Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 7 pts / 91st Video 2:01 / 48 pts / 50th
Facility Video 0:47 / 6 pts / 92nd Video 0:58 / 15 pts / 83rd Video 0:58 / 27 pts / 71st
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 52 pts / 46th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 43 pts / 55th Video 1:51 / 28 pts / 70th Video 1:51 / 33 pts / 65th
Bunker 1 Video 0:17 / 92 pts / 6th Video 0:25 / 29 pts / 69th Video 1:12 / 19 pts / 79th
Silo Video 1:07 / 5 pts / 93rd Video 1:18 / 17 pts / 81st Video 1:38 / 19 pts / 79th
Frigate Video 0:25 / 22 pts / 76th Video 1:06 / 42 pts / 56th Video 1:11 / 67 pts / 31st
Surface 2 Video 0:47 / 73 pts / 25th Video 0:56 / 2 pts / 96th Video 1:35 / 22 pts / 76th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 103rd Video 0:54 / 32 pts / 66th Video 1:09 / 38 pts / 60th
Statue Video 2:21 / 31 pts / 67th Video 2:20 / 47 pts / 51st Video 2:20 / 46 pts / 52nd
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 53 pts / 45th Video 0:55 / 53 pts / 45th
Streets Video 1:13 / 50 pts / 48th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 79 pts / 19th Video 0:42 / 28 pts / 70th Video 0:51 / 35 pts / 63rd
Train Video 1:10 / 25 pts / 73rd Video 1:37 / 25 pts / 73rd Video 2:02 / 48 pts / 50th
Jungle Video 0:54 / 31 pts / 67th Video 0:59 / 55 pts / 43rd Video 1:03 / 44 pts / 54th
Control Video 4:01 / 15 pts / 83rd Video 4:18 / 27 pts / 71st Video 4:22 / 29 pts / 69th
Caverns Video 1:02 / 65 pts / 33rd Video 1:25 / 51 pts / 47th Video 1:38 / 65 pts / 33rd
Cradle Video 0:34 / 64 pts / 34th Video 0:34 / 86 pts / 12th Video 0:34 / 86 pts / 12th
Aztec Video 1:33 / 21 pts / 77th Video 1:42 / 38 pts / 60th Video 1:45 / 61 pts / 37th
Egypt Video 0:47 / 46 pts / 52nd Video 0:48 / 38 pts / 60th Video 0:48 / 42 pts / 56th
Totals 20:21 / 952 pts 26:26 / 767 pts 30:27 / 922 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (49th)

Overall Combined Points: 2641 points (65th)