Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 136th Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 1:59 / 84 pts / 14th
Facility Video 0:45 / 71 pts / 27th Video 0:55 / 78 pts / 20th Video 0:55 / 84 pts / 14th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 98th Video 0:23 / 80 pts / 18th Video 0:39 / 69 pts / 29th
Surface 1 Video 1:03 / 63 pts / 35th Video 1:50 / 77 pts / 21st Video 1:50 / 80 pts / 18th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 104th Video 0:24 / 70 pts / 28th Video 1:10 / 63 pts / 35th
Silo Video 1:05 / 66 pts / 32nd Video 1:13 / 80 pts / 18th Video 1:28 / 87 pts / 11th
Frigate Video 0:24 / 83 pts / 15th Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 100 pts / 1st
Surface 2 Video 0:50 / 16 pts / 82nd Video 0:56 / 61 pts / 37th Video 1:35 / 63 pts / 35th
Bunker 2 Video 0:25 / 49 pts / 49th Video 0:49 / 82 pts / 16th Video 1:00 / 86 pts / 12th
Statue Video 2:21 / 60 pts / 38th Video 2:20 / 71 pts / 27th Video 2:20 / 69 pts / 29th
Archives Video 0:16 / 97 pts / 2nd Video 0:55 / 65 pts / 33rd Video 0:55 / 65 pts / 33rd
Streets Video 1:14 / 18 pts / 80th Video 1:56 / 56 pts / 42nd Video 1:56 / 56 pts / 42nd
Depot Video 0:26 / 52 pts / 46th Video 0:44 / 34 pts / 64th Video 0:52 / 54 pts / 44th
Train Video 1:04 / 83 pts / 15th Video 1:28 / 87 pts / 11th Video 1:54 / 90 pts / 8th
Jungle Video 0:53 / 66 pts / 32nd Video 0:55 / 92 pts / 6th Video 0:57 / 89 pts / 9th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 60 pts / 38th Video 4:18 / 75 pts / 23rd
Caverns Video 1:03 / 46 pts / 52nd Video 1:21 / 85 pts / 13th Video 1:43 / 53 pts / 45th
Cradle Video 0:35 / 51 pts / 47th Video 0:37 / 43 pts / 55th Video 0:38 / 39 pts / 59th
Aztec Video 1:35 / 60 pts / 38th Video 1:42 / 74 pts / 24th Video 2:08 / 47 pts / 51st
Egypt Video 0:48 / 47 pts / 51st Video 0:49 / 47 pts / 51st Video 0:51 / 23 pts / 75th
Totals 20:19 / 1020 pts 25:52 / 1429 pts 30:13 / 1376 pts

Overall Combined Time: 1:16:24 (23rd)

Overall Combined Points: 3825 points (35th)