Michael K.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 43 pts / 55th Video 2:01 / 44 pts / 54th
Facility Video 0:45 / 51 pts / 47th Video 0:55 / 58 pts / 40th Video 0:55 / 69 pts / 29th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 80 pts / 18th
Surface 1 Video 1:03 / 37 pts / 61st Video 1:50 / 57 pts / 41st Video 1:50 / 61 pts / 37th
Bunker 1 Video 0:17 / 91 pts / 7th Video 0:24 / 45 pts / 53rd Video 1:07 / 73 pts / 25th
Silo Video 1:04 / 58 pts / 40th Video 1:14 / 59 pts / 39th Video 1:29 / 69 pts / 29th
Frigate Video 0:24 / 50 pts / 48th Video 1:05 / 51 pts / 47th Video 1:07 / 91 pts / 7th
Surface 2 Video 0:47 / 69 pts / 29th Video 0:50 / 71 pts / 27th Video 1:33 / 38 pts / 60th
Bunker 2 Video 0:24 / 1 pts / 97th Video 0:51 / 44 pts / 54th Video 1:04 / 53 pts / 45th
Statue Video 2:20 / 71 pts / 27th Video 2:19 / 81 pts / 17th Video 2:19 / 77 pts / 21st
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:54 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th
Streets Video 1:12 / 82 pts / 16th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 77 pts / 21st Video 0:40 / 88 pts / 10th Video 0:48 / 80 pts / 18th
Train Video 1:05 / 70 pts / 28th Video 1:31 / 69 pts / 29th Video 1:56 / 80 pts / 18th
Jungle Video 0:53 / 51 pts / 47th Video 0:57 / 64 pts / 34th Video 0:56 / 87 pts / 11th
Control Video 3:58 / 71 pts / 27th Video 4:17 / 34 pts / 64th Video 4:12 / 74 pts / 24th
Caverns Video 1:02 / 60 pts / 38th Video 1:18 / 78 pts / 20th Video 1:36 / 78 pts / 20th
Cradle Video 0:34 / 58 pts / 40th Video 0:35 / 49 pts / 49th Video 0:35 / 52 pts / 46th
Aztec Video 1:29 / 56 pts / 42nd Video 1:45 / 4 pts / 94th Video 1:53 / 17 pts / 81st
Egypt Video 0:45 / 93 pts / 5th Video 0:46 / 79 pts / 19th Video 0:46 / 80 pts / 18th
Totals 19:57 / 1330 pts 25:47 / 1262 pts 29:31 / 1390 pts

Overall Combined Time: 1:15:15 (27th)

Overall Combined Points: 3982 points (28th)