Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 896th N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 507th
Facility 1:54 / 0 pts / 674th N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 503rd
Runway 0:33 / 0 pts / 799th N/A / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 505th
Surface 1 1:43 / 0 pts / 673rd N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 494th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 753rd N/A / 0 pts / 520th N/A / 0 pts / 459th
Silo 3:34 / 0 pts / 624th N/A / 0 pts / 472nd N/A / 0 pts / 439th
Frigate 0:59 / 0 pts / 616th N/A / 0 pts / 498th N/A / 0 pts / 455th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 573rd N/A / 0 pts / 485th N/A / 0 pts / 456th
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 604th N/A / 0 pts / 457th N/A / 0 pts / 419th
Statue N/A / 0 pts / 591st N/A / 0 pts / 498th N/A / 0 pts / 492nd
Archives N/A / 0 pts / 675th N/A / 0 pts / 505th N/A / 0 pts / 498th
Streets N/A / 0 pts / 672nd N/A / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 485th
Depot N/A / 0 pts / 682nd N/A / 0 pts / 493rd N/A / 0 pts / 448th
Train N/A / 0 pts / 585th N/A / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 423rd
Jungle N/A / 0 pts / 547th N/A / 0 pts / 435th N/A / 0 pts / 410th
Control N/A / 0 pts / 546th N/A / 0 pts / 440th N/A / 0 pts / 416th
Caverns N/A / 0 pts / 617th N/A / 0 pts / 429th N/A / 0 pts / 410th
Cradle N/A / 0 pts / 583rd N/A / 0 pts / 490th N/A / 0 pts / 474th
Aztec N/A / 0 pts / 493rd N/A / 0 pts / 429th N/A / 0 pts / 415th
Egypt N/A / 0 pts / 492nd N/A / 0 pts / 442nd N/A / 0 pts / 447th
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (666th)

Overall Combined Points: 0 points (314th)