Jordan Mulkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 625th 1:34 / 0 pts / 439th N/A / 0 pts / 518th
Facility 1:03 / 0 pts / 441st 2:17 / 0 pts / 486th N/A / 0 pts / 515th
Runway 0:25 / 0 pts / 513th 0:26 / 0 pts / 320th 0:56 / 0 pts / 343rd
Surface 1 1:11 / 0 pts / 368th 2:01 / 0 pts / 233rd 2:03 / 0 pts / 235th
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 436th 0:52 / 0 pts / 411th 3:13 / 0 pts / 386th
Silo 1:47 / 0 pts / 489th 6:04 / 0 pts / 467th N/A / 0 pts / 450th
Frigate 0:39 / 0 pts / 471st 2:44 / 0 pts / 426th N/A / 0 pts / 464th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 281st 1:24 / 0 pts / 262nd 2:08 / 0 pts / 247th
Bunker 2 0:33 / 0 pts / 359th N/A / 0 pts / 466th N/A / 0 pts / 426th
Statue 2:38 / 0 pts / 285th 2:33 / 0 pts / 197th 2:37 / 0 pts / 247th
Archives 0:19 / 0 pts / 274th 1:16 / 0 pts / 414th 1:16 / 0 pts / 406th
Streets 1:20 / 0 pts / 512th 2:50 / 0 pts / 488th 3:07 / 0 pts / 439th
Depot 0:32 / 0 pts / 540th 1:18 / 0 pts / 394th N/A / 0 pts / 457th
Train 2:08 / 0 pts / 458th N/A / 0 pts / 459th N/A / 0 pts / 433rd
Jungle 2:37 / 0 pts / 467th N/A / 0 pts / 444th N/A / 0 pts / 420th
Control 5:59 / 0 pts / 473rd N/A / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 426th
Caverns 1:11 / 0 pts / 445th N/A / 0 pts / 438th N/A / 0 pts / 421st
Cradle Video 0:57 / 0 pts / 427th 1:01 / 0 pts / 350th 1:04 / 0 pts / 326th
Aztec N/A / 0 pts / 505th N/A / 0 pts / 442nd N/A / 0 pts / 427th
Egypt N/A / 0 pts / 503rd N/A / 0 pts / 451st N/A / 0 pts / 456th
Totals 1:05:33 / 0 pts 2:46:20 / 0 pts 4:16:24 / 0 pts

Overall Combined Time: 8:08:17 (471st)

Overall Combined Points: 0 points (316th)