Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 34 pts / 64th Video 2:01 / 68 pts / 30th
Facility Video 0:47 / 37 pts / 61st Video 0:58 / 37 pts / 61st Video 0:58 / 51 pts / 47th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 78 pts / 20th Video 0:39 / 62 pts / 36th
Surface 1 Video 1:03 / 60 pts / 38th Video 1:51 / 52 pts / 46th Video 1:51 / 55 pts / 43rd
Bunker 1 Video 0:17 / 100 pts / 1st Video 0:25 / 51 pts / 47th Video 1:12 / 44 pts / 54th
Silo Video 1:07 / 29 pts / 69th Video 1:18 / 37 pts / 61st Video 1:38 / 42 pts / 56th
Frigate Video 0:25 / 48 pts / 50th Video 1:06 / 58 pts / 40th Video 1:11 / 77 pts / 21st
Surface 2 Video 0:47 / 93 pts / 5th Video 0:56 / 56 pts / 42nd Video 1:35 / 58 pts / 40th
Bunker 2 Video 0:25 / 41 pts / 57th Video 0:54 / 46 pts / 52nd Video 1:09 / 53 pts / 45th
Statue Video 2:21 / 54 pts / 44th Video 2:21 / 45 pts / 53rd Video 2:21 / 44 pts / 54th
Archives Video 0:16 / 97 pts / 2nd Video 0:55 / 62 pts / 36th Video 0:55 / 62 pts / 36th
Streets Video 1:13 / 67 pts / 31st Video 1:56 / 53 pts / 45th Video 1:56 / 54 pts / 44th
Depot Video 0:24 / 90 pts / 8th Video 0:42 / 55 pts / 43rd Video 0:51 / 60 pts / 38th
Train Video 1:10 / 47 pts / 51st Video 1:37 / 48 pts / 50th Video 2:02 / 63 pts / 35th
Jungle Video 0:54 / 44 pts / 54th Video 0:59 / 63 pts / 35th Video 1:03 / 57 pts / 41st
Control Video 4:01 / 44 pts / 54th Video 4:18 / 57 pts / 41st Video 4:22 / 56 pts / 42nd
Caverns Video 1:02 / 86 pts / 12th Video 1:25 / 63 pts / 35th Video 1:38 / 76 pts / 22nd
Cradle Video 0:34 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 66 pts / 32nd Video 0:35 / 67 pts / 31st
Aztec Video 1:33 / 53 pts / 45th Video 1:42 / 69 pts / 29th Video 1:45 / 79 pts / 19th
Egypt Video 0:47 / 66 pts / 32nd Video 0:48 / 59 pts / 39th Video 0:48 / 62 pts / 36th
Totals 20:21 / 1353 pts 26:29 / 1089 pts 30:30 / 1190 pts

Overall Combined Time: 1:17:20 (34th)

Overall Combined Points: 3632 points (40th)