Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 222nd Video 1:18 / 81 pts / 17th Video 1:59 / 70 pts / 28th
Facility Video 0:45 / 51 pts / 47th Video 0:55 / 58 pts / 40th Video 0:54 / 88 pts / 10th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 175th Video 0:23 / 50 pts / 48th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 38 pts / 60th Video 1:49 / 76 pts / 22nd Video 1:50 / 61 pts / 37th
Bunker 1 0:18 / 0 pts / 203rd Video 0:24 / 45 pts / 53rd Video 1:10 / 39 pts / 59th
Silo Video 1:05 / 42 pts / 56th Video 1:13 / 71 pts / 27th Video 1:28 / 79 pts / 19th
Frigate Video 0:24 / 50 pts / 48th Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 95 pts / 3rd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 126th Video 0:56 / 0 pts / 108th Video 1:35 / 19 pts / 79th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 140th Video 0:49 / 57 pts / 41st Video 1:00 / 74 pts / 24th
Statue Video 2:21 / 29 pts / 69th Video 2:20 / 45 pts / 53rd Video 2:20 / 44 pts / 54th
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 50 pts / 48th Video 0:55 / 51 pts / 47th
Streets Video 1:14 / 0 pts / 140th Video 1:56 / 7 pts / 91st Video 1:56 / 12 pts / 86th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 105th Video 0:44 / 0 pts / 115th Video 0:52 / 19 pts / 79th
Train Video 1:04 / 76 pts / 22nd Video 1:28 / 83 pts / 15th Video 1:54 / 87 pts / 11th
Jungle Video 0:53 / 51 pts / 47th Video 0:55 / 84 pts / 14th Video 0:57 / 78 pts / 20th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 21 pts / 77th Video 4:18 / 49 pts / 49th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 109th Video 1:21 / 70 pts / 28th Video 1:43 / 22 pts / 76th
Cradle Video 0:35 / 8 pts / 90th Video 0:37 / 6 pts / 92nd Video 0:38 / 1 pts / 97th
Aztec Video 1:35 / 0 pts / 110th Video 1:42 / 30 pts / 68th Video 2:08 / 0 pts / 111th
Egypt Video 0:48 / 13 pts / 85th Video 0:49 / 7 pts / 91st Video 0:51 / 0 pts / 115th
Totals 20:19 / 542 pts 25:51 / 941 pts 30:12 / 934 pts

Overall Combined Time: 1:16:22 (41st)

Overall Combined Points: 2417 points (72nd)