Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 9 pts / 89th Video 2:01 / 53 pts / 45th
Facility Video 0:47 / 12 pts / 86th Video 0:58 / 17 pts / 81st Video 0:58 / 27 pts / 71st
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 55 pts / 43rd Video 0:39 / 49 pts / 49th
Surface 1 Video 1:03 / 45 pts / 53rd Video 1:51 / 34 pts / 64th Video 1:51 / 39 pts / 59th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:25 / 32 pts / 66th Video 1:12 / 23 pts / 75th
Silo Video 1:07 / 11 pts / 87th Video 1:18 / 20 pts / 78th Video 1:38 / 20 pts / 78th
Frigate Video 0:25 / 29 pts / 69th Video 1:06 / 46 pts / 52nd Video 1:11 / 67 pts / 31st
Surface 2 Video 0:47 / 77 pts / 21st Video 0:56 / 21 pts / 77th Video 1:35 / 25 pts / 73rd
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 102nd Video 0:54 / 34 pts / 64th Video 1:09 / 42 pts / 56th
Statue Video 2:21 / 32 pts / 66th Video 2:20 / 49 pts / 49th Video 2:20 / 48 pts / 50th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 54 pts / 44th Video 0:55 / 54 pts / 44th
Streets Video 1:13 / 54 pts / 44th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 84 pts / 14th Video 0:42 / 30 pts / 68th Video 0:51 / 37 pts / 61st
Train Video 1:10 / 28 pts / 70th Video 1:37 / 26 pts / 72nd Video 2:02 / 51 pts / 47th
Jungle Video 0:54 / 32 pts / 66th Video 0:59 / 56 pts / 42nd Video 1:03 / 46 pts / 52nd
Control Video 4:01 / 21 pts / 77th Video 4:18 / 30 pts / 68th Video 4:22 / 32 pts / 66th
Caverns Video 1:02 / 67 pts / 31st Video 1:25 / 54 pts / 44th Video 1:38 / 67 pts / 31st
Cradle Video 0:34 / 66 pts / 32nd Video 0:34 / 87 pts / 11th Video 0:34 / 88 pts / 10th
Aztec Video 1:33 / 25 pts / 73rd Video 1:42 / 41 pts / 57th Video 1:45 / 64 pts / 34th
Egypt Video 0:47 / 48 pts / 50th Video 0:48 / 40 pts / 58th Video 0:48 / 44 pts / 54th
Totals 20:21 / 1010 pts 26:26 / 830 pts 30:27 / 970 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (48th)

Overall Combined Points: 2810 points (61st)