Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 1148th N/A / 0 pts / 748th N/A / 0 pts / 622nd
Facility 1:54 / 0 pts / 853rd N/A / 0 pts / 647th N/A / 0 pts / 620th
Runway 0:33 / 0 pts / 1018th N/A / 0 pts / 695th N/A / 0 pts / 621st
Surface 1 1:43 / 0 pts / 829th N/A / 0 pts / 652nd N/A / 0 pts / 608th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 950th N/A / 0 pts / 646th N/A / 0 pts / 561st
Silo 3:34 / 0 pts / 774th N/A / 0 pts / 575th N/A / 0 pts / 539th
Frigate 0:59 / 0 pts / 779th N/A / 0 pts / 604th N/A / 0 pts / 562nd
Surface 2 1:27 / 0 pts / 708th N/A / 0 pts / 613th N/A / 0 pts / 562nd
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 766th N/A / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 515th
Statue N/A / 0 pts / 722nd N/A / 0 pts / 612th N/A / 0 pts / 602nd
Archives N/A / 0 pts / 848th N/A / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 608th
Streets N/A / 0 pts / 815th N/A / 0 pts / 627th N/A / 0 pts / 602nd
Depot N/A / 0 pts / 849th N/A / 0 pts / 601st N/A / 0 pts / 549th
Train N/A / 0 pts / 717th N/A / 0 pts / 547th N/A / 0 pts / 520th
Jungle N/A / 0 pts / 655th N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 492nd
Control N/A / 0 pts / 659th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 508th
Caverns N/A / 0 pts / 769th N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 507th
Cradle N/A / 0 pts / 716th N/A / 0 pts / 588th N/A / 0 pts / 578th
Aztec N/A / 0 pts / 600th N/A / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 511th
Egypt N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 539th
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (838th)

Overall Combined Points: 0 points (333rd)