David V.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd 1:39 / 0 pts / 641st 2:28 / 0 pts / 333rd
Facility Video 1:15 / 0 pts / 737th 1:31 / 0 pts / 501st 1:39 / 0 pts / 480th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 44 pts / 54th 0:57 / 0 pts / 444th
Surface 1 1:15 / 0 pts / 603rd 2:12 / 0 pts / 444th 2:19 / 0 pts / 453rd
Bunker 1 Video 0:17 / 90 pts / 8th 0:59 / 0 pts / 542nd 2:35 / 0 pts / 400th
Silo Video 1:53 / 0 pts / 648th 4:02 / 0 pts / 492nd 4:52 / 0 pts / 380th
Frigate Video 0:40 / 0 pts / 636th 1:32 / 0 pts / 319th 1:39 / 0 pts / 279th
Surface 2 0:58 / 0 pts / 427th 1:43 / 0 pts / 527th 2:15 / 0 pts / 368th
Bunker 2 Video 0:32 / 0 pts / 442nd 4:01 / 0 pts / 490th 5:32 / 0 pts / 379th
Statue 2:39 / 0 pts / 372nd 2:43 / 0 pts / 399th 2:46 / 0 pts / 420th
Archives 0:20 / 0 pts / 427th 1:09 / 0 pts / 397th 1:13 / 0 pts / 441st
Streets 1:16 / 0 pts / 387th 2:02 / 0 pts / 353rd 2:07 / 0 pts / 387th
Depot Video 0:29 / 0 pts / 436th 1:25 / 0 pts / 522nd 1:31 / 0 pts / 323rd
Train 1:59 / 0 pts / 518th 3:07 / 0 pts / 350th 4:18 / 0 pts / 311th
Jungle 1:44 / 0 pts / 467th 4:32 / 0 pts / 425th 5:14 / 0 pts / 350th
Control Video 4:07 / 0 pts / 145th 5:54 / 0 pts / 307th 8:04 / 0 pts / 356th
Caverns 1:08 / 0 pts / 447th 4:42 / 0 pts / 324th 6:40 / 0 pts / 296th
Cradle 0:58 / 0 pts / 528th 0:54 / 0 pts / 362nd 0:52 / 0 pts / 284th
Aztec Comments 2:36 / 0 pts / 400th 7:01 / 0 pts / 446th 8:02 / 0 pts / 390th
Egypt 1:12 / 0 pts / 524th 1:12 / 0 pts / 439th 1:17 / 0 pts / 459th
Totals 26:33 / 280 pts 52:43 / 44 pts 1:06:20 / 0 pts

Overall Combined Time: 2:25:36 (333rd)

Overall Combined Points: 324 points (212th)