Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 1050th N/A / 0 pts / 690th N/A / 0 pts / 574th
Facility 1:54 / 0 pts / 778th N/A / 0 pts / 592nd N/A / 0 pts / 574th
Runway 0:33 / 0 pts / 931st N/A / 0 pts / 637th N/A / 0 pts / 572nd
Surface 1 1:43 / 0 pts / 767th N/A / 0 pts / 602nd N/A / 0 pts / 564th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 876th N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 523rd
Silo 3:34 / 0 pts / 712th N/A / 0 pts / 530th N/A / 0 pts / 502nd
Frigate 0:59 / 0 pts / 714th N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 513th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 656th N/A / 0 pts / 560th N/A / 0 pts / 523rd
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 695th N/A / 0 pts / 517th N/A / 0 pts / 474th
Statue N/A / 0 pts / 663rd N/A / 0 pts / 563rd N/A / 0 pts / 559th
Archives N/A / 0 pts / 776th N/A / 0 pts / 567th N/A / 0 pts / 563rd
Streets N/A / 0 pts / 759th N/A / 0 pts / 578th N/A / 0 pts / 552nd
Depot N/A / 0 pts / 790th N/A / 0 pts / 559th N/A / 0 pts / 510th
Train N/A / 0 pts / 658th N/A / 0 pts / 504th N/A / 0 pts / 481st
Jungle N/A / 0 pts / 609th N/A / 0 pts / 483rd N/A / 0 pts / 460th
Control N/A / 0 pts / 613th N/A / 0 pts / 497th N/A / 0 pts / 477th
Caverns N/A / 0 pts / 709th N/A / 0 pts / 483rd N/A / 0 pts / 467th
Cradle N/A / 0 pts / 664th N/A / 0 pts / 541st N/A / 0 pts / 530th
Aztec N/A / 0 pts / 555th N/A / 0 pts / 482nd N/A / 0 pts / 470th
Egypt N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 503rd
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (768th)

Overall Combined Points: 0 points (331st)