Jonno Lotarski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 815th 1:54 / 0 pts / 736th N/A / 0 pts / 636th
Facility 0:54 / 0 pts / 298th 2:19 / 0 pts / 606th N/A / 0 pts / 634th
Runway 0:24 / 0 pts / 458th 1:00 / 0 pts / 695th N/A / 0 pts / 635th
Surface 1 1:11 / 0 pts / 465th 2:34 / 0 pts / 600th 2:34 / 0 pts / 529th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 214th 1:30 / 0 pts / 612th N/A / 0 pts / 571st
Silo Comments 1:25 / 0 pts / 357th Comments 2:21 / 0 pts / 359th N/A / 0 pts / 551st
Frigate Video 0:29 / 0 pts / 257th 1:29 / 0 pts / 299th Comments 1:54 / 0 pts / 338th
Surface 2 1:01 / 0 pts / 577th Comments 3:02 / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 573rd
Bunker 2 Comments 0:33 / 0 pts / 485th 2:55 / 0 pts / 452nd N/A / 0 pts / 524th
Statue 2:41 / 0 pts / 400th Comments 2:38 / 0 pts / 322nd 2:40 / 0 pts / 355th
Archives Comments 0:19 / 0 pts / 358th 1:26 / 0 pts / 570th 1:16 / 0 pts / 497th
Streets Comments 1:17 / 0 pts / 479th 2:06 / 0 pts / 435th N/A / 0 pts / 612th
Depot 0:30 / 0 pts / 525th 1:36 / 0 pts / 585th N/A / 0 pts / 561st
Train 2:34 / 0 pts / 642nd 5:05 / 0 pts / 501st N/A / 0 pts / 530th
Jungle 4:18 / 0 pts / 637th Comments 7:01 / 0 pts / 481st N/A / 0 pts / 506th
Control 7:44 / 0 pts / 640th Comments 7:34 / 0 pts / 424th N/A / 0 pts / 517th
Caverns Comments 1:07 / 0 pts / 387th Comments 6:37 / 0 pts / 422nd N/A / 0 pts / 519th
Cradle 1:49 / 0 pts / 684th 2:20 / 0 pts / 535th Comments 1:02 / 0 pts / 390th
Aztec 5:00 / 0 pts / 533rd N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 524th
Egypt N/A / 0 pts / 606th N/A / 0 pts / 542nd N/A / 0 pts / 548th
Totals 54:31 / 0 pts 1:35:27 / 0 pts 5:09:26 / 0 pts

Overall Combined Time: 7:39:24 (557th)

Overall Combined Points: 0 points (348th)