Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 199th Video 1:18 / 85 pts / 13th Video 1:59 / 80 pts / 18th
Facility Video 0:45 / 62 pts / 36th Video 0:55 / 71 pts / 27th Video 0:55 / 80 pts / 18th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 146th Video 0:23 / 66 pts / 32nd Video 0:39 / 52 pts / 46th
Surface 1 Video 1:03 / 47 pts / 51st Video 1:50 / 67 pts / 31st Video 1:50 / 70 pts / 28th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 172nd Video 0:24 / 61 pts / 37th Video 1:10 / 59 pts / 39th
Silo Video 1:05 / 52 pts / 46th Video 1:13 / 78 pts / 20th Video 1:28 / 86 pts / 12th
Frigate Video 0:24 / 76 pts / 22nd Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 97 pts / 2nd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 110th Video 0:56 / 46 pts / 52nd Video 1:35 / 45 pts / 53rd
Bunker 2 Video 0:25 / 18 pts / 80th Video 0:49 / 77 pts / 21st Video 1:00 / 81 pts / 17th
Statue Video 2:21 / 44 pts / 54th Video 2:20 / 61 pts / 37th Video 2:20 / 59 pts / 39th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 58 pts / 40th Video 0:55 / 58 pts / 40th
Streets Video 1:14 / 0 pts / 117th Video 1:56 / 39 pts / 59th Video 1:56 / 41 pts / 57th
Depot Video 0:26 / 24 pts / 74th Video 0:44 / 0 pts / 101st Video 0:52 / 36 pts / 62nd
Train Video 1:04 / 81 pts / 17th Video 1:28 / 86 pts / 12th Video 1:54 / 90 pts / 8th
Jungle Video 0:53 / 59 pts / 39th Video 0:55 / 87 pts / 11th Video 0:57 / 81 pts / 17th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 41 pts / 57th Video 4:18 / 64 pts / 34th
Caverns Video 1:03 / 13 pts / 85th Video 1:21 / 79 pts / 19th Video 1:43 / 39 pts / 59th
Cradle Video 0:35 / 26 pts / 72nd Video 0:37 / 24 pts / 74th Video 0:38 / 22 pts / 76th
Aztec Video 1:35 / 20 pts / 78th Video 1:42 / 59 pts / 39th Video 2:08 / 13 pts / 85th
Egypt Video 0:48 / 29 pts / 69th Video 0:49 / 27 pts / 71st Video 0:51 / 5 pts / 93rd
Totals 20:19 / 736 pts 25:52 / 1212 pts 30:13 / 1158 pts

Overall Combined Time: 1:16:24 (32nd)

Overall Combined Points: 3106 points (53rd)