Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 819th N/A / 0 pts / 554th N/A / 0 pts / 474th
Facility 1:54 / 0 pts / 624th N/A / 0 pts / 485th N/A / 0 pts / 474th
Runway 0:33 / 0 pts / 732nd N/A / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 471st
Surface 1 1:43 / 0 pts / 620th N/A / 0 pts / 489th N/A / 0 pts / 459th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 691st N/A / 0 pts / 489th N/A / 0 pts / 426th
Silo 3:34 / 0 pts / 581st N/A / 0 pts / 443rd N/A / 0 pts / 411th
Frigate 0:59 / 0 pts / 573rd N/A / 0 pts / 464th N/A / 0 pts / 427th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 531st N/A / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 428th
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 562nd N/A / 0 pts / 428th N/A / 0 pts / 390th
Statue N/A / 0 pts / 550th N/A / 0 pts / 466th N/A / 0 pts / 460th
Archives N/A / 0 pts / 628th N/A / 0 pts / 473rd N/A / 0 pts / 468th
Streets N/A / 0 pts / 630th N/A / 0 pts / 480th N/A / 0 pts / 452nd
Depot N/A / 0 pts / 634th N/A / 0 pts / 462nd N/A / 0 pts / 419th
Train N/A / 0 pts / 552nd N/A / 0 pts / 423rd N/A / 0 pts / 395th
Jungle N/A / 0 pts / 513th N/A / 0 pts / 408th N/A / 0 pts / 382nd
Control N/A / 0 pts / 510th N/A / 0 pts / 411th N/A / 0 pts / 386th
Caverns N/A / 0 pts / 574th N/A / 0 pts / 403rd N/A / 0 pts / 385th
Cradle N/A / 0 pts / 545th N/A / 0 pts / 455th N/A / 0 pts / 442nd
Aztec N/A / 0 pts / 453rd N/A / 0 pts / 394th N/A / 0 pts / 384th
Egypt N/A / 0 pts / 467th N/A / 0 pts / 418th N/A / 0 pts / 424th
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (618th)

Overall Combined Points: 0 points (311th)