David V.'s GoldenEye LTK Times

Stage LTK DLTK
Dam 5:39 / 40 pts / 58th Video 21:10 / 88 pts / 10th Video
Facility 2:56 / 9 pts / 89th Video 3:34 / 75 pts / 23rd Video
Runway 1:34 / 49 pts / 49th Video 2:42 / 79 pts / 19th Video
Surface 1 4:58 / 61 pts / 37th Video 6:21 / 85 pts / 13th Video
Bunker 1 1:52 / 43 pts / 55th Video 6:28 / 83 pts / 15th Video
Silo 7:22 / 37 pts / 61st Video 8:27 / 97 pts / 2nd Video
Frigate 1:49 / 29 pts / 69th Video 9:53 / 77 pts / 21st Video
Surface 2 2:06 / 33 pts / 65th Video 2:30 / 50 pts / 48th Video
Bunker 2 8:11 / 35 pts / 63rd Video 28:04 / 83 pts / 15th Video
Statue 3:18 / 45 pts / 53rd Video 3:11 / 79 pts / 19th Video
Archives 1:17 / 25 pts / 73rd Video 1:26 / 70 pts / 28th Video
Streets 5:34 / 80 pts / 18th Video 6:52 / 91 pts / 7th Video
Depot 1:24 / 57 pts / 41st Video 23:55 / 85 pts / 13th Video
Train 4:57 / 70 pts / 28th Video 46:40 / 92 pts / 6th Video
Jungle 14:32 / 66 pts / 32nd Video 25:16 / 87 pts / 11th Video
Control 10:55 / 58 pts / 40th Video 20:52 / 90 pts / 8th Video
Caverns 6:58 / 74 pts / 24th Video 37:52 / 86 pts / 12th Video
Cradle 0:44 / 12 pts / 86th Video 10:58 / 82 pts / 16th Video
Aztec 8:33 / 55 pts / 43rd Video 23:54 / 86 pts / 12th Video
Egypt 1:07 / 42 pts / 56th Video 1:50 / 85 pts / 13th Video
Totals 1:35:46 (0) / 920 pts 4:51:55 (0) / 1650 pts

Overall Combined Time: 6:27:41 (0) (4th)

Overall Combined Points: 2570 points (9th)