Troy N.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:17 / 92 pts / 6th Video 1:56 / 91 pts / 7th
Facility Video 0:43 / 97 pts / 2nd Video 0:53 / 89 pts / 9th Video 0:53 / 94 pts / 4th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 89 pts / 9th
Surface 1 Video 1:02 / 97 pts / 2nd Video 1:48 / 91 pts / 7th Video 1:48 / 97 pts / 2nd
Bunker 1 Video 0:17 / 83 pts / 15th Video 0:22 / 93 pts / 5th Video 1:05 / 87 pts / 11th
Silo Video 1:01 / 87 pts / 11th Video 1:11 / 85 pts / 13th Video 1:25 / 85 pts / 13th
Frigate Video 0:23 / 88 pts / 10th Video 1:02 / 78 pts / 20th Video 1:08 / 79 pts / 19th
Surface 2 Video 0:46 / 100 pts / 1st Video 0:47 / 97 pts / 2nd Video 1:21 / 94 pts / 4th
Bunker 2 Video 0:21 / 81 pts / 17th Video 0:45 / 86 pts / 12th Video 0:55 / 87 pts / 11th
Statue Video 2:19 / 92 pts / 6th Video 2:18 / 95 pts / 3rd Video 2:18 / 95 pts / 3rd
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:54 / 91 pts / 7th Video 0:54 / 91 pts / 7th
Streets Video 1:12 / 76 pts / 22nd Video 1:55 / 93 pts / 5th Video 1:55 / 92 pts / 6th
Depot Video 0:23 / 100 pts / 1st Video 0:39 / 97 pts / 2nd Video 0:46 / 97 pts / 2nd
Train Video 1:03 / 78 pts / 20th Video 1:28 / 82 pts / 16th Video 1:54 / 85 pts / 13th
Jungle Video 0:51 / 80 pts / 18th Video 0:55 / 83 pts / 15th Video 0:56 / 87 pts / 11th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:07 / 87 pts / 11th Video 4:09 / 86 pts / 12th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:14 / 91 pts / 7th Video 1:34 / 84 pts / 14th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:33 / 100 pts / 1st
Aztec Video 1:26 / 85 pts / 13th Video 1:33 / 87 pts / 11th Video 1:38 / 87 pts / 11th
Egypt Video 0:44 / 100 pts / 1st Video 0:45 / 94 pts / 4th Video 0:45 / 93 pts / 5th
Totals 19:33 / 1817 pts 24:48 / 1811 pts 28:27 / 1800 pts

Overall Combined Time: 1:12:48 (8th)

Overall Combined Points: 5428 points (7th)