Ray Ruane's GoldenEye LTK Times

Stage LTK DLTK
Dam N/A N/A
Facility 2:25 / 13 pts / 85th N/A
Runway N/A N/A
Surface 1 N/A N/A
Bunker 1 N/A N/A
Silo N/A N/A
Frigate N/A N/A
Surface 2 2:05 / 33 pts / 65th N/A
Bunker 2 N/A N/A
Statue N/A N/A
Archives 1:22 / 11 pts / 87th N/A
Streets N/A N/A
Depot N/A N/A
Train N/A N/A
Jungle N/A N/A
Control N/A N/A
Caverns N/A N/A
Cradle N/A N/A
Aztec N/A N/A
Egypt N/A N/A
Totals 5:52 (17) / 57 pts 0:00 (20) / 0 pts

Overall Combined Time: 5:52 (37) (146th)

Overall Combined Points: 57 points (167th)