Michael K.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 72 pts / 26th Video 2:01 / 71 pts / 27th
Facility Video 0:45 / 71 pts / 27th Video 0:55 / 78 pts / 20th Video 0:55 / 84 pts / 14th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 93 pts / 5th
Surface 1 Video 1:03 / 64 pts / 34th Video 1:50 / 77 pts / 21st Video 1:50 / 80 pts / 18th
Bunker 1 Video 0:17 / 100 pts / 1st Video 0:24 / 71 pts / 27th Video 1:07 / 84 pts / 14th
Silo Video 1:04 / 73 pts / 25th Video 1:14 / 72 pts / 26th Video 1:29 / 81 pts / 17th
Frigate Video 0:24 / 85 pts / 13th Video 1:05 / 74 pts / 24th Video 1:07 / 95 pts / 3rd
Surface 2 Video 0:47 / 100 pts / 1st Video 0:50 / 88 pts / 10th Video 1:33 / 73 pts / 25th
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:51 / 77 pts / 21st Video 1:04 / 80 pts / 18th
Statue Video 2:20 / 86 pts / 12th Video 2:19 / 92 pts / 6th Video 2:19 / 90 pts / 8th
Archives Video 0:16 / 100 pts / 1st Video 0:54 / 100 pts / 1st Video 0:54 / 100 pts / 1st
Streets Video 1:12 / 91 pts / 7th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 92 pts / 6th Video 0:40 / 97 pts / 2nd Video 0:48 / 89 pts / 9th
Train Video 1:05 / 79 pts / 19th Video 1:31 / 81 pts / 17th Video 1:56 / 85 pts / 13th
Jungle Video 0:53 / 67 pts / 31st Video 0:57 / 78 pts / 20th Video 0:56 / 92 pts / 6th
Control Video 3:58 / 79 pts / 19th Video 4:17 / 67 pts / 31st Video 4:12 / 83 pts / 15th
Caverns Video 1:02 / 88 pts / 10th Video 1:18 / 91 pts / 7th Video 1:36 / 85 pts / 13th
Cradle Video 0:34 / 100 pts / 1st Video 0:35 / 74 pts / 24th Video 0:35 / 76 pts / 22nd
Aztec Video 1:29 / 77 pts / 21st Video 1:45 / 65 pts / 33rd Video 1:53 / 71 pts / 27th
Egypt Video 0:45 / 100 pts / 1st Video 0:46 / 89 pts / 9th Video 0:46 / 90 pts / 8th
Totals 19:57 / 1742 pts 25:47 / 1638 pts 29:31 / 1699 pts

Overall Combined Time: 1:15:15 (16th)

Overall Combined Points: 5079 points (15th)