Michael K.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 48 pts / 50th Video 2:01 / 47 pts / 51st
Facility Video 0:45 / 52 pts / 46th Video 0:55 / 59 pts / 39th Video 0:55 / 70 pts / 28th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 80 pts / 18th
Surface 1 Video 1:03 / 39 pts / 59th Video 1:50 / 63 pts / 35th Video 1:50 / 65 pts / 33rd
Bunker 1 Video 0:17 / 92 pts / 6th Video 0:24 / 49 pts / 49th Video 1:07 / 78 pts / 20th
Silo Video 1:04 / 62 pts / 36th Video 1:14 / 60 pts / 38th Video 1:29 / 71 pts / 27th
Frigate Video 0:24 / 69 pts / 29th Video 1:05 / 54 pts / 44th Video 1:07 / 91 pts / 7th
Surface 2 Video 0:47 / 73 pts / 25th Video 0:50 / 73 pts / 25th Video 1:33 / 42 pts / 56th
Bunker 2 Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:51 / 59 pts / 39th Video 1:04 / 64 pts / 34th
Statue Video 2:20 / 72 pts / 26th Video 2:19 / 81 pts / 17th Video 2:19 / 77 pts / 21st
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:54 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th
Streets Video 1:12 / 82 pts / 16th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 79 pts / 19th Video 0:40 / 89 pts / 9th Video 0:48 / 81 pts / 17th
Train Video 1:05 / 72 pts / 26th Video 1:31 / 71 pts / 27th Video 1:56 / 80 pts / 18th
Jungle Video 0:53 / 53 pts / 45th Video 0:57 / 66 pts / 32nd Video 0:56 / 87 pts / 11th
Control Video 3:58 / 73 pts / 25th Video 4:17 / 36 pts / 62nd Video 4:12 / 74 pts / 24th
Caverns Video 1:02 / 65 pts / 33rd Video 1:18 / 80 pts / 18th Video 1:36 / 79 pts / 19th
Cradle Video 0:34 / 61 pts / 37th Video 0:35 / 50 pts / 48th Video 0:35 / 53 pts / 45th
Aztec Video 1:29 / 61 pts / 37th Video 1:45 / 10 pts / 88th Video 1:53 / 20 pts / 78th
Egypt Video 0:45 / 93 pts / 5th Video 0:46 / 82 pts / 16th Video 0:46 / 83 pts / 15th
Totals 19:57 / 1470 pts 25:47 / 1318 pts 29:31 / 1429 pts

Overall Combined Time: 1:15:15 (24th)

Overall Combined Points: 4217 points (24th)