Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 1141st N/A / 0 pts / 742nd N/A / 0 pts / 618th
Facility 1:54 / 0 pts / 846th N/A / 0 pts / 640th N/A / 0 pts / 616th
Runway 0:33 / 0 pts / 1011th N/A / 0 pts / 687th N/A / 0 pts / 616th
Surface 1 1:43 / 0 pts / 820th N/A / 0 pts / 645th N/A / 0 pts / 603rd
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 943rd N/A / 0 pts / 639th N/A / 0 pts / 556th
Silo 3:34 / 0 pts / 765th N/A / 0 pts / 570th N/A / 0 pts / 536th
Frigate 0:59 / 0 pts / 766th N/A / 0 pts / 598th N/A / 0 pts / 555th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 702nd N/A / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 559th
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 748th N/A / 0 pts / 552nd N/A / 0 pts / 509th
Statue N/A / 0 pts / 715th N/A / 0 pts / 608th N/A / 0 pts / 599th
Archives N/A / 0 pts / 842nd N/A / 0 pts / 600th N/A / 0 pts / 602nd
Streets N/A / 0 pts / 811th N/A / 0 pts / 622nd N/A / 0 pts / 594th
Depot N/A / 0 pts / 842nd N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 545th
Train N/A / 0 pts / 709th N/A / 0 pts / 541st N/A / 0 pts / 513th
Jungle N/A / 0 pts / 649th N/A / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 487th
Control N/A / 0 pts / 651st N/A / 0 pts / 530th N/A / 0 pts / 504th
Caverns N/A / 0 pts / 763rd N/A / 0 pts / 518th N/A / 0 pts / 501st
Cradle N/A / 0 pts / 709th N/A / 0 pts / 584th N/A / 0 pts / 573rd
Aztec N/A / 0 pts / 594th N/A / 0 pts / 518th N/A / 0 pts / 504th
Egypt N/A / 0 pts / 592nd N/A / 0 pts / 528th N/A / 0 pts / 535th
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (828th)

Overall Combined Points: 0 points (327th)