Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 246th Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 1:59 / 66 pts / 32nd
Facility Video 0:45 / 48 pts / 50th Video 0:55 / 51 pts / 47th Video 0:54 / 83 pts / 15th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 191st Video 0:23 / 39 pts / 59th Video 0:39 / 40 pts / 58th
Surface 1 Video 1:03 / 33 pts / 65th Video 1:49 / 72 pts / 26th Video 1:50 / 56 pts / 42nd
Bunker 1 0:18 / 0 pts / 223rd Video 0:24 / 36 pts / 62nd Video 1:10 / 34 pts / 64th
Silo Video 1:05 / 31 pts / 67th Video 1:13 / 66 pts / 32nd Video 1:28 / 75 pts / 23rd
Frigate Video 0:24 / 34 pts / 64th Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 94 pts / 4th
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 137th Video 0:56 / 0 pts / 119th Video 1:35 / 14 pts / 84th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 158th Video 0:49 / 52 pts / 46th Video 1:00 / 69 pts / 29th
Statue Video 2:21 / 22 pts / 76th Video 2:20 / 36 pts / 62nd Video 2:20 / 34 pts / 64th
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 45 pts / 53rd Video 0:55 / 47 pts / 51st
Streets Video 1:14 / 0 pts / 150th Video 1:56 / 0 pts / 104th Video 1:56 / 0 pts / 100th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 120th Video 0:44 / 0 pts / 124th Video 0:52 / 10 pts / 88th
Train Video 1:04 / 71 pts / 27th Video 1:28 / 82 pts / 16th Video 1:54 / 85 pts / 13th
Jungle Video 0:53 / 44 pts / 54th Video 0:55 / 83 pts / 15th Video 0:57 / 77 pts / 21st
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 17 pts / 81st Video 4:18 / 46 pts / 52nd
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 128th Video 1:21 / 64 pts / 34th Video 1:43 / 17 pts / 81st
Cradle Video 0:35 / 0 pts / 104th Video 0:37 / 1 pts / 97th Video 0:38 / 0 pts / 100th
Aztec Video 1:35 / 0 pts / 117th Video 1:42 / 24 pts / 74th Video 2:08 / 0 pts / 119th
Egypt Video 0:48 / 5 pts / 93rd Video 0:49 / 3 pts / 95th Video 0:51 / 0 pts / 120th
Totals 20:19 / 471 pts 25:51 / 847 pts 30:12 / 847 pts

Overall Combined Time: 1:16:22 (45th)

Overall Combined Points: 2165 points (76th)