Kyle Reid's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:18 / 81 pts / 17th Video 2:00 / 60 pts / 38th
Facility Video 0:46 / 28 pts / 70th Video 0:57 / 29 pts / 69th Video 0:57 / 42 pts / 56th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 50 pts / 48th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 37 pts / 61st Video 1:49 / 76 pts / 22nd Video 1:49 / 84 pts / 14th
Bunker 1 Video 0:17 / 91 pts / 7th Video 0:23 / 72 pts / 26th Video 1:06 / 78 pts / 20th
Silo Video 1:06 / 17 pts / 81st Video 1:17 / 26 pts / 72nd Video 1:34 / 36 pts / 62nd
Frigate Video 0:24 / 50 pts / 48th Video 1:03 / 78 pts / 20th Video 1:10 / 73 pts / 25th
Surface 2 Video 0:47 / 69 pts / 29th Video 0:53 / 46 pts / 52nd Video 1:26 / 83 pts / 15th
Bunker 2 Video 0:21 / 97 pts / 2nd Video 0:47 / 76 pts / 22nd Video 1:01 / 69 pts / 29th
Statue Video 2:21 / 29 pts / 69th Video 2:20 / 45 pts / 53rd Video 2:20 / 44 pts / 54th
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 50 pts / 48th Video 0:55 / 51 pts / 47th
Streets Video 1:12 / 82 pts / 16th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 77 pts / 21st Video 0:41 / 55 pts / 43rd Video 0:49 / 66 pts / 32nd
Train Video 1:07 / 45 pts / 53rd Video 1:32 / 54 pts / 44th Video 2:00 / 50 pts / 48th
Jungle Video 0:53 / 51 pts / 47th Video 1:01 / 22 pts / 76th 1:26 / 0 pts / 137th
Control Video 3:59 / 53 pts / 45th Video 4:14 / 52 pts / 46th Video 4:16 / 59 pts / 39th
Caverns Video 1:02 / 60 pts / 38th Video 1:17 / 86 pts / 12th Video 1:35 / 84 pts / 14th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 85 pts / 13th 0:50 / 0 pts / 249th
Aztec Video 1:29 / 56 pts / 42nd Video 1:38 / 59 pts / 39th Video 1:42 / 68 pts / 30th
Egypt Video 0:47 / 41 pts / 57th Video 0:48 / 33 pts / 65th Video 0:48 / 39 pts / 59th
Totals 20:02 / 1267 pts 25:45 / 1170 pts 30:18 / 1126 pts

Overall Combined Time: 1:16:05 (37th)

Overall Combined Points: 3563 points (36th)