Rescue Special Agent 2:07 by Will X.

Watch on YouTube

Video archive search: mp4 mov avi mpeg mpg webm mkv

  • Achieved: 28 July 2022
  • Posted: 28 July 2022 at 1:38 am EDT
  • System: NTSC
  • Points when achieved: Untied World Record when set!
  • Rank: 1st (100 points)

Player's comments:
yuanqi yuan mie
yimu mu chongyan
hua xie hua kai
yi nian nian gengdie

wu yue li you liu jian yo dui jian
liu yue jian shao yi yo kang dan
qie yue ligu mi shi yo sa jiang
ba yue jian wen kan gui yo huaxiang
jiu yue li jun hua huai yo li chuai
shi yue jian songbai ren yo ren ai

raw : https://www.youtube.com/watch?v=vA48ef38PSY

Will X.'s time history for Rescue Special Agent

Date Achieved Time Proof System
28 July 2022 Video NTSC
26 July 2022 Video NTSC
26 July 2022 Video NTSC
6 December 2021 Video NTSC
29 March 2021 Video NTSC
17 September 2020 Video NTSC-J
9 July 2020 Video NTSC
12 June 2020 Video NTSC

See also: