Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 943rd N/A / 0 pts / 622nd N/A / 0 pts / 522nd
Facility 1:54 / 0 pts / 713th N/A / 0 pts / 543rd N/A / 0 pts / 524th
Runway 0:33 / 0 pts / 838th N/A / 0 pts / 584th N/A / 0 pts / 520th
Surface 1 1:43 / 0 pts / 706th N/A / 0 pts / 547th N/A / 0 pts / 512th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 794th N/A / 0 pts / 544th N/A / 0 pts / 471st
Silo 3:34 / 0 pts / 655th N/A / 0 pts / 489th N/A / 0 pts / 455th
Frigate 0:59 / 0 pts / 650th N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 469th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 603rd N/A / 0 pts / 506th N/A / 0 pts / 472nd
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 638th N/A / 0 pts / 473rd N/A / 0 pts / 433rd
Statue N/A / 0 pts / 617th N/A / 0 pts / 518th N/A / 0 pts / 510th
Archives N/A / 0 pts / 708th N/A / 0 pts / 519th N/A / 0 pts / 513th
Streets N/A / 0 pts / 698th N/A / 0 pts / 529th N/A / 0 pts / 502nd
Depot N/A / 0 pts / 722nd N/A / 0 pts / 511th N/A / 0 pts / 467th
Train N/A / 0 pts / 608th N/A / 0 pts / 463rd N/A / 0 pts / 439th
Jungle N/A / 0 pts / 570th N/A / 0 pts / 448th N/A / 0 pts / 423rd
Control N/A / 0 pts / 570th N/A / 0 pts / 455th N/A / 0 pts / 434th
Caverns N/A / 0 pts / 651st N/A / 0 pts / 444th N/A / 0 pts / 427th
Cradle N/A / 0 pts / 616th N/A / 0 pts / 504th N/A / 0 pts / 487th
Aztec N/A / 0 pts / 512th N/A / 0 pts / 444th N/A / 0 pts / 432nd
Egypt N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 457th N/A / 0 pts / 461st
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (705th)

Overall Combined Points: 0 points (307th)