Adam V.'s GoldenEye LTK Times

Stage LTK DLTK
Dam N/A N/A
Facility 1:23 / 73 pts / 25th Video N/A
Runway N/A N/A
Surface 1 N/A N/A
Bunker 1 1:29 / 67 pts / 31st Video N/A
Silo 4:32 / 69 pts / 29th Video N/A
Frigate 1:32 / 60 pts / 38th Video N/A
Surface 2 1:33 / 93 pts / 5th Video 1:43 / 91 pts / 7th Video
Bunker 2 N/A N/A
Statue N/A N/A
Archives 0:58 / 89 pts / 9th Video N/A
Streets N/A N/A
Depot N/A N/A
Train N/A N/A
Jungle N/A N/A
Control N/A N/A
Caverns 5:47 / 82 pts / 16th Video N/A
Cradle 0:34 / 100 pts / 1st Video N/A
Aztec N/A N/A
Egypt N/A N/A
Totals 17:48 (12) / 633 pts 1:43 (19) / 91 pts

Overall Combined Time: 19:31 (31) (73rd)

Overall Combined Points: 724 points (49th)