Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 155th Video 1:18 / 87 pts / 11th Video 1:59 / 84 pts / 14th
Facility Video 0:45 / 71 pts / 27th Video 0:55 / 77 pts / 21st Video 0:55 / 83 pts / 15th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 113th Video 0:23 / 78 pts / 20th Video 0:39 / 62 pts / 36th
Surface 1 Video 1:03 / 60 pts / 38th Video 1:50 / 75 pts / 23rd Video 1:50 / 78 pts / 20th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 121st Video 0:24 / 68 pts / 30th Video 1:10 / 62 pts / 36th
Silo Video 1:05 / 63 pts / 35th Video 1:13 / 80 pts / 18th Video 1:28 / 87 pts / 11th
Frigate Video 0:24 / 77 pts / 21st Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 100 pts / 1st
Surface 2 Video 0:50 / 1 pts / 97th Video 0:56 / 56 pts / 42nd Video 1:35 / 57 pts / 41st
Bunker 2 Video 0:25 / 40 pts / 58th Video 0:49 / 79 pts / 19th Video 1:00 / 85 pts / 13th
Statue Video 2:21 / 54 pts / 44th Video 2:20 / 66 pts / 32nd Video 2:20 / 65 pts / 33rd
Archives Video 0:16 / 97 pts / 2nd Video 0:55 / 62 pts / 36th Video 0:55 / 62 pts / 36th
Streets Video 1:14 / 6 pts / 92nd Video 1:56 / 53 pts / 45th Video 1:56 / 54 pts / 44th
Depot Video 0:26 / 36 pts / 62nd Video 0:44 / 23 pts / 75th Video 0:52 / 51 pts / 47th
Train Video 1:04 / 82 pts / 16th Video 1:28 / 86 pts / 12th Video 1:54 / 90 pts / 8th
Jungle Video 0:53 / 63 pts / 35th Video 0:55 / 92 pts / 6th Video 0:57 / 87 pts / 11th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 53 pts / 45th Video 4:18 / 69 pts / 29th
Caverns Video 1:03 / 37 pts / 61st Video 1:21 / 83 pts / 15th Video 1:43 / 51 pts / 47th
Cradle Video 0:35 / 35 pts / 63rd Video 0:37 / 30 pts / 68th Video 0:38 / 28 pts / 70th
Aztec Video 1:35 / 41 pts / 57th Video 1:42 / 68 pts / 30th Video 2:08 / 23 pts / 75th
Egypt Video 0:48 / 40 pts / 58th Video 0:49 / 36 pts / 62nd Video 0:51 / 16 pts / 82nd
Totals 20:19 / 895 pts 25:52 / 1352 pts 30:13 / 1294 pts

Overall Combined Time: 1:16:24 (25th)

Overall Combined Points: 3541 points (44th)