Oskari Strandman's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:54 / 0 pts / 211th 1:22 / 0 pts / 165th 4:41 / 0 pts / 535th
Facility 0:51 / 0 pts / 194th 1:05 / 0 pts / 197th 1:05 / 0 pts / 174th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 160th Video 0:23 / 58 pts / 40th 0:46 / 0 pts / 293rd
Surface 1 1:06 / 0 pts / 217th 1:55 / 0 pts / 166th 2:14 / 0 pts / 392nd
Bunker 1 Video 0:19 / 0 pts / 388th Video 0:27 / 0 pts / 116th Video 1:14 / 0 pts / 98th
Silo 1:14 / 0 pts / 180th 1:39 / 0 pts / 208th 7:18 / 0 pts / 464th
Frigate Video 0:24 / 74 pts / 24th Video 1:05 / 62 pts / 36th Comments 1:14 / 44 pts / 54th
Surface 2 Comments 0:55 / 0 pts / 178th Video 0:55 / 55 pts / 43rd Video 1:36 / 23 pts / 75th
Bunker 2 Video 0:25 / 1 pts / 97th 1:06 / 0 pts / 159th N/A / 0 pts / 490th
Statue 2:29 / 0 pts / 176th Video 2:25 / 0 pts / 148th Video 2:27 / 0 pts / 163rd
Archives Comments 0:17 / 0 pts / 163rd 1:25 / 0 pts / 529th 1:18 / 0 pts / 497th
Streets 1:14 / 0 pts / 130th Video 1:59 / 0 pts / 228th 1:58 / 0 pts / 174th
Depot 0:26 / 13 pts / 85th Video 0:42 / 34 pts / 64th 0:58 / 0 pts / 156th
Train 1:18 / 0 pts / 141st Video 1:44 / 0 pts / 102nd N/A / 0 pts / 493rd
Jungle Video 0:55 / 13 pts / 85th 4:34 / 0 pts / 400th 4:47 / 0 pts / 311th
Control 4:10 / 0 pts / 149th 7:50 / 0 pts / 424th 7:37 / 0 pts / 315th
Caverns Video 1:04 / 0 pts / 175th 7:35 / 0 pts / 425th N/A / 0 pts / 484th
Cradle Video 0:47 / 0 pts / 297th Video 0:47 / 0 pts / 209th 0:49 / 0 pts / 219th
Aztec Comments 1:36 / 0 pts / 99th Video 1:47 / 8 pts / 90th N/A / 0 pts / 488th
Egypt N/A / 0 pts / 574th N/A / 0 pts / 508th N/A / 0 pts / 517th
Totals 40:47 / 101 pts 1:00:45 / 217 pts 2:20:02 / 67 pts

Overall Combined Time: 4:01:34 (443rd)

Overall Combined Points: 385 points (190th)