Michael K.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 57 pts / 41st Video 2:01 / 58 pts / 40th
Facility Video 0:45 / 61 pts / 37th Video 0:55 / 67 pts / 31st Video 0:55 / 79 pts / 19th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 88 pts / 10th
Surface 1 Video 1:03 / 45 pts / 53rd Video 1:50 / 66 pts / 32nd Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:24 / 59 pts / 39th Video 1:07 / 80 pts / 18th
Silo Video 1:04 / 66 pts / 32nd Video 1:14 / 68 pts / 30th Video 1:29 / 77 pts / 21st
Frigate Video 0:24 / 75 pts / 23rd Video 1:05 / 62 pts / 36th Video 1:07 / 92 pts / 6th
Surface 2 Video 0:47 / 87 pts / 11th Video 0:50 / 83 pts / 15th Video 1:33 / 54 pts / 44th
Bunker 2 Video 0:24 / 92 pts / 6th Video 0:51 / 67 pts / 31st Video 1:04 / 69 pts / 29th
Statue Video 2:20 / 78 pts / 20th Video 2:19 / 85 pts / 13th Video 2:19 / 84 pts / 14th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th
Streets Video 1:12 / 86 pts / 12th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 95 pts / 3rd
Depot Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:40 / 91 pts / 7th Video 0:48 / 83 pts / 15th
Train Video 1:05 / 74 pts / 24th Video 1:31 / 77 pts / 21st Video 1:56 / 83 pts / 15th
Jungle Video 0:53 / 57 pts / 41st Video 0:57 / 70 pts / 28th Video 0:56 / 90 pts / 8th
Control Video 3:58 / 76 pts / 22nd Video 4:17 / 47 pts / 51st Video 4:12 / 79 pts / 19th
Caverns Video 1:02 / 74 pts / 24th Video 1:18 / 83 pts / 15th Video 1:36 / 82 pts / 16th
Cradle Video 0:34 / 71 pts / 27th Video 0:35 / 59 pts / 39th Video 0:35 / 59 pts / 39th
Aztec Video 1:29 / 71 pts / 27th Video 1:45 / 30 pts / 68th Video 1:53 / 37 pts / 61st
Egypt Video 0:45 / 95 pts / 3rd Video 0:46 / 87 pts / 11th Video 0:46 / 88 pts / 10th
Totals 19:57 / 1580 pts 25:47 / 1446 pts 29:31 / 1538 pts

Overall Combined Time: 1:15:15 (20th)

Overall Combined Points: 4564 points (18th)