Michael K.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 53 pts / 45th Video 2:01 / 56 pts / 42nd
Facility Video 0:45 / 59 pts / 39th Video 0:55 / 65 pts / 33rd Video 0:55 / 76 pts / 22nd
Runway Video 0:22 / 97 pts / 2nd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 85 pts / 13th
Surface 1 Video 1:03 / 45 pts / 53rd Video 1:50 / 65 pts / 33rd Video 1:50 / 68 pts / 30th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:24 / 58 pts / 40th Video 1:07 / 79 pts / 19th
Silo Video 1:04 / 65 pts / 33rd Video 1:14 / 66 pts / 32nd Video 1:29 / 75 pts / 23rd
Frigate Video 0:24 / 74 pts / 24th Video 1:05 / 62 pts / 36th Video 1:07 / 91 pts / 7th
Surface 2 Video 0:47 / 84 pts / 14th Video 0:50 / 80 pts / 18th Video 1:33 / 52 pts / 46th
Bunker 2 Video 0:24 / 90 pts / 8th Video 0:51 / 63 pts / 35th Video 1:04 / 69 pts / 29th
Statue Video 2:20 / 77 pts / 21st Video 2:19 / 84 pts / 14th Video 2:19 / 82 pts / 16th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th
Streets Video 1:12 / 85 pts / 13th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 87 pts / 11th Video 0:40 / 90 pts / 8th Video 0:48 / 81 pts / 17th
Train Video 1:05 / 72 pts / 26th Video 1:31 / 76 pts / 22nd Video 1:56 / 83 pts / 15th
Jungle Video 0:53 / 55 pts / 43rd Video 0:57 / 69 pts / 29th Video 0:56 / 88 pts / 10th
Control Video 3:58 / 75 pts / 23rd Video 4:17 / 45 pts / 53rd Video 4:12 / 79 pts / 19th
Caverns Video 1:02 / 71 pts / 27th Video 1:18 / 82 pts / 16th Video 1:36 / 81 pts / 17th
Cradle Video 0:34 / 70 pts / 28th Video 0:35 / 57 pts / 41st Video 0:35 / 58 pts / 40th
Aztec Video 1:29 / 67 pts / 31st Video 1:45 / 23 pts / 75th Video 1:53 / 28 pts / 70th
Egypt Video 0:45 / 94 pts / 4th Video 0:46 / 83 pts / 15th Video 0:46 / 84 pts / 14th
Totals 19:57 / 1551 pts 25:47 / 1409 pts 29:31 / 1502 pts

Overall Combined Time: 1:15:15 (21st)

Overall Combined Points: 4462 points (21st)