Troy N.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 80 pts / 18th Video 1:58 / 79 pts / 19th
Facility Video 0:44 / 87 pts / 11th Video 0:53 / 91 pts / 7th Video 0:53 / 94 pts / 4th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 92 pts / 6th
Surface 1 Video 1:02 / 97 pts / 2nd Video 1:48 / 92 pts / 6th Video 1:49 / 84 pts / 14th
Bunker 1 Video 0:17 / 91 pts / 7th Video 0:23 / 72 pts / 26th Video 1:05 / 87 pts / 11th
Silo Video 1:02 / 84 pts / 14th Video 1:12 / 79 pts / 19th Video 1:28 / 79 pts / 19th
Frigate Video 0:23 / 93 pts / 5th Video 1:03 / 76 pts / 22nd Video 1:08 / 84 pts / 14th
Surface 2 Video 0:46 / 100 pts / 1st Video 0:47 / 100 pts / 1st Video 1:21 / 94 pts / 4th
Bunker 2 Video 0:21 / 89 pts / 9th Video 0:45 / 87 pts / 11th Video 0:55 / 91 pts / 7th
Statue Video 2:19 / 92 pts / 6th Video 2:18 / 97 pts / 2nd Video 2:18 / 97 pts / 2nd
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:54 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th
Streets Video 1:12 / 81 pts / 17th Video 1:55 / 94 pts / 4th Video 1:55 / 93 pts / 5th
Depot Video 0:23 / 100 pts / 1st Video 0:40 / 86 pts / 12th Video 0:48 / 79 pts / 19th
Train Video 1:03 / 83 pts / 15th Video 1:28 / 82 pts / 16th Video 1:54 / 86 pts / 12th
Jungle Video 0:51 / 81 pts / 17th Video 0:55 / 84 pts / 14th Video 0:56 / 87 pts / 11th
Control Video 3:58 / 70 pts / 28th Video 4:10 / 73 pts / 25th Video 4:14 / 63 pts / 35th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:17 / 86 pts / 12th Video 1:36 / 78 pts / 20th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 84 pts / 14th Video 0:34 / 84 pts / 14th
Aztec Video 1:26 / 87 pts / 11th Video 1:34 / 82 pts / 16th Video 1:38 / 88 pts / 10th
Egypt Video 0:45 / 92 pts / 6th Video 0:45 / 97 pts / 2nd Video 0:45 / 97 pts / 2nd
Totals 19:37 / 1811 pts 25:01 / 1735 pts 28:43 / 1729 pts

Overall Combined Time: 1:13:21 (10th)

Overall Combined Points: 5275 points (9th)