Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 1017th N/A / 0 pts / 673rd N/A / 0 pts / 557th
Facility 1:54 / 0 pts / 758th N/A / 0 pts / 578th N/A / 0 pts / 554th
Runway 0:33 / 0 pts / 907th N/A / 0 pts / 621st N/A / 0 pts / 554th
Surface 1 1:43 / 0 pts / 749th N/A / 0 pts / 585th N/A / 0 pts / 547th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 853rd N/A / 0 pts / 581st N/A / 0 pts / 504th
Silo 3:34 / 0 pts / 697th N/A / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 482nd
Frigate 0:59 / 0 pts / 694th N/A / 0 pts / 546th N/A / 0 pts / 497th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 639th N/A / 0 pts / 539th N/A / 0 pts / 506th
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 674th N/A / 0 pts / 496th N/A / 0 pts / 458th
Statue N/A / 0 pts / 647th N/A / 0 pts / 545th N/A / 0 pts / 540th
Archives N/A / 0 pts / 755th N/A / 0 pts / 550th N/A / 0 pts / 546th
Streets N/A / 0 pts / 738th N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 532nd
Depot N/A / 0 pts / 768th N/A / 0 pts / 547th N/A / 0 pts / 495th
Train N/A / 0 pts / 644th N/A / 0 pts / 488th N/A / 0 pts / 464th
Jungle N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 467th N/A / 0 pts / 444th
Control N/A / 0 pts / 600th N/A / 0 pts / 482nd N/A / 0 pts / 461st
Caverns N/A / 0 pts / 688th N/A / 0 pts / 468th N/A / 0 pts / 452nd
Cradle N/A / 0 pts / 649th N/A / 0 pts / 526th N/A / 0 pts / 513th
Aztec N/A / 0 pts / 538th N/A / 0 pts / 474th N/A / 0 pts / 457th
Egypt N/A / 0 pts / 541st N/A / 0 pts / 479th N/A / 0 pts / 486th
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (750th)

Overall Combined Points: 0 points (332nd)