Austin P.'s GoldenEye LTK Times

Stage LTK DLTK
Dam N/A N/A
Facility N/A N/A
Runway N/A N/A
Surface 1 N/A N/A
Bunker 1 N/A N/A
Silo N/A N/A
Frigate 3:33 / 0 pts / 139th Comments N/A
Surface 2 N/A N/A
Bunker 2 N/A N/A
Statue N/A N/A
Archives 1:24 / 0 pts / 100th Comments N/A
Streets N/A N/A
Depot N/A N/A
Train N/A N/A
Jungle N/A N/A
Control N/A N/A
Caverns N/A N/A
Cradle 0:40 / 18 pts / 80th Comments N/A
Aztec N/A N/A
Egypt 1:17 / 11 pts / 87th Comments N/A
Totals 6:54 (16) / 29 pts 0:00 (20) / 0 pts

Overall Combined Time: 6:54 (36) (142nd)

Overall Combined Points: 29 points (190th)