Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 204th Video 1:18 / 85 pts / 13th Video 1:59 / 79 pts / 19th
Facility Video 0:45 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 67 pts / 31st Video 0:55 / 78 pts / 20th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 150th Video 0:23 / 62 pts / 36th Video 0:39 / 51 pts / 47th
Surface 1 Video 1:03 / 45 pts / 53rd Video 1:50 / 66 pts / 32nd Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 178th Video 0:24 / 59 pts / 39th Video 1:10 / 56 pts / 42nd
Silo Video 1:05 / 51 pts / 47th Video 1:13 / 77 pts / 21st Video 1:28 / 85 pts / 13th
Frigate Video 0:24 / 75 pts / 23rd Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 97 pts / 2nd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 114th Video 0:56 / 45 pts / 53rd Video 1:35 / 40 pts / 58th
Bunker 2 Video 0:25 / 11 pts / 87th Video 0:49 / 77 pts / 21st Video 1:00 / 81 pts / 17th
Statue Video 2:21 / 43 pts / 55th Video 2:20 / 57 pts / 41st Video 2:20 / 56 pts / 42nd
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 56 pts / 42nd Video 0:55 / 56 pts / 42nd
Streets Video 1:14 / 0 pts / 123rd Video 1:56 / 34 pts / 64th Video 1:56 / 37 pts / 61st
Depot Video 0:26 / 21 pts / 77th Video 0:44 / 0 pts / 103rd Video 0:52 / 33 pts / 65th
Train Video 1:04 / 79 pts / 19th Video 1:28 / 86 pts / 12th Video 1:54 / 90 pts / 8th
Jungle Video 0:53 / 57 pts / 41st Video 0:55 / 87 pts / 11th Video 0:57 / 80 pts / 18th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 34 pts / 64th Video 4:18 / 59 pts / 39th
Caverns Video 1:03 / 8 pts / 90th Video 1:21 / 77 pts / 21st Video 1:43 / 35 pts / 63rd
Cradle Video 0:35 / 24 pts / 74th Video 0:37 / 21 pts / 77th Video 0:38 / 19 pts / 79th
Aztec Video 1:35 / 19 pts / 79th Video 1:42 / 56 pts / 42nd Video 2:08 / 9 pts / 89th
Egypt Video 0:48 / 27 pts / 71st Video 0:49 / 25 pts / 73rd Video 0:51 / 2 pts / 96th
Totals 20:19 / 706 pts 25:52 / 1171 pts 30:13 / 1111 pts

Overall Combined Time: 1:16:24 (33rd)

Overall Combined Points: 2988 points (55th)