Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 964th N/A / 0 pts / 636th N/A / 0 pts / 530th
Facility 1:54 / 0 pts / 724th N/A / 0 pts / 555th N/A / 0 pts / 532nd
Runway 0:33 / 0 pts / 852nd N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 528th
Surface 1 1:43 / 0 pts / 716th N/A / 0 pts / 559th N/A / 0 pts / 525th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 812th N/A / 0 pts / 556th N/A / 0 pts / 477th
Silo 3:34 / 0 pts / 664th N/A / 0 pts / 497th N/A / 0 pts / 458th
Frigate 0:59 / 0 pts / 663rd N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 475th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 611th N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 484th
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 644th N/A / 0 pts / 478th N/A / 0 pts / 439th
Statue N/A / 0 pts / 627th N/A / 0 pts / 526th N/A / 0 pts / 516th
Archives N/A / 0 pts / 721st N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 518th
Streets N/A / 0 pts / 707th N/A / 0 pts / 537th N/A / 0 pts / 509th
Depot N/A / 0 pts / 735th N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 471st
Train N/A / 0 pts / 616th N/A / 0 pts / 468th N/A / 0 pts / 443rd
Jungle N/A / 0 pts / 576th N/A / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 427th
Control N/A / 0 pts / 577th N/A / 0 pts / 459th N/A / 0 pts / 438th
Caverns N/A / 0 pts / 659th N/A / 0 pts / 447th N/A / 0 pts / 430th
Cradle N/A / 0 pts / 625th N/A / 0 pts / 508th N/A / 0 pts / 491st
Aztec N/A / 0 pts / 517th N/A / 0 pts / 451st N/A / 0 pts / 436th
Egypt N/A / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 461st N/A / 0 pts / 465th
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (716th)

Overall Combined Points: 0 points (313th)