Jonno Lotarski's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 774th 1:54 / 0 pts / 709th N/A / 0 pts / 614th
Facility 0:54 / 0 pts / 281st 2:19 / 0 pts / 580th N/A / 0 pts / 612th
Runway 0:24 / 0 pts / 429th 1:00 / 0 pts / 669th N/A / 0 pts / 614th
Surface 1 1:11 / 0 pts / 443rd 2:34 / 0 pts / 582nd 2:34 / 0 pts / 514th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 194th 1:30 / 0 pts / 590th N/A / 0 pts / 553rd
Silo Comments 1:25 / 0 pts / 339th Comments 2:21 / 0 pts / 343rd N/A / 0 pts / 534th
Frigate Video 0:29 / 0 pts / 228th 1:29 / 0 pts / 274th Comments 1:54 / 0 pts / 312th
Surface 2 1:01 / 0 pts / 551st Comments 3:02 / 0 pts / 584th N/A / 0 pts / 557th
Bunker 2 Comments 0:33 / 0 pts / 442nd 2:55 / 0 pts / 433rd N/A / 0 pts / 508th
Statue 2:41 / 0 pts / 390th Comments 2:38 / 0 pts / 308th 2:40 / 0 pts / 344th
Archives Comments 0:19 / 0 pts / 343rd 1:26 / 0 pts / 542nd 1:16 / 0 pts / 476th
Streets Comments 1:17 / 0 pts / 463rd 2:06 / 0 pts / 417th N/A / 0 pts / 591st
Depot 0:30 / 0 pts / 503rd 1:36 / 0 pts / 561st N/A / 0 pts / 542nd
Train 2:34 / 0 pts / 618th 5:05 / 0 pts / 482nd N/A / 0 pts / 512th
Jungle 4:18 / 0 pts / 616th Comments 7:01 / 0 pts / 464th N/A / 0 pts / 487th
Control 7:44 / 0 pts / 616th Comments 7:34 / 0 pts / 410th N/A / 0 pts / 503rd
Caverns Comments 1:07 / 0 pts / 368th Comments 6:37 / 0 pts / 403rd N/A / 0 pts / 500th
Cradle 1:49 / 0 pts / 657th 2:20 / 0 pts / 520th Comments 1:02 / 0 pts / 375th
Aztec 5:00 / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 501st
Egypt N/A / 0 pts / 590th N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 533rd
Totals 54:31 / 0 pts 1:35:27 / 0 pts 5:09:26 / 0 pts

Overall Combined Time: 7:39:24 (534th)

Overall Combined Points: 0 points (326th)