Kyle Reid's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:18 / 76 pts / 22nd Video 1:59 / 67 pts / 31st
Facility Video 0:46 / 23 pts / 75th Video 0:56 / 39 pts / 59th Video 0:57 / 39 pts / 59th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 42 pts / 56th Video 0:39 / 43 pts / 55th
Surface 1 Video 1:03 / 35 pts / 63rd Video 1:48 / 91 pts / 7th Video 1:49 / 81 pts / 17th
Bunker 1 Video 0:17 / 84 pts / 14th Video 0:23 / 68 pts / 30th Video 1:06 / 77 pts / 21st
Silo Video 1:04 / 51 pts / 47th Video 1:14 / 56 pts / 42nd Video 1:34 / 32 pts / 66th
Frigate Video 0:23 / 89 pts / 9th Video 1:03 / 71 pts / 27th Video 1:09 / 69 pts / 29th
Surface 2 Video 0:46 / 100 pts / 1st Video 0:53 / 40 pts / 58th Video 1:26 / 80 pts / 18th
Bunker 2 Video 0:21 / 82 pts / 16th Video 0:45 / 86 pts / 12th Video 0:57 / 79 pts / 19th
Statue Video 2:21 / 24 pts / 74th Video 2:20 / 39 pts / 59th Video 2:20 / 37 pts / 61st
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 47 pts / 51st Video 0:55 / 48 pts / 50th
Streets Video 1:12 / 78 pts / 20th Video 1:55 / 94 pts / 4th Video 1:55 / 93 pts / 5th
Depot Video 0:24 / 71 pts / 27th Video 0:39 / 97 pts / 2nd Video 0:47 / 85 pts / 13th
Train Video 1:07 / 43 pts / 55th Video 1:32 / 52 pts / 46th Video 2:00 / 48 pts / 50th
Jungle Video 0:53 / 46 pts / 52nd Video 0:59 / 47 pts / 51st Video 1:05 / 28 pts / 70th
Control Video 3:59 / 46 pts / 52nd Video 4:14 / 47 pts / 51st Video 4:16 / 57 pts / 41st
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:17 / 82 pts / 16th Video 1:35 / 81 pts / 17th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 78 pts / 20th Video 0:34 / 78 pts / 20th
Aztec Video 1:29 / 52 pts / 46th Video 1:38 / 58 pts / 40th Video 1:42 / 66 pts / 32nd
Egypt Video 0:45 / 91 pts / 7th Video 0:46 / 77 pts / 21st Video 0:46 / 78 pts / 20th
Totals 19:55 / 1396 pts 25:32 / 1287 pts 29:31 / 1266 pts

Overall Combined Time: 1:14:58 (30th)

Overall Combined Points: 3949 points (30th)