Karl M.'s GoldenEye LTK Times

Stage LTK DLTK
Dam N/A N/A
Facility N/A N/A
Runway 1:09 / 57 pts / 41st Video N/A
Surface 1 N/A N/A
Bunker 1 N/A N/A
Silo N/A N/A
Frigate N/A N/A
Surface 2 2:00 / 21 pts / 77th Video N/A
Bunker 2 N/A N/A
Statue N/A N/A
Archives 1:12 / 10 pts / 88th Video N/A
Streets N/A N/A
Depot 1:09 / 66 pts / 32nd Video N/A
Train N/A N/A
Jungle N/A N/A
Control N/A N/A
Caverns N/A N/A
Cradle 0:34 / 97 pts / 2nd Video N/A
Aztec N/A N/A
Egypt 1:03 / 27 pts / 71st Video N/A
Totals 7:07 (14) / 278 pts 0:00 (20) / 0 pts

Overall Combined Time: 7:07 (34) (121st)

Overall Combined Points: 278 points (103rd)