Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 243rd Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 1:59 / 67 pts / 31st
Facility Video 0:45 / 50 pts / 48th Video 0:55 / 57 pts / 41st Video 0:54 / 84 pts / 14th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 188th Video 0:23 / 43 pts / 55th Video 0:39 / 43 pts / 55th
Surface 1 Video 1:03 / 35 pts / 63rd Video 1:49 / 73 pts / 25th Video 1:50 / 59 pts / 39th
Bunker 1 0:18 / 0 pts / 214th Video 0:24 / 41 pts / 57th Video 1:10 / 37 pts / 61st
Silo Video 1:05 / 34 pts / 64th Video 1:13 / 68 pts / 30th Video 1:28 / 76 pts / 22nd
Frigate Video 0:24 / 39 pts / 59th Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 94 pts / 4th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 134th Video 0:56 / 0 pts / 116th Video 1:35 / 18 pts / 80th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 156th Video 0:49 / 54 pts / 44th Video 1:00 / 69 pts / 29th
Statue Video 2:21 / 25 pts / 73rd Video 2:20 / 40 pts / 58th Video 2:20 / 37 pts / 61st
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 48 pts / 50th Video 0:55 / 48 pts / 50th
Streets Video 1:14 / 0 pts / 147th Video 1:56 / 0 pts / 100th Video 1:56 / 2 pts / 96th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 113th Video 0:44 / 0 pts / 121st Video 0:52 / 15 pts / 83rd
Train Video 1:04 / 74 pts / 24th Video 1:28 / 82 pts / 16th Video 1:54 / 85 pts / 13th
Jungle Video 0:53 / 46 pts / 52nd Video 0:55 / 83 pts / 15th Video 0:57 / 77 pts / 21st
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 20 pts / 78th Video 4:18 / 48 pts / 50th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 120th Video 1:21 / 66 pts / 32nd Video 1:43 / 18 pts / 80th
Cradle Video 0:35 / 0 pts / 99th Video 0:37 / 3 pts / 95th Video 0:38 / 0 pts / 98th
Aztec Video 1:35 / 0 pts / 115th Video 1:42 / 27 pts / 71st Video 2:08 / 0 pts / 116th
Egypt Video 0:48 / 10 pts / 88th Video 0:49 / 5 pts / 93rd Video 0:51 / 0 pts / 117th
Totals 20:19 / 496 pts 25:51 / 886 pts 30:12 / 877 pts

Overall Combined Time: 1:16:22 (45th)

Overall Combined Points: 2259 points (74th)