Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 6 pts / 92nd Video 2:01 / 47 pts / 51st
Facility Video 0:47 / 3 pts / 95th Video 0:58 / 13 pts / 85th Video 0:58 / 26 pts / 72nd
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 51 pts / 47th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 39 pts / 59th Video 1:51 / 26 pts / 72nd Video 1:51 / 32 pts / 66th
Bunker 1 Video 0:17 / 92 pts / 6th Video 0:25 / 28 pts / 70th Video 1:12 / 18 pts / 80th
Silo Video 1:07 / 3 pts / 95th Video 1:18 / 16 pts / 82nd Video 1:38 / 15 pts / 83rd
Frigate Video 0:25 / 16 pts / 82nd Video 1:06 / 39 pts / 59th Video 1:11 / 64 pts / 34th
Surface 2 Video 0:47 / 73 pts / 25th Video 0:56 / 0 pts / 98th Video 1:35 / 22 pts / 76th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 105th Video 0:54 / 29 pts / 69th Video 1:09 / 38 pts / 60th
Statue Video 2:21 / 31 pts / 67th Video 2:20 / 47 pts / 51st Video 2:20 / 46 pts / 52nd
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 52 pts / 46th Video 0:55 / 52 pts / 46th
Streets Video 1:13 / 48 pts / 50th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 79 pts / 19th Video 0:42 / 26 pts / 72nd Video 0:51 / 34 pts / 64th
Train Video 1:10 / 21 pts / 77th Video 1:37 / 21 pts / 77th Video 2:02 / 46 pts / 52nd
Jungle Video 0:54 / 29 pts / 69th Video 0:59 / 55 pts / 43rd Video 1:03 / 44 pts / 54th
Control Video 4:01 / 15 pts / 83rd Video 4:18 / 27 pts / 71st Video 4:22 / 29 pts / 69th
Caverns Video 1:02 / 65 pts / 33rd Video 1:25 / 51 pts / 47th Video 1:38 / 64 pts / 34th
Cradle Video 0:34 / 61 pts / 37th Video 0:34 / 85 pts / 13th Video 0:34 / 85 pts / 13th
Aztec Video 1:33 / 21 pts / 77th Video 1:42 / 36 pts / 62nd Video 1:45 / 60 pts / 38th
Egypt Video 0:47 / 44 pts / 54th Video 0:48 / 36 pts / 62nd Video 0:48 / 40 pts / 58th
Totals 20:21 / 924 pts 26:26 / 739 pts 30:27 / 902 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (50th)

Overall Combined Points: 2565 points (67th)