 pts / 49th Video 1:55 / 64 pts / 34th
Egypt Video 0:47 / 69 pts / 29th Video 0:48 / 66 pts / 32nd Video 0:48 / 67 pts / 31st
Totals 20:25 / 1294 pts 26:36 / 1151 pts 30:48 / 1195 pts

Overall Combined Time: 1:17:49 (34th)

Overall Combined Points: 3640 points (41st)