Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 1134th N/A / 0 pts / 739th N/A / 0 pts / 614th
Facility 1:54 / 0 pts / 838th N/A / 0 pts / 635th N/A / 0 pts / 612th
Runway 0:33 / 0 pts / 1003rd N/A / 0 pts / 684th N/A / 0 pts / 614th
Surface 1 1:43 / 0 pts / 815th N/A / 0 pts / 642nd N/A / 0 pts / 600th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 937th N/A / 0 pts / 636th N/A / 0 pts / 553rd
Silo 3:34 / 0 pts / 760th N/A / 0 pts / 567th N/A / 0 pts / 533rd
Frigate 0:59 / 0 pts / 759th N/A / 0 pts / 591st N/A / 0 pts / 547th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 695th N/A / 0 pts / 605th N/A / 0 pts / 557th
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 740th N/A / 0 pts / 549th N/A / 0 pts / 508th
Statue N/A / 0 pts / 710th N/A / 0 pts / 606th N/A / 0 pts / 597th
Archives N/A / 0 pts / 835th N/A / 0 pts / 597th N/A / 0 pts / 598th
Streets N/A / 0 pts / 805th N/A / 0 pts / 617th N/A / 0 pts / 591st
Depot N/A / 0 pts / 836th N/A / 0 pts / 591st N/A / 0 pts / 542nd
Train N/A / 0 pts / 703rd N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 511th
Jungle N/A / 0 pts / 644th N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 487th
Control N/A / 0 pts / 647th N/A / 0 pts / 527th N/A / 0 pts / 503rd
Caverns N/A / 0 pts / 756th N/A / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 500th
Cradle N/A / 0 pts / 704th N/A / 0 pts / 580th N/A / 0 pts / 569th
Aztec N/A / 0 pts / 592nd N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 501st
Egypt N/A / 0 pts / 589th N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 533rd
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (821st)

Overall Combined Points: 0 points (326th)