Dan Parker's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:16 / 100 pts / 1st Video 1:57 / 93 pts / 5th
Facility Video 0:43 / 97 pts / 2nd Video 0:52 / 100 pts / 1st Video 0:53 / 95 pts / 3rd
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:39 / 53 pts / 45th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:48 / 95 pts / 3rd Video 1:49 / 88 pts / 10th
Bunker 1 Video 0:17 / 95 pts / 3rd Video 0:21 / 97 pts / 2nd Video 1:06 / 87 pts / 11th
Silo Video 1:00 / 97 pts / 2nd Video 1:10 / 91 pts / 7th Video 1:28 / 86 pts / 12th
Frigate Video 0:23 / 97 pts / 2nd Video 1:02 / 92 pts / 6th Video 1:04 / 100 pts / 1st
Surface 2 Video 0:47 / 88 pts / 10th Video 0:52 / 69 pts / 29th Video 1:30 / 80 pts / 18th
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Video 0:47 / 90 pts / 8th Video 0:58 / 89 pts / 9th
Statue Video 2:20 / 79 pts / 19th Video 2:19 / 87 pts / 11th Video 2:19 / 86 pts / 12th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 94 pts / 4th Video 0:54 / 94 pts / 4th
Streets Video 1:12 / 87 pts / 11th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 88 pts / 10th Video 0:40 / 92 pts / 6th Video 0:47 / 97 pts / 2nd
Train Video 1:01 / 89 pts / 9th Video 1:26 / 92 pts / 6th Video 1:54 / 90 pts / 8th
Jungle Video 0:50 / 95 pts / 3rd Video 0:55 / 87 pts / 11th Video 0:57 / 81 pts / 17th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:05 / 93 pts / 5th Video 4:08 / 92 pts / 6th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:14 / 94 pts / 4th 1:34 / 90 pts / 8th
Cradle Video 0:33 / 100 pts / 1st Video 0:34 / 93 pts / 5th Video 0:34 / 93 pts / 5th
Aztec Video 1:26 / 89 pts / 9th Video 1:33 / 92 pts / 6th Video 1:42 / 87 pts / 11th
Egypt Video 0:45 / 95 pts / 3rd Video 0:45 / 97 pts / 2nd Video 0:45 / 97 pts / 2nd
Totals 19:36 / 1871 pts 24:50 / 1850 pts 28:53 / 1775 pts

Overall Combined Time: 1:13:19 (6th)

Overall Combined Points: 5496 points (7th)