Kyle Reid's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 1:58 / 75 pts / 23rd
Facility Video 0:45 / 49 pts / 49th Video 0:54 / 79 pts / 19th Video 0:55 / 68 pts / 30th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 42 pts / 56th Video 0:39 / 41 pts / 57th
Surface 1 Video 1:03 / 34 pts / 64th Video 1:48 / 91 pts / 7th Video 1:49 / 81 pts / 17th
Bunker 1 Video 0:17 / 83 pts / 15th Video 0:23 / 67 pts / 31st Video 1:06 / 77 pts / 21st
Silo Video 1:04 / 51 pts / 47th Video 1:14 / 56 pts / 42nd Video 1:34 / 32 pts / 66th
Frigate Video 0:23 / 88 pts / 10th Video 1:03 / 70 pts / 28th Video 1:09 / 69 pts / 29th
Surface 2 Video 0:46 / 100 pts / 1st Video 0:53 / 39 pts / 59th Video 1:26 / 79 pts / 19th
Bunker 2 Video 0:21 / 82 pts / 16th Video 0:45 / 86 pts / 12th Video 0:57 / 79 pts / 19th
Statue Video 2:21 / 23 pts / 75th Video 2:20 / 38 pts / 60th Video 2:20 / 36 pts / 62nd
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 47 pts / 51st Video 0:55 / 48 pts / 50th
Streets Video 1:12 / 77 pts / 21st Video 1:55 / 94 pts / 4th Video 1:55 / 93 pts / 5th
Depot Video 0:24 / 69 pts / 29th Video 0:39 / 97 pts / 2nd Video 0:47 / 85 pts / 13th
Train Video 1:07 / 42 pts / 56th Video 1:32 / 52 pts / 46th Video 2:00 / 48 pts / 50th
Jungle Video 0:52 / 66 pts / 32nd Video 0:57 / 62 pts / 36th Video 0:59 / 59 pts / 39th
Control Video 3:59 / 45 pts / 53rd Video 4:14 / 47 pts / 51st Video 4:16 / 57 pts / 41st
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:17 / 82 pts / 16th Video 1:35 / 80 pts / 18th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 77 pts / 21st Video 0:34 / 77 pts / 21st
Aztec Video 1:29 / 52 pts / 46th Video 1:38 / 58 pts / 40th Video 1:42 / 65 pts / 33rd
Egypt Video 0:45 / 91 pts / 7th Video 0:46 / 77 pts / 21st Video 0:46 / 78 pts / 20th
Totals 19:53 / 1433 pts 25:28 / 1337 pts 29:22 / 1327 pts

Overall Combined Time: 1:14:43 (27th)

Overall Combined Points: 4097 points (29th)