Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 27 pts / 71st Video 2:01 / 62 pts / 36th
Facility Video 0:47 / 25 pts / 73rd Video 0:58 / 29 pts / 69th Video 0:58 / 42 pts / 56th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 72 pts / 26th Video 0:39 / 56 pts / 42nd
Surface 1 Video 1:03 / 52 pts / 46th Video 1:51 / 46 pts / 52nd Video 1:51 / 51 pts / 47th
Bunker 1 Video 0:17 / 97 pts / 2nd Video 0:25 / 44 pts / 54th Video 1:12 / 40 pts / 58th
Silo Video 1:07 / 22 pts / 76th Video 1:18 / 32 pts / 66th Video 1:38 / 36 pts / 62nd
Frigate Video 0:25 / 38 pts / 60th Video 1:06 / 56 pts / 42nd Video 1:11 / 72 pts / 26th
Surface 2 Video 0:47 / 91 pts / 7th Video 0:56 / 54 pts / 44th Video 1:35 / 52 pts / 46th
Bunker 2 Video 0:25 / 27 pts / 71st Video 0:54 / 42 pts / 56th Video 1:09 / 49 pts / 49th
Statue Video 2:21 / 48 pts / 50th Video 2:20 / 63 pts / 35th Video 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 94 pts / 4th Video 0:55 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 61 pts / 37th
Streets Video 1:13 / 61 pts / 37th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 89 pts / 9th Video 0:42 / 48 pts / 50th Video 0:51 / 55 pts / 43rd
Train Video 1:10 / 42 pts / 56th Video 1:37 / 44 pts / 54th Video 2:02 / 60 pts / 38th
Jungle Video 0:54 / 39 pts / 59th Video 0:59 / 61 pts / 37th Video 1:03 / 53 pts / 45th
Control Video 4:01 / 40 pts / 58th Video 4:18 / 53 pts / 45th Video 4:22 / 53 pts / 45th
Caverns Video 1:02 / 84 pts / 14th Video 1:25 / 59 pts / 39th Video 1:38 / 72 pts / 26th
Cradle Video 0:34 / 80 pts / 18th Video 0:34 / 93 pts / 5th Video 0:34 / 93 pts / 5th
Aztec Video 1:33 / 50 pts / 48th Video 1:42 / 64 pts / 34th Video 1:45 / 77 pts / 21st
Egypt Video 0:47 / 61 pts / 37th Video 0:48 / 53 pts / 45th Video 0:48 / 55 pts / 43rd
Totals 20:21 / 1237 pts 26:26 / 1096 pts 30:27 / 1197 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (38th)

Overall Combined Points: 3530 points (40th)