Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 26 pts / 72nd Video 2:01 / 61 pts / 37th
Facility Video 0:47 / 24 pts / 74th Video 0:58 / 25 pts / 73rd Video 0:58 / 41 pts / 57th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 69 pts / 29th Video 0:39 / 53 pts / 45th
Surface 1 Video 1:03 / 48 pts / 50th Video 1:51 / 43 pts / 55th Video 1:51 / 47 pts / 51st
Bunker 1 Video 0:17 / 95 pts / 3rd Video 0:25 / 41 pts / 57th Video 1:12 / 40 pts / 58th
Silo Video 1:07 / 22 pts / 76th Video 1:18 / 32 pts / 66th Video 1:38 / 35 pts / 63rd
Frigate Video 0:25 / 37 pts / 61st Video 1:06 / 54 pts / 44th Video 1:11 / 71 pts / 27th
Surface 2 Video 0:47 / 89 pts / 9th Video 0:56 / 52 pts / 46th Video 1:35 / 49 pts / 49th
Bunker 2 Video 0:25 / 22 pts / 76th Video 0:54 / 42 pts / 56th Video 1:09 / 49 pts / 49th
Statue Video 2:21 / 47 pts / 51st Video 2:20 / 62 pts / 36th Video 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 61 pts / 37th
Streets Video 1:13 / 59 pts / 39th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:42 / 45 pts / 53rd Video 0:51 / 53 pts / 45th
Train Video 1:10 / 41 pts / 57th Video 1:37 / 39 pts / 59th Video 2:02 / 59 pts / 39th
Jungle Video 0:54 / 36 pts / 62nd Video 0:59 / 59 pts / 39th Video 1:03 / 51 pts / 47th
Control Video 4:01 / 39 pts / 59th Video 4:18 / 48 pts / 50th Video 4:22 / 53 pts / 45th
Caverns Video 1:02 / 80 pts / 18th Video 1:25 / 58 pts / 40th Video 1:38 / 71 pts / 27th
Cradle Video 0:34 / 79 pts / 19th Video 0:34 / 93 pts / 5th Video 0:34 / 93 pts / 5th
Aztec Video 1:33 / 50 pts / 48th Video 1:42 / 64 pts / 34th Video 1:45 / 76 pts / 22nd
Egypt Video 0:47 / 59 pts / 39th Video 0:48 / 53 pts / 45th Video 0:48 / 55 pts / 43rd
Totals 20:21 / 1205 pts 26:26 / 1061 pts 30:27 / 1176 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (39th)

Overall Combined Points: 3442 points (44th)