Michael K.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:19 / 36 pts / 62nd Video 2:01 / 36 pts / 62nd
Facility Video 0:45 / 48 pts / 50th Video 0:55 / 51 pts / 47th Video 0:55 / 68 pts / 30th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 74 pts / 24th
Surface 1 Video 1:03 / 33 pts / 65th Video 1:50 / 51 pts / 47th Video 1:50 / 56 pts / 42nd
Bunker 1 Video 0:17 / 83 pts / 15th Video 0:24 / 36 pts / 62nd Video 1:07 / 71 pts / 27th
Silo Video 1:04 / 50 pts / 48th Video 1:14 / 55 pts / 43rd Video 1:29 / 67 pts / 31st
Frigate Video 0:24 / 34 pts / 64th Video 1:05 / 40 pts / 58th Video 1:07 / 87 pts / 11th
Surface 2 Video 0:47 / 59 pts / 39th Video 0:50 / 64 pts / 34th Video 1:33 / 32 pts / 66th
Bunker 2 Video 0:24 / 0 pts / 118th Video 0:51 / 39 pts / 59th Video 1:04 / 52 pts / 46th
Statue Video 2:20 / 64 pts / 34th Video 2:19 / 77 pts / 21st Video 2:19 / 71 pts / 27th
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:54 / 91 pts / 7th Video 0:54 / 91 pts / 7th
Streets Video 1:12 / 76 pts / 22nd Video 1:55 / 93 pts / 5th Video 1:55 / 92 pts / 6th
Depot Video 0:24 / 67 pts / 31st Video 0:40 / 75 pts / 23rd Video 0:48 / 73 pts / 25th
Train Video 1:05 / 65 pts / 33rd Video 1:31 / 66 pts / 32nd Video 1:56 / 78 pts / 20th
Jungle Video 0:53 / 44 pts / 54th Video 0:57 / 62 pts / 36th Video 0:56 / 87 pts / 11th
Control Video 3:58 / 68 pts / 30th Video 4:17 / 33 pts / 65th Video 4:12 / 72 pts / 26th
Caverns Video 1:02 / 43 pts / 55th Video 1:18 / 75 pts / 23rd Video 1:36 / 72 pts / 26th
Cradle Video 0:34 / 48 pts / 50th Video 0:35 / 42 pts / 56th Video 0:35 / 43 pts / 55th
Aztec Video 1:29 / 52 pts / 46th Video 1:45 / 0 pts / 100th Video 1:53 / 9 pts / 89th
Egypt Video 0:45 / 88 pts / 10th Video 0:46 / 77 pts / 21st Video 0:46 / 78 pts / 20th
Totals 19:57 / 1203 pts 25:47 / 1163 pts 29:31 / 1309 pts

Overall Combined Time: 1:15:15 (31st)

Overall Combined Points: 3675 points (37th)