Yuppi's achievements

Hmm, Yuppi doesn't have any achievements yet.