David V.'s GoldenEye LTK Times

Stage LTK DLTK
Dam 5:39 / 33 pts / 65th Video 21:10 / 87 pts / 11th Video
Facility 2:56 / 1 pts / 97th Video 3:34 / 73 pts / 25th Video
Runway 1:34 / 42 pts / 56th Video 2:42 / 76 pts / 22nd Video
Surface 1 4:58 / 56 pts / 42nd Video 6:21 / 84 pts / 14th Video
Bunker 1 1:52 / 39 pts / 59th Video 6:28 / 82 pts / 16th Video
Silo 7:22 / 34 pts / 64th Video 8:27 / 97 pts / 2nd Video
Frigate 1:49 / 20 pts / 78th Video 9:53 / 73 pts / 25th Video
Surface 2 2:06 / 25 pts / 73rd Video 2:30 / 42 pts / 56th Video
Bunker 2 8:11 / 29 pts / 69th Video 28:04 / 82 pts / 16th Video
Statue 3:18 / 38 pts / 60th Video 3:11 / 78 pts / 20th Video
Archives 1:17 / 24 pts / 74th Video 1:26 / 68 pts / 30th Video
Streets 5:34 / 79 pts / 19th Video 6:52 / 91 pts / 7th Video
Depot 1:24 / 54 pts / 44th Video 23:55 / 83 pts / 15th Video
Train 4:57 / 69 pts / 29th Video 46:40 / 92 pts / 6th Video
Jungle 14:32 / 65 pts / 33rd Video 25:16 / 87 pts / 11th Video
Control 10:55 / 57 pts / 41st Video 20:52 / 90 pts / 8th Video
Caverns 6:58 / 70 pts / 28th Video 37:52 / 86 pts / 12th Video
Cradle 0:44 / 0 pts / 98th Video 10:58 / 81 pts / 17th Video
Aztec 8:33 / 53 pts / 45th Video 23:54 / 85 pts / 13th Video
Egypt 1:07 / 34 pts / 64th Video 1:50 / 82 pts / 16th Video
Totals 1:35:46 (0) / 822 pts 4:51:55 (0) / 1619 pts

Overall Combined Time: 6:27:41 (0) (5th)

Overall Combined Points: 2441 points (10th)