Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 962nd N/A / 0 pts / 634th N/A / 0 pts / 528th
Facility 1:54 / 0 pts / 722nd N/A / 0 pts / 554th N/A / 0 pts / 532nd
Runway 0:33 / 0 pts / 851st N/A / 0 pts / 594th N/A / 0 pts / 526th
Surface 1 1:43 / 0 pts / 715th N/A / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 524th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 808th N/A / 0 pts / 555th N/A / 0 pts / 477th
Silo 3:34 / 0 pts / 663rd N/A / 0 pts / 496th N/A / 0 pts / 458th
Frigate 0:59 / 0 pts / 662nd N/A / 0 pts / 520th N/A / 0 pts / 475th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 610th N/A / 0 pts / 513th N/A / 0 pts / 484th
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 642nd N/A / 0 pts / 478th N/A / 0 pts / 439th
Statue N/A / 0 pts / 625th N/A / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 515th
Archives N/A / 0 pts / 718th N/A / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 517th
Streets N/A / 0 pts / 706th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 509th
Depot N/A / 0 pts / 733rd N/A / 0 pts / 519th N/A / 0 pts / 470th
Train N/A / 0 pts / 615th N/A / 0 pts / 468th N/A / 0 pts / 443rd
Jungle N/A / 0 pts / 574th N/A / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 427th
Control N/A / 0 pts / 574th N/A / 0 pts / 459th N/A / 0 pts / 438th
Caverns N/A / 0 pts / 656th N/A / 0 pts / 447th N/A / 0 pts / 430th
Cradle N/A / 0 pts / 623rd N/A / 0 pts / 506th N/A / 0 pts / 490th
Aztec N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 451st N/A / 0 pts / 436th
Egypt N/A / 0 pts / 522nd N/A / 0 pts / 461st N/A / 0 pts / 465th
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (715th)

Overall Combined Points: 0 points (313th)