Ray Ruane's GoldenEye LTK Times

Stage LTK DLTK
Dam N/A N/A
Facility 2:25 / 8 pts / 90th N/A
Runway N/A N/A
Surface 1 N/A N/A
Bunker 1 N/A N/A
Silo N/A N/A
Frigate N/A N/A
Surface 2 2:05 / 28 pts / 70th N/A
Bunker 2 N/A N/A
Statue N/A N/A
Archives 1:22 / 10 pts / 88th N/A
Streets N/A N/A
Depot N/A N/A
Train N/A N/A
Jungle N/A N/A
Control N/A N/A
Caverns N/A N/A
Cradle N/A N/A
Aztec N/A N/A
Egypt N/A N/A
Totals 5:52 (17) / 46 pts 0:00 (20) / 0 pts

Overall Combined Time: 5:52 (37) (154th)

Overall Combined Points: 46 points (180th)