Kyle Reid's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 1:58 / 74 pts / 24th
Facility Video 0:44 / 83 pts / 15th Video 0:53 / 86 pts / 12th Video 0:54 / 77 pts / 21st
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:39 / 39 pts / 59th
Surface 1 Video 1:02 / 97 pts / 2nd Video 1:48 / 90 pts / 8th Video 1:49 / 81 pts / 17th
Bunker 1 Video 0:17 / 82 pts / 16th Video 0:23 / 61 pts / 37th Video 1:06 / 72 pts / 26th
Silo Video 1:02 / 81 pts / 17th Video 1:11 / 85 pts / 13th Video 1:31 / 52 pts / 46th
Frigate Video 0:23 / 88 pts / 10th Video 1:03 / 68 pts / 30th Video 1:09 / 65 pts / 33rd
Surface 2 Video 0:46 / 100 pts / 1st Video 0:53 / 38 pts / 60th Video 1:26 / 78 pts / 20th
Bunker 2 Video 0:21 / 81 pts / 17th Video 0:45 / 85 pts / 13th Video 0:57 / 79 pts / 19th
Statue Video 2:19 / 92 pts / 6th Video 2:19 / 76 pts / 22nd Video 2:19 / 70 pts / 28th
Archives Video 0:16 / 89 pts / 9th Video 0:54 / 91 pts / 7th Video 0:54 / 91 pts / 7th
Streets Video 1:11 / 100 pts / 1st Video 1:55 / 93 pts / 5th Video 1:55 / 92 pts / 6th
Depot Video 0:24 / 63 pts / 35th Video 0:39 / 97 pts / 2nd Video 0:47 / 85 pts / 13th
Train Video 1:07 / 38 pts / 60th Video 1:32 / 47 pts / 51st Video 2:00 / 44 pts / 54th
Jungle Video 0:52 / 65 pts / 33rd Video 0:57 / 60 pts / 38th Video 0:59 / 57 pts / 41st
Control Video 3:58 / 66 pts / 32nd Video 4:14 / 43 pts / 55th Video 4:15 / 57 pts / 41st
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:17 / 76 pts / 22nd Video 1:35 / 78 pts / 20th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 72 pts / 26th Video 0:34 / 75 pts / 23rd
Aztec Video 1:29 / 50 pts / 48th Video 1:38 / 54 pts / 44th Video 1:42 / 62 pts / 36th
Egypt Video 0:45 / 87 pts / 11th Video 0:46 / 75 pts / 23rd Video 0:46 / 76 pts / 22nd
Totals 19:45 / 1652 pts 25:21 / 1473 pts 29:15 / 1404 pts

Overall Combined Time: 1:14:21 (25th)

Overall Combined Points: 4529 points (21st)