Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 21 pts / 77th Video 2:01 / 61 pts / 37th
Facility Video 0:47 / 23 pts / 75th Video 0:58 / 24 pts / 74th Video 0:58 / 40 pts / 58th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 68 pts / 30th Video 0:39 / 52 pts / 46th
Surface 1 Video 1:03 / 48 pts / 50th Video 1:51 / 42 pts / 56th Video 1:51 / 46 pts / 52nd
Bunker 1 Video 0:17 / 95 pts / 3rd Video 0:25 / 38 pts / 60th Video 1:12 / 38 pts / 60th
Silo Video 1:07 / 19 pts / 79th Video 1:18 / 29 pts / 69th Video 1:38 / 31 pts / 67th
Frigate Video 0:25 / 36 pts / 62nd Video 1:06 / 53 pts / 45th Video 1:11 / 71 pts / 27th
Surface 2 Video 0:47 / 87 pts / 11th Video 0:56 / 46 pts / 52nd Video 1:35 / 45 pts / 53rd
Bunker 2 Video 0:25 / 20 pts / 78th Video 0:54 / 41 pts / 57th Video 1:09 / 49 pts / 49th
Statue Video 2:21 / 44 pts / 54th Video 2:20 / 62 pts / 36th Video 2:20 / 60 pts / 38th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 59 pts / 39th Video 0:55 / 60 pts / 38th
Streets Video 1:13 / 57 pts / 41st Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:42 / 41 pts / 57th Video 0:51 / 50 pts / 48th
Train Video 1:10 / 39 pts / 59th Video 1:37 / 36 pts / 62nd Video 2:02 / 57 pts / 41st
Jungle Video 0:54 / 36 pts / 62nd Video 0:59 / 59 pts / 39th Video 1:03 / 49 pts / 49th
Control Video 4:01 / 28 pts / 70th Video 4:18 / 46 pts / 52nd Video 4:22 / 46 pts / 52nd
Caverns Video 1:02 / 78 pts / 20th Video 1:25 / 57 pts / 41st Video 1:38 / 70 pts / 28th
Cradle Video 0:34 / 77 pts / 21st Video 0:34 / 93 pts / 5th Video 0:34 / 93 pts / 5th
Aztec Video 1:33 / 41 pts / 57th Video 1:42 / 61 pts / 37th Video 1:45 / 75 pts / 23rd
Egypt Video 0:47 / 57 pts / 41st Video 0:48 / 52 pts / 46th Video 0:48 / 54 pts / 44th
Totals 20:21 / 1163 pts 26:26 / 1023 pts 30:27 / 1144 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (41st)

Overall Combined Points: 3330 points (45th)