Bradley VanValkenburg's GoldenEye LTK Times

Stage LTK DLTK
Dam N/A N/A
Facility N/A N/A
Runway N/A N/A
Surface 1 N/A N/A
Bunker 1 N/A N/A
Silo N/A N/A
Frigate N/A N/A
Surface 2 N/A N/A
Bunker 2 N/A N/A
Statue N/A N/A
Archives N/A N/A
Streets N/A N/A
Depot N/A N/A
Train N/A N/A
Jungle N/A N/A
Control N/A N/A
Caverns N/A N/A
Cradle N/A N/A
Aztec N/A N/A
Egypt N/A N/A
Totals 0:00 (20) / 0 pts 0:00 (20) / 0 pts

Overall Combined Time: 0:00 (40) (N/A)

Overall Combined Points: 0 points (N/A)