Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 1085th N/A / 0 pts / 707th N/A / 0 pts / 589th
Facility 1:54 / 0 pts / 804th N/A / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 587th
Runway 0:33 / 0 pts / 964th N/A / 0 pts / 657th N/A / 0 pts / 589th
Surface 1 1:43 / 0 pts / 790th N/A / 0 pts / 617th N/A / 0 pts / 576th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 904th N/A / 0 pts / 611th N/A / 0 pts / 534th
Silo 3:34 / 0 pts / 728th N/A / 0 pts / 543rd N/A / 0 pts / 512th
Frigate 0:59 / 0 pts / 729th N/A / 0 pts / 569th N/A / 0 pts / 525th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 672nd N/A / 0 pts / 576th N/A / 0 pts / 533rd
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 714th N/A / 0 pts / 526th N/A / 0 pts / 485th
Statue N/A / 0 pts / 683rd N/A / 0 pts / 580th N/A / 0 pts / 574th
Archives N/A / 0 pts / 801st N/A / 0 pts / 578th N/A / 0 pts / 579th
Streets N/A / 0 pts / 780th N/A / 0 pts / 593rd N/A / 0 pts / 568th
Depot N/A / 0 pts / 810th N/A / 0 pts / 572nd N/A / 0 pts / 522nd
Train N/A / 0 pts / 675th N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 487th
Jungle N/A / 0 pts / 624th N/A / 0 pts / 493rd N/A / 0 pts / 468th
Control N/A / 0 pts / 629th N/A / 0 pts / 509th N/A / 0 pts / 485th
Caverns N/A / 0 pts / 733rd N/A / 0 pts / 493rd N/A / 0 pts / 480th
Cradle N/A / 0 pts / 682nd N/A / 0 pts / 556th N/A / 0 pts / 546th
Aztec N/A / 0 pts / 572nd N/A / 0 pts / 497th N/A / 0 pts / 486th
Egypt N/A / 0 pts / 571st N/A / 0 pts / 502nd N/A / 0 pts / 511th
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (793rd)

Overall Combined Points: 0 points (337th)