Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 209th Video 1:18 / 84 pts / 14th Video 1:59 / 78 pts / 20th
Facility Video 0:45 / 59 pts / 39th Video 0:55 / 65 pts / 33rd Video 0:54 / 88 pts / 10th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 157th Video 0:23 / 59 pts / 39th Video 0:39 / 49 pts / 49th
Surface 1 Video 1:03 / 45 pts / 53rd Video 1:49 / 82 pts / 16th Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 184th Video 0:24 / 58 pts / 40th Video 1:10 / 53 pts / 45th
Silo Video 1:05 / 49 pts / 49th Video 1:13 / 76 pts / 22nd Video 1:28 / 84 pts / 14th
Frigate Video 0:24 / 74 pts / 24th Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 97 pts / 2nd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 118th Video 0:56 / 40 pts / 58th Video 1:35 / 38 pts / 60th
Bunker 2 Video 0:25 / 3 pts / 95th Video 0:49 / 76 pts / 22nd Video 1:00 / 81 pts / 17th
Statue Video 2:21 / 38 pts / 60th Video 2:20 / 53 pts / 45th Video 2:20 / 51 pts / 47th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 54 pts / 44th Video 0:55 / 54 pts / 44th
Streets Video 1:14 / 0 pts / 127th Video 1:56 / 26 pts / 72nd Video 1:56 / 26 pts / 72nd
Depot Video 0:26 / 15 pts / 83rd Video 0:44 / 0 pts / 106th Video 0:52 / 27 pts / 71st
Train Video 1:04 / 78 pts / 20th Video 1:28 / 86 pts / 12th Video 1:54 / 89 pts / 9th
Jungle Video 0:53 / 55 pts / 43rd Video 0:55 / 86 pts / 12th Video 0:57 / 79 pts / 19th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 32 pts / 66th Video 4:18 / 58 pts / 40th
Caverns Video 1:03 / 1 pts / 97th Video 1:21 / 76 pts / 22nd Video 1:43 / 32 pts / 66th
Cradle Video 0:35 / 23 pts / 75th Video 0:37 / 20 pts / 78th Video 0:38 / 17 pts / 81st
Aztec Video 1:35 / 10 pts / 88th Video 1:42 / 44 pts / 54th Video 2:08 / 1 pts / 97th
Egypt Video 0:48 / 22 pts / 76th Video 0:49 / 22 pts / 76th Video 0:51 / 0 pts / 99th
Totals 20:19 / 657 pts 25:51 / 1139 pts 30:12 / 1070 pts

Overall Combined Time: 1:16:22 (33rd)

Overall Combined Points: 2866 points (58th)