Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 163rd Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 1:59 / 83 pts / 15th
Facility Video 0:45 / 69 pts / 29th Video 0:55 / 76 pts / 22nd Video 0:55 / 83 pts / 15th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 122nd Video 0:23 / 75 pts / 23rd Video 0:39 / 60 pts / 38th
Surface 1 Video 1:03 / 58 pts / 40th Video 1:50 / 72 pts / 26th Video 1:50 / 75 pts / 23rd
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 136th Video 0:24 / 66 pts / 32nd Video 1:10 / 61 pts / 37th
Silo Video 1:05 / 59 pts / 39th Video 1:13 / 80 pts / 18th Video 1:28 / 87 pts / 11th
Frigate Video 0:24 / 76 pts / 22nd Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 100 pts / 1st
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 99th Video 0:56 / 57 pts / 41st Video 1:35 / 55 pts / 43rd
Bunker 2 Video 0:25 / 33 pts / 65th Video 0:49 / 78 pts / 20th Video 1:00 / 83 pts / 15th
Statue Video 2:21 / 50 pts / 48th Video 2:20 / 63 pts / 35th Video 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 95 pts / 3rd Video 0:55 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 62 pts / 36th
Streets Video 1:14 / 0 pts / 101st Video 1:56 / 52 pts / 46th Video 1:56 / 53 pts / 45th
Depot Video 0:26 / 30 pts / 68th Video 0:44 / 17 pts / 81st Video 0:52 / 47 pts / 51st
Train Video 1:04 / 82 pts / 16th Video 1:28 / 86 pts / 12th Video 1:54 / 90 pts / 8th
Jungle Video 0:53 / 62 pts / 36th Video 0:55 / 90 pts / 8th Video 0:57 / 84 pts / 14th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 53 pts / 45th Video 4:18 / 69 pts / 29th
Caverns Video 1:03 / 32 pts / 66th Video 1:21 / 82 pts / 16th Video 1:43 / 49 pts / 49th
Cradle Video 0:35 / 31 pts / 67th Video 0:37 / 27 pts / 71st Video 0:38 / 26 pts / 72nd
Aztec Video 1:35 / 36 pts / 62nd Video 1:42 / 67 pts / 31st Video 2:08 / 21 pts / 77th
Egypt Video 0:48 / 39 pts / 59th Video 0:49 / 36 pts / 62nd Video 0:51 / 14 pts / 84th
Totals 20:19 / 844 pts 25:52 / 1325 pts 30:13 / 1263 pts

Overall Combined Time: 1:16:24 (26th)

Overall Combined Points: 3432 points (45th)