Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 179th Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 1:59 / 81 pts / 17th
Facility Video 0:45 / 65 pts / 33rd Video 0:55 / 74 pts / 24th Video 0:55 / 81 pts / 17th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 134th Video 0:23 / 70 pts / 28th Video 0:39 / 53 pts / 45th
Surface 1 Video 1:03 / 49 pts / 49th Video 1:50 / 67 pts / 31st Video 1:50 / 72 pts / 26th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 151st Video 0:24 / 63 pts / 35th Video 1:10 / 59 pts / 39th
Silo Video 1:05 / 54 pts / 44th Video 1:13 / 78 pts / 20th Video 1:28 / 86 pts / 12th
Frigate Video 0:24 / 76 pts / 22nd Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 97 pts / 2nd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 105th Video 0:56 / 53 pts / 45th Video 1:35 / 51 pts / 47th
Bunker 2 Video 0:25 / 25 pts / 73rd Video 0:49 / 78 pts / 20th Video 1:00 / 83 pts / 15th
Statue Video 2:21 / 48 pts / 50th Video 2:20 / 63 pts / 35th Video 2:20 / 61 pts / 37th
Archives Video 0:16 / 94 pts / 4th Video 0:55 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 61 pts / 37th
Streets Video 1:14 / 0 pts / 107th Video 1:56 / 43 pts / 55th Video 1:56 / 45 pts / 53rd
Depot Video 0:26 / 27 pts / 71st Video 0:44 / 8 pts / 90th Video 0:52 / 43 pts / 55th
Train Video 1:04 / 82 pts / 16th Video 1:28 / 86 pts / 12th Video 1:54 / 90 pts / 8th
Jungle Video 0:53 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 88 pts / 10th Video 0:57 / 82 pts / 16th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 50 pts / 48th Video 4:18 / 67 pts / 31st
Caverns Video 1:03 / 22 pts / 76th Video 1:21 / 80 pts / 18th Video 1:43 / 46 pts / 52nd
Cradle Video 0:35 / 27 pts / 71st Video 0:37 / 26 pts / 72nd Video 0:38 / 24 pts / 74th
Aztec Video 1:35 / 31 pts / 67th Video 1:42 / 64 pts / 34th Video 2:08 / 19 pts / 79th
Egypt Video 0:48 / 34 pts / 64th Video 0:49 / 32 pts / 66th Video 0:51 / 10 pts / 88th
Totals 20:19 / 787 pts 25:52 / 1271 pts 30:13 / 1211 pts

Overall Combined Time: 1:16:24 (29th)

Overall Combined Points: 3269 points (50th)