Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 13 pts / 85th Video 2:01 / 56 pts / 42nd
Facility Video 0:47 / 14 pts / 84th Video 0:58 / 18 pts / 80th Video 0:58 / 32 pts / 66th
Runway Video 0:22 / 97 pts / 2nd Video 0:23 / 59 pts / 39th Video 0:39 / 49 pts / 49th
Surface 1 Video 1:03 / 45 pts / 53rd Video 1:51 / 36 pts / 62nd Video 1:51 / 40 pts / 58th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:25 / 35 pts / 63rd Video 1:12 / 27 pts / 71st
Silo Video 1:07 / 15 pts / 83rd Video 1:18 / 24 pts / 74th Video 1:38 / 26 pts / 72nd
Frigate Video 0:25 / 30 pts / 68th Video 1:06 / 47 pts / 51st Video 1:11 / 67 pts / 31st
Surface 2 Video 0:47 / 84 pts / 14th Video 0:56 / 40 pts / 58th Video 1:35 / 38 pts / 60th
Bunker 2 Video 0:25 / 3 pts / 95th Video 0:54 / 35 pts / 63rd Video 1:09 / 45 pts / 53rd
Statue Video 2:21 / 38 pts / 60th Video 2:20 / 52 pts / 46th Video 2:20 / 51 pts / 47th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 54 pts / 44th Video 0:55 / 54 pts / 44th
Streets Video 1:13 / 54 pts / 44th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 87 pts / 11th Video 0:42 / 34 pts / 64th Video 0:51 / 42 pts / 56th
Train Video 1:10 / 33 pts / 65th Video 1:37 / 32 pts / 66th Video 2:02 / 53 pts / 45th
Jungle Video 0:54 / 32 pts / 66th Video 0:59 / 57 pts / 41st Video 1:03 / 47 pts / 51st
Control Video 4:01 / 23 pts / 75th Video 4:18 / 36 pts / 62nd Video 4:22 / 39 pts / 59th
Caverns Video 1:02 / 71 pts / 27th Video 1:25 / 55 pts / 43rd Video 1:38 / 68 pts / 30th
Cradle Video 0:34 / 70 pts / 28th Video 0:34 / 91 pts / 7th Video 0:34 / 92 pts / 6th
Aztec Video 1:33 / 31 pts / 67th Video 1:42 / 44 pts / 54th Video 1:45 / 66 pts / 32nd
Egypt Video 0:47 / 49 pts / 49th Video 0:48 / 41 pts / 57th Video 0:48 / 45 pts / 53rd
Totals 20:21 / 1060 pts 26:26 / 898 pts 30:27 / 1031 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (43rd)

Overall Combined Points: 2989 points (53rd)