Karl M.'s GoldenEye LTK Times

Stage LTK DLTK
Dam N/A N/A
Facility N/A N/A
Runway 1:09 / 52 pts / 46th Video N/A
Surface 1 N/A N/A
Bunker 1 N/A N/A
Silo N/A N/A
Frigate N/A N/A
Surface 2 2:00 / 18 pts / 80th Video N/A
Bunker 2 N/A N/A
Statue N/A N/A
Archives 1:12 / 7 pts / 91st Video N/A
Streets N/A N/A
Depot 1:09 / 64 pts / 34th Video N/A
Train N/A N/A
Jungle N/A N/A
Control N/A N/A
Caverns N/A N/A
Cradle 0:34 / 97 pts / 2nd Video N/A
Aztec N/A N/A
Egypt 1:03 / 25 pts / 73rd Video N/A
Totals 7:07 (14) / 263 pts 0:00 (20) / 0 pts

Overall Combined Time: 7:07 (34) (129th)

Overall Combined Points: 263 points (108th)