Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 213th Video 1:18 / 83 pts / 15th Video 1:59 / 78 pts / 20th
Facility Video 0:45 / 59 pts / 39th Video 0:55 / 65 pts / 33rd Video 0:54 / 88 pts / 10th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 161st Video 0:23 / 55 pts / 43rd Video 0:39 / 49 pts / 49th
Surface 1 Video 1:03 / 45 pts / 53rd Video 1:49 / 82 pts / 16th Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 190th Video 0:24 / 55 pts / 43rd Video 1:10 / 52 pts / 46th
Silo Video 1:05 / 48 pts / 50th Video 1:13 / 74 pts / 24th Video 1:28 / 83 pts / 15th
Frigate Video 0:24 / 73 pts / 25th Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 97 pts / 2nd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 122nd Video 0:56 / 21 pts / 77th Video 1:35 / 25 pts / 73rd
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 102nd Video 0:49 / 76 pts / 22nd Video 1:00 / 81 pts / 17th
Statue Video 2:21 / 32 pts / 66th Video 2:20 / 49 pts / 49th Video 2:20 / 48 pts / 50th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 54 pts / 44th Video 0:55 / 54 pts / 44th
Streets Video 1:14 / 0 pts / 133rd Video 1:56 / 20 pts / 78th Video 1:56 / 23 pts / 75th
Depot Video 0:26 / 5 pts / 93rd Video 0:44 / 0 pts / 110th Video 0:52 / 23 pts / 75th
Train Video 1:04 / 78 pts / 20th Video 1:28 / 86 pts / 12th Video 1:54 / 89 pts / 9th
Jungle Video 0:53 / 54 pts / 44th Video 0:55 / 85 pts / 13th Video 0:57 / 78 pts / 20th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 26 pts / 72nd Video 4:18 / 52 pts / 46th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 100th Video 1:21 / 76 pts / 22nd Video 1:43 / 29 pts / 69th
Cradle Video 0:35 / 18 pts / 80th Video 0:37 / 16 pts / 82nd Video 0:38 / 9 pts / 89th
Aztec Video 1:35 / 3 pts / 95th Video 1:42 / 41 pts / 57th Video 2:08 / 0 pts / 104th
Egypt Video 0:48 / 21 pts / 77th Video 0:49 / 15 pts / 83rd Video 0:51 / 0 pts / 106th
Totals 20:19 / 621 pts 25:51 / 1079 pts 30:12 / 1026 pts

Overall Combined Time: 1:16:22 (34th)

Overall Combined Points: 2726 points (65th)