Nate Volanski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 1:24 / 0 pts / 1042nd N/A / 0 pts / 685th N/A / 0 pts / 571st
Facility 1:54 / 0 pts / 775th N/A / 0 pts / 588th N/A / 0 pts / 566th
Runway 0:33 / 0 pts / 926th N/A / 0 pts / 631st N/A / 0 pts / 565th
Surface 1 1:43 / 0 pts / 763rd N/A / 0 pts / 598th N/A / 0 pts / 559th
Bunker 1 0:35 / 0 pts / 869th N/A / 0 pts / 590th N/A / 0 pts / 515th
Silo 3:34 / 0 pts / 708th N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 493rd
Frigate 0:59 / 0 pts / 709th N/A / 0 pts / 553rd N/A / 0 pts / 508th
Surface 2 1:27 / 0 pts / 653rd N/A / 0 pts / 554th N/A / 0 pts / 519th
Bunker 2 1:12 / 0 pts / 690th N/A / 0 pts / 510th N/A / 0 pts / 469th
Statue N/A / 0 pts / 660th N/A / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 553rd
Archives N/A / 0 pts / 773rd N/A / 0 pts / 561st N/A / 0 pts / 559th
Streets N/A / 0 pts / 752nd N/A / 0 pts / 569th N/A / 0 pts / 543rd
Depot N/A / 0 pts / 784th N/A / 0 pts / 554th N/A / 0 pts / 505th
Train N/A / 0 pts / 654th N/A / 0 pts / 497th N/A / 0 pts / 471st
Jungle N/A / 0 pts / 605th N/A / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 455th
Control N/A / 0 pts / 611th N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 473rd
Caverns N/A / 0 pts / 705th N/A / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 461st
Cradle N/A / 0 pts / 662nd N/A / 0 pts / 537th N/A / 0 pts / 524th
Aztec N/A / 0 pts / 551st N/A / 0 pts / 479th N/A / 0 pts / 466th
Egypt N/A / 0 pts / 550th N/A / 0 pts / 488th N/A / 0 pts / 497th
Totals 3:53:21 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 17:13:21 (764th)

Overall Combined Points: 0 points (331st)