Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 217th Video 1:18 / 82 pts / 16th Video 1:59 / 71 pts / 27th
Facility Video 0:45 / 55 pts / 43rd Video 0:55 / 62 pts / 36th Video 0:54 / 88 pts / 10th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 167th Video 0:23 / 51 pts / 47th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 42 pts / 56th Video 1:49 / 81 pts / 17th Video 1:50 / 67 pts / 31st
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 194th Video 0:24 / 51 pts / 47th Video 1:10 / 44 pts / 54th
Silo Video 1:05 / 46 pts / 52nd Video 1:13 / 72 pts / 26th Video 1:28 / 82 pts / 16th
Frigate Video 0:24 / 70 pts / 28th Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 95 pts / 3rd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 125th Video 0:56 / 2 pts / 96th Video 1:35 / 22 pts / 76th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 103rd Video 0:49 / 75 pts / 23rd Video 1:00 / 80 pts / 18th
Statue Video 2:21 / 31 pts / 67th Video 2:20 / 47 pts / 51st Video 2:20 / 46 pts / 52nd
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 53 pts / 45th Video 0:55 / 53 pts / 45th
Streets Video 1:14 / 0 pts / 134th Video 1:56 / 13 pts / 85th Video 1:56 / 16 pts / 82nd
Depot Video 0:26 / 0 pts / 102nd Video 0:44 / 0 pts / 112th Video 0:52 / 20 pts / 78th
Train Video 1:04 / 78 pts / 20th Video 1:28 / 84 pts / 14th Video 1:54 / 88 pts / 10th
Jungle Video 0:53 / 54 pts / 44th Video 0:55 / 84 pts / 14th Video 0:57 / 78 pts / 20th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 23 pts / 75th Video 4:18 / 49 pts / 49th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 104th Video 1:21 / 74 pts / 24th Video 1:43 / 28 pts / 70th
Cradle Video 0:35 / 15 pts / 83rd Video 0:37 / 12 pts / 86th Video 0:38 / 8 pts / 90th
Aztec Video 1:35 / 0 pts / 100th Video 1:42 / 37 pts / 61st Video 2:08 / 0 pts / 105th
Egypt Video 0:48 / 18 pts / 80th Video 0:49 / 11 pts / 87th Video 0:51 / 0 pts / 111th
Totals 20:19 / 593 pts 25:51 / 1014 pts 30:12 / 981 pts

Overall Combined Time: 1:16:22 (37th)

Overall Combined Points: 2588 points (68th)